Interná smernica B/22/2023 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre akademický rok 2024/2025 účinnosť od 1.9.2024

Interná smernica B/9/2022 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre akademický rok 2023/2024

Interná smernica číslo 11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2022/2023 v znení dodatku č. 1

Interná smernica číslo 7/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2021/2022

 

Povinnosť uhradiť ročné školné v akademickom roku 2023/2024 sa vzťahuje na študentov, ktorí študujú na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

 1. Dennou formou v nadštandardnej dĺžke štúdia na I., II. alebo III. stupni štúdia
 2. Externou formou v nadštandardnej dĺžke štúdia na I. II. alebo III. stupni štúdia
 3. Externou formu štúdia na I., II. alebo III. stupni štúdia
 4. Dennou formou na I., II. alebo III. stupni štúdia v inom ako slovenskom jazyku 

 

Výška určeného školného na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre akademický rok 2023/2024

 I. stupeňII. stupeňIII.stupeň
NDŠ/DŠ 900,00 € 900,00 € 1 000,00 €
NDŠ/EŠ 650,00 € 650,00 € 1 000,00 €
EŠ/Bc. (4 roky) 490,00 €    
EŠ/Bc. (4 roky)
Ekonómia a právo
899,00 €    
EŠ/Ing. (3 roky)   435,00 €  
EŠ/PhD. (4 roky)     1 000,00 €

 

Výška určeného školného na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre akademický rok 2024/2025

 I. stupeňII. stupeňIII.stupeň
NDŠ/DŠ 1 200,00 € 1 200,00 € 3 000,00 €
NDŠ/EŠ 720,00 € 720,00 € 1 500,00 €
EŠ/PhD.     1 500,00 €

 

Výška určeného školného na I., II. a III. stupni štúdia s výučbou v inom ako slovenskom jazyku pre akademický rok 2024/2025

1. stupeň program aplikovaná ekonómia (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
1. stupeň program ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
1. stupeň program financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program všeobecný manažment (v anglickom jazyku) 2 500,00 €
2. stupeň program financie a dane (v anglickom jazyku) 2 500,00 €
2. stupeň program aplikovaná ekonómia (v anglickom jazyku) 2 500,00 €
2. stupeň program hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku) 2 500,00 €
2. stupeň program marketingový a obchodný manažment (v anglickom jazyku) 2 500,00 €
2. stupeň program manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku) 2 500,00 €
2. stupeň program podnikový obchod a marketing (v anglickom a v ruskom jazyku) 2 500,00 €
3. stupeň, ktorý prebieha v anglickom jazyku (okrem študijných programov, ktoré nie sú ponúkané aj v slovenskom jazyku) 3 500,00 €

 

Termíny na úhradu určeného ročného školného na EU v Bratislave

 1. Školné za externú formu štúdia najneskôr do 30. novembra 2024.
 2. Školné za súbežné štúdium alebo za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej a externej forme najneskôr do 30. novembra 2024.
 3. Školné za štúdium na 1., 2. alebo 3. stupni štúdia s výučbou v inom ako slovenskom jazyku najneskôr do dňa zapísania sa na štúdium.

 

ŠKOLNÉ JE POPLATOK ZA ŠTÚDIUM NA CELÝ AKADEMICKÝ ROK

UHRADENIE URČENÉHO ŠKOLNÉHO V STANOVENOM TERMÍNE JE PODMIENKOU PRE POKRAČOVANIE V ŠTÚDIUM NA EU V BRATISLAVE.

Študent zapísaný po prerušení, je povinný uhradiť školné do 15 dní odo dňa zapísania sa na štúdium po prerušení.

Doklad o úhrade školného je študent povinný predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr do 7 dní odo dňa určeného na úhradu, t. j. najneskôr do 7. 12. 2024, resp. 22 dní odo dňa zapísania sa na štúdium po prerušení.

 

Úprava určeného školného

Študent môže podať žiadosť o odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu splatnosti školného formou písomnej žiadosti spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, dekanovi príslušnej fakulty EU v Bratislave najneskôr do 31. októbra 2023. Písomné žiadosti o odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu splatnosti školného budú posudzované podľa vnútorného predpisu B/9/2022 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre akademický rok 2023/2024Podanie žiadosti o zníženie, odpustenie školného alebo odloženie termínu jeho splatnosti má odkladný účinok vo vzťahu k určeným termínom úhrady školného. Termíny dodatočnej úhrady školného budú v prípade kladného rozhodnutia o úprave školného oznámené v písomnom rozhodnutí rektora EU v Bratislave. 

 

Dokumenty na stiahnutie k úprave školného pre študentov

Čestné vyhlásenie na ak. rok 2024/2025 [.pdf] [.docx]

Čestné vyhlásenie na ak. rok 2023/2024 [.pdf] [.docx]

Žiadosť o úpravu školného [.docx]

 

Vysvetlivky:

 • NDŠ - nadštandardná dĺžka štúdia
 • DŠ - denné štúdium
 • EŠ - externé štúdium
 • EŠ/Bc. (4 roky) - externé štúdium na I. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 4 roky
 • EŠ/Ing. (3 roky) - externé štúdium na II. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 3 roky
 • EŠ/PhD. (4 roky) - externé štúdium na III. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 4 roky