Dokumenty

Štatút EU v Bratislave

Organizačný poriadok EU v Bratislave

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku EU v Bratislave

Organizačný poriadok Rektorátu EU v Bratislave

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu EU v Bratislave

Pracovný poriadok

Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 1. 4. 2016

Úplné znenie Štipendijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Štipendijný poriadok EU v Bratislave

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Úplné znenie Pravidiel pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia

Dodatok č. 1 k Pravidlám pre priznanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave

Dodatok č. 2 k Pravidlám pre priznanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave

Študijný poriadok EU v Bratislave - účinný od 1. 9. 2017

Dodatok č. 1 k študijnému poriadku EU v Bratislave

Dodatok č. 2 k študijnému poriadku EU v Bratislave - učinný od 1. 9. 2017

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie EU v Bratislave - nový – účinný od 1. 4. 2016

Rokovací poriadok Vedeckej rady EU v Bratislave

Rokovací poriadok Akademického senátu EU v Bratislave

Zásady udeľovania medaily Imricha Karvaša

Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave

Zásady výberového konania - nové

Kolektívna zmluva rok 2015

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2015

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2015

Kolektívna zmluva rok 2012

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve

Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Smernica o výučbe v CJ - nová – účinná od 1. 4. 2016

Vyhláška volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2019

Interné smernice

2015

Interná smernica č. 15/2015 - Zásady organizačného a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest zamestnancov EU v Bratislave | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 3

Opatrenie rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave k prijatiu zahraničných hostí v podmienkach EU v Bratislave (IS č. 15/2015) | Príloha č. 1 | Príloha č. 2

Interná smernica č. 14/2015 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2016/2017

Interná smernica č. 13/2015 - Zásady hodnotenia vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii lektora, asistenta, odborného asistenta, docenta, mimoriadneho profesora a profesora na EU v Bratislave

Interná smernica č. 12/2015 o edičnej činnosti

Interná smernica č. 9/2015 - Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch EU v Bratislave

Interná smernica č. 7/2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Dodatok č.1 

Interná smernica č. 5/2015 - Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave | Dodatok č. 1

Interná smernica č. 4/2015 - Metodika systému zabezpečenia vzdelávania na EU v Bratislave

Interná smernica č. 3/2015 - Prijímanie zahraničných študentov na študijné pobyty na EU v Bratislave na základe dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie

Interná smernica č. 2/2015 - Centrálny nákup knižných a periodických publikácií na EU v Bratislave | Dodatok č. 1 k IS č. 2/2015