Všeobecné informácie

Erasmus+ je mobilitný program Európskej únie financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Erasmus+ je jeden z najznámejších a najúspešnejších mobilitných programov.

Všeobecne záväzné podmienky pre uchádzačov o mobilitný program Erasmus+ vychádzajú z dokumentov Európskej komisie reprezentovanej na účely realizácie tohto programu v podmienkach Slovenskej republiky Národnou kanceláriou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC, www.saaic.sk). Rešpektujúc tieto podmienky si každá VŠ, fakulta (celouniverzitný študijný program) môže stanoviť na účely čo najobjektívnejšieho výberu ďalšie doplňujúce podmienky a kritériá, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými podmienkami.

Politika EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na podporu reforiem systémov vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch, aby sa dosiahol ich väčší súlad a aby lepšie zodpovedali potrebám znalostnej spoločnosti. Sú potrebné reformy s cieľom čeliť výzvam globalizácie a školiť a preškoliť európsku pracovnú silu. Pomocou reforiem by sa malo umožniť vzdelávacím inštitúciám zohrávať rozhodujúcu úlohu v Európe znalostí a významne prispieť k podpore stratégie EÚ,  a najmä k jednému z jej hlavných cieľov – zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 až 34 rokov, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie (alebo jeho obdobu) na 40 % do roku 2020. Zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020 sú pre politiku v oblasti vysokoškolského vzdelávania najpodstatnejšie: Mládež v pohybe, program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a iniciatíva Európa inovácií.

V rámci každej iniciatívy budú musieť EÚ a vnútroštátne orgány koordinovať svoje snahy tak, aby sa navzájom posilňovali. V programe vysokoškolského vzdelávania má vysokú prioritu dôraz na podporu mobility, ako sa uvádza v záveroch Rady z novembra 2008, v ktorých sa zdôrazňuje, že každá mladá osoba by mala mať príležitosť zúčastniť sa na určitej forme mobility. Reformy sú zároveň v súlade s rozvojom cieľov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) na rok 2020 (bolonský proces) prijatých na konferencii ministrov v Leuven/Louvain-la-Neuve v roku 2009. Ministri EHEA sa konkrétne dohodli na ciele mobility, podľa ktorého by do roku 2020 malo 20 % európskych absolventov stráviť určitý čas štúdiom alebo na stáži v zahraničí.

Priority politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú stanovené v oznámení Uskutočňovanie programu modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie; tieto priority sa opätovne prehodnotia a doplnia v oznámení o tejto oblasti politiky, ktoré sa má uverejniť v roku 2011. Tieto myšlienky boli potvrdené v rôznych záveroch a uzneseniach Rady.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa vyzývajú, aby sa naplno podieľali na znalostnom trojuholníku (vzdelávanie, výskum a inovácie) a aby sa zapájali do projektov zameraných na posilnenú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, čo je priorita, ktorá je zdôraznená vytvorením Európskeho inovačného a technologického inštitútu 47, ale je veľmi dôležitá aj pre vysokoškolské vzdelávanie vo všeobecnosti. Európske fórum na dialóg medzi univerzitami a podnikmi, ktoré iniciovala Komisia a s ním súvisiace oznámenie Komisie, sú takisto zamerané na posilnenie spolupráce v tejto oblasti.

Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus plus mobility počas vysokoškolského štúdia opakovane. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Mobility v programe Erasmus+ sa realizujú na základe tzv. kľúčových akcií. Kľúčová akcia KA103 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu v rámci Európy (všetky členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ – Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko). Konkrétne partnerské inštitúcie si študent vyberá podľa zoznamu Erasmus dohôd uvedených na webovej stránke univerzity.

Primárne je každý študent vybratý na štúdium na partnerskej inštitúcii na jeden semester, pričom  si môže štúdium predĺžiť, pokiaľ spĺňa vyššie stanovené podmienky a pokiaľ s danou podmienkou súhlasí prijímajúca aj vysielajúca inštitúcia.

V prípade predčasného návratu z mobility je povinnosťou študenta vopred písomne informovať o tejto skutočnosti koordinátora z Oddelenia medzinárodnej mobility (OMM) a príslušného koordinátora fakulty. Študent, ktorý sa predčasne vráti z mobility, je povinný vrátiť celý grantový príspevok alebo jeho pomernú časť na účet, z ktorého mu bol poukázaný. Presnú výšku sumy určí OMM podľa zásad stanovených Národnou kanceláriou (SAAIC).

Ak sa študent vzdá účasti na programe Erasmus+ – mobilita štúdium po nominácii fakultou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomnou formou (e-mailom) oznámiť koordinátorovi OMM. 

Výberové konanie

 • 1.časť výberového konania prebieha na domácej fakulte/v rámci celouniverzitného programu (výzva na podávanie prihlášok na úrovni fakúlt/programov je zverejňovaná na internetovej stránke každej fakulty/programu - oznamy pre študentov v priebehu januára). Samotné výberové konanie sa uskutočňuje do konca februára každého kalendárneho roka;
 • 2. časť výberového konania prebieha na Oddelení medzinárodnej mobility (OMM)
  (po doručení nominácií z fakúlt/programov, prebieha v rámci OMM prideľovanie študentov na partnerské univerzity podľa umiestnenia na nominačnej listine, po zadelení je zoznam študentov elektronicky doručený na schválenie členom celouniverzitnej komisie, následne je  prehľad rozdelenia nominovaných študentov na  Erasmus+ mobilitu - štúdium zverejnený na webovej stránke univerzity.
 • Prodekani pre zahraničné vzťahy/garanti programov sú po skončení výberového konania na fakultách/programoch povinní zabezpečiť zverejnenie výsledkov výberového konania a postúpiť zoznamy nominovaných študentov na OMM.

Prihlasovanie

Na zaradenie do fakultného výberového konania sa študent prihlási v aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ (viď manuál na prihlasovanie) a do aplikácie nahrá: 

 • vyplnenú prihlášku na študijný pobyt na aktuálny akademický rok (Student Application Form), študent v nej uvádza univerzity podľa preferencií
 • životopis v slovenskom aj cudzom jazyku
 • motivačný list v slovenskom aj cudzom jazyku (životopis a motivačný list si študent môže pripraviť vo viacerých cudzích jazykoch)
 • výpis výsledkov dovtedy absolvovaného štúdia
 • v prípade, ak si fakulta sama stanoví ďalšie podmienky a kritériá, je nevyhnutné, aby tieto boli splnené.
 • fakulta  zorganizuje výberové konanie spomedzi prihlásených študentov

Študent je povinný vyplniť a nahrať pred odchodom na mobilitu do online aplikácie www.studyabroad.sk nasledujúce dokumenty:

 • Learning Agreement- LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný ak. rok na zahraničnej univerzite), tlačivo je k dispozícii TU. Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela hostiteľská univerzita priamo na e-mail študenta. Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty/garantovi programu, ktorý jeho podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domovskou fakultou/programom v súlade s platnými zásadami programu Erasmus+. Študent je povinný potvrdený dokument oboma stranami (p. prodekankou/prodekanom a študentkou/študentom) nahrať do systému ešte pred podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
 • Bankové údaje, ktoré je študent povinný vyplniť do systému.
 • Cestovné poistenie (názov komerčnej poisťovne a číslo poistnej zmluvy)
 • Akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou
 • Uvoľnenie zo štúdia - keď študent obdrží akceptačný list od zahraničnej univerzity a nahrá ho do portálu study abroad, koordinátor mu vystaví potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí a študent si môže následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia na študijnom oddelení domácej fakulty. Dekrét o uvoľnení zo štúdia je potrebné nahrať do systému.
 • Cestovné poistenie/ kópia poistnej zmluvy cestovného poistenia – študent je povinný si zabezpečiť komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie počas celej dĺžky študijného pobytu. Odporúčame si uzavrieť cestovné poistenie ERAPO - špecializované poistenie pre Erasmus+ mobility. Máte na výber 3 balíky poistenia:

  • „ERAPO basic“ zahŕňa minimálnne požiadavky.
  • „ERAPO standard“ – zahŕňa aj odporúčané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú účastníkmi v škole a poistenie právnej ochrany.
  • „ERAPO premium“ – zahŕňa naviac poistenie batožiny a technickej pomoci v prípade záchrannej akcie v horách.
   Viac info nájdete na www.erapo.sk

  Poznámka: do prihlášky je potrebné nahrať platnú poistnú zmluvu (nie Návrh poistnej zmluvy!), ktorá bola riadne zaplatená. Spolu so zmluvou je nutné nahrať rozsah krytia (buď je obsiahnutý v zmluve, tabuľke al. pod.). V prípade ERAPO poistenia je to Erapo certifikát. V prípade, že uzatvárate poistenie na diaľku (online v prípade ERAPO poistenia) a vystavia Vám Návrh poistnej zmluvy, je potrebné nahrať potvrdenie o zaplatení poistnej zmluvy (oba dokumenty komprimujte do formátu zip. a následne nahrajte do systému).
 • platnú kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia

Okrem toho je študent povinný vyplniť Online jazykový test (študent obdrží na e-mail výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS).

Okrem toho je študent povinný nahrať do systému aj kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - zmluva sa podpisuje medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a študentom; akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísanej zmluvy!!!

 

Po návrate zo študijného pobytu študent  nahrá do aplikácie www.studyabroad.sk najneskôr do 10 dní po ukončení pobytu ( v prípade ak sa s koordinátorom OMM nedohodne inak) nasledovné dokumenty:

 • Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje hostiteľská univerzita)
 • Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje hostiteľská univerzita)
 • Proof of Recognition/Uznanie predmetov (potvrdzuje domáca univerzita) 
 • Správu študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent by mal po ukončení mobility obdržať na e-mail prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

Vykonať záverečný online jazykový test prostredníctvom portálu OLS (Online liguistic support). 

Otázky a odpovede

1. Čo je to program Erasmus+?

Erasmus+ je mobilitný program Európskej únie financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Erasmus+ je jeden z najznámejších a najúspešnejších mobilitných programov.


2. Kto môže absolvovať mobilitu Erasmus+ štúdium?

Erasmus+ mobilitu- štúdium môže absolvovať každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EUBA) dennej aj externej formy, ktorý má úspešne ukončený 1. ročník bakalárskeho štúdia.


3. V ktorých krajinách môžem absolvovať študijný pobyt cez program Erasmus+?

Študijný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+ je možné absolvovať v nasledovných krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia.


4. Na ktorých inštitúciách môžem absolvovať Erasmus+ študijný pobyt?

Erasmus+ študijný pobyt je možné absolvovať na partnerských univerzitách, s ktorými máme uzatvorenú bilaterálnu spoluprácu. Zoznam partnerských univerzít je dostupný na webovej stránke univerzity.


5. Podľa čoho si mám vybrať zahraničnú univerzitu?

Študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na domácej fakulte. Každá zahraničná univerzita by mala mať na svojej webovej stránke zverejnenú ponuku predmetov pre Erasmus študentov. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte. Tiež je potrebné zistiť jazyk, v akom prebieha na partnerskej univerzite výučba, aby sa predišlo komplikáciám v budúcnosti.

Doktorandom plánujúcim uskutočniť časť svojej výskumnej činnosti v zahraničí, odporúčame v predstihu kontaktovať zahraničných pedagogických pracovníkov so žiadosťou o dozor nad ich výskumom. K prihláške na študijný pobyt následne študenti prikladajú potvrdenie zahraničného školiteľa o súhlase s ich vedením.


6. Aká je minimálna a maximálna dĺžka študijného pobytu? Môžem absolvovať Erasmus+ študijný pobyt opakovane?

Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Erasmus+ študijný pobyt je možné absolvovať aj opakovane, v zmysle pravidiel programu Erasmus+ má študent na každom stupni štúdia (Bc., Ing., PhD) k dispozícii 12 tzv. Erasmus mesiacov. Tieto mesiace je možné využiť na ľubovoľnú kombináciu študijného pobytu, študentskej stáže alebo absolventskej stáže.


7. Môžem si študijný pobyt predĺžiť na ďalší semester?

Každý študent je štandardne nominovaný iba na 1 semester, pričom riadne nominovaným študentom je poskytnutý aj grantový príspevok na 1 semester.

Študijný pobyt je možné predĺžiť aj na ďalší semester, avšak len v prípade predĺženia zo zimného semestra do letného, nakoľko ide o jeden akademický rok. Predĺženie pobytu z letného semestra do zimného nie je možné. V takom prípade sa študent musí opätovne prihlásiť do výberového konania a musí byť opätovne nominovaný svojou domácou fakultou na ďalší akademický rok. S predĺžením musí však súhlasiť domáca fakulta ako aj prijímajúca inštitúcia a grantový príspevok na ďalší semester je študentom poskytnutý len v prípade, ak Oddeleniu medzinárodnej mobility zostali voľné finančné prostriedky. Štandardne si musí študent finančne pokryť ďalší semester z vlastných zdrojov. V prípade predlžovania študijného pobytu musí študent opätovne konzultovať svoju vysielajúcu fakultu ohľadom uvoľnenia zo štúdia a schválenia learning agreementu. Tiež musí mať uzatvorené cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu. Žiadosť o predĺženie musí byť navyše v predstihu doručená na OMM.


8. Kedy a ako sa môžem prihlásiť na Erasmus+ študijný pobyt?

Výberové konanie na Erasmus+ študijné pobyty sa koná každoročne v 2 kolách. Prvé kolo prebieha na fakultách a organizuje sa spravidla do konca februára príslušného roka s platnosťou na nasledujúci akademický rok. Výzva o konaní výberového konania je zverejnená na stránke príslušnej fakulty každoročne už v priebehu decembra/januára. Druhé kolo výberového konania prebieha na Oddelení medzinárodnej mobility a trvá spravidla do polky marca. Študentom je v tejto fáze priradená konkrétna inštitúcia podľa ich vlastných preferencií a podľa poradia, v akom sa umiestnili v nominačnej listine, pričom sa vychádza z celouniverzitného poradia.


9. Aká je výška grantových príspevkov na študijný pobyt?

Sadzby jednotlivých grantových príspevkov stanovuje Európska komisia a ich výška závisí od krajiny, v ktorej absolvujete študijný pobyt, a to nasledovne:

 • 1. skupina - 490€/mesiac
  Krajiny s vysokými životnými nákladmi:
  Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo
 • skupina - 420€/mesiac
  Krajiny so strednými životnými nákladmi:

  Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko

 • skupina - 350€/mesiac
  Krajiny s nízkymi životnými nákladmi:
  Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Macedónsko 

V prípade, ak je študent poberateľom sociálneho štipendia v čase, kedy absolvuje študijný pobyt, má nárok na grantový príspevok vo výške 150€/mesiac nad úroveň grantových príspevkov poskytnutých na študijný pobyt.

V prípade, ak je študent držiteľom preukazu ZŤP, môže požiadať o špeciálny grantový príspevok nad úroveň štandardného grantového príspevku. O výške pridelených finančných prostriedkov rozhoduje Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania (SAAIC).

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o pridelenie sociálneho štipendia
 • Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia v čase absolvovania mobility

10. Kedy obdržím grantový príspevok na svoj účet a ako sa vypočíta jeho presná výška?

Grantový príspevok obdrží študent na svoj účet minimálne 1 týždeň pred nástupom na mobilitu, avšak len v tom prípade, ak má v tomto termíne splnené všetky povinné náležitosti vrátane podpísanej zmluvy.

Každý študent obdrží pred nástupom na mobilitu 80% celkovej výšky grantového príspevku a zvyšných 20% mu je poskytnutých až po návrate, keď má splnené všetky povinné náležitosti.

Grantový príspevok sa vypočíta na základe mesačnej sadzby podľa danej krajiny vynásobenej celkovým počtom dní mobility. Každý študent má nárok na grantový príspevok odo dňa, kedy je povinný byť na prijímajúcej inštitúcii(zahŕňa sa sem napr. zápis, tzy. Welcome days a pod...). Grantový príspevok je poskytnutý až do obdobia konca skúškového obdobia na prijímajúcej inštitúcii.

Grantový príspevok však nie je poskytnutý na obdobie trvania jazykového kurzu alebo letnej či zimnej školy prebiehajúcej pred začiatkom mobility.

V prípade, ak sa študent vráti z mobility o viac ako 5 dní skôr, ako bolo obdobie, na ktoré mal poskytnutý grantový príspevok, bude povinný vrátiť alikvótnu časť príspevku prislúchajúcu danému rozdielu. Ak je obdobie mobility v tolerancii do 5 dní, študent nie je povinný vrátiť alikvótnu časť príspevku.


11. Aké podmienky musím splniť pred vycestovaním na študijný pobyt?

Každý študent musí pred vycestovaním na študijný pobyt elektronicky nahrať do aplikácie www.studyabroad.sk nasledujúce dokumenty:

 • akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou
 • uvoľnenie zo štúdia potvrdené študijným oddelením na domácej fakulte
 • tzv. Learning agreement potvrdený prodekanom pre zahraničné vzťahy na príslušnej fakulte, v prípade 1. a 2 stupňa štúdia/vedecký plán v prípade 3. stupňa štúdia
 • kópiu poistnej zmluvy, ktorá je uzavretá na celú dĺžku pobytu v zahraničí a zahŕňa úrazové a liečebné poistenie
 • kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia
 • vyplniť bankové údaje
 • vyplniť cestovné poistenie ( názov komerčnej poisťovne a číslo poistnej zmluvy)

Pozor!!!

Každý študent, ktorý cestuje do zahraničia musí mať zriadený bankový účet na svoje meno, na ktorý mu bude poslaný grantový príspevok.

Okrem toho musí každý študent vykonať povinný online jazykový test prostredníctvom portálu OLS(online linguistic support). Výzva na vykonanie jazykového testu príde každému študentovi osobitne na e-mail

Veľmi dôležité!!!!

Každý študent musí pred odchodom do zahraničia podpísať Zmluvu o poskytnutí grantového príspevku. Odporúčame prísť podpísať Zmluvu približne 2 - 3 týždne pred odchodom do zahraničia.


12. Ako postupovať v prípade, ak sa rozhodnem na pobyt nenastúpiť?

V prípade, ak sa rozhodnete nenastúpiť na študijný pobyt, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Erasmus+ koordinátora, prodekana pre zahraničné vzťahy na domácej fakulte, ako aj zahraničného koordinátora.


13. Aké podmienky musím splniť po návrate zo študijného pobytu?

Každý študent musí po návrate zo študijného pobytu nahrať do aplikácie www.studyabroad.sk nasledujúce dokumenty:

 • potvrdenie dĺžky študijného pobytu - tzv. Proof of recognition
 • výpis výsledkov - tzv. Transcript of records
 • potvrdenie o uznaní predmetov - tzv. Proof of recognition

Okrem toho musí každý študent po návrate zo študijného pobytu vyplniť záverečný jazykový test prostredníctvom portálu OLS. Výzva na vykonanie jazykového testu príde každému študentovi automaticky na e-mail.

Každý študent musí tiež vyplniť online správu účastníka(výzva príde každému študentovi na e-mail).

Po nahraní dokumentov, vyplnení jazykového testu a správy je potrebné kontaktovať koordinátora pre odchádzajúcich študentov a informovať ho o tejto skutočnosti. Následne sa dokumenty skontrolujú a v prípade splnenia všetkých podmienok, bude študentovi vyplatených zvyšných 20% z celkovej výšky grantového príspevku.


14. Koľko predmetov musím absolvovať na prijímajúcej inštitúcii?

Každý študent 1. a 2. stupňa štúdia musí absolvovať minimálne 5 predmetov alebo 30 ECTS kreditov. V prípade, ak nesplní jednu z týchto dvoch podmienok, je povinný vrátiť alikvótnu časť grantového príspevku.

Študent 3. stupňa štúdia je povinný splniť vedecký plán, ktorý si dopredu stanovil a ktorý bude potvrdený zahraničným školiteľom.


15. Čo sa stane, ak sa rozhodnem ukončiť študijný pobyt predčasne?

V prípade, ak sa študent rozhodne ukončiť študijný pobyt predčasne, a to na základe vlastného rozhodnutia, je povinný vrátiť grantový príspevok v plnej výške, a to bez ohľadu na to, ako trval jeho študijný pobyt pred tým, ako sa rozhodol ho svojvoľne ukončiť.

V prípade, ak je študent nútený ukončiť študijný pobyt z dôvodu tzv. vyššej moci (force majeure- živelné pohromy, prírodné katastrofy, štrajk, teroristický útok, nepriaznivá politická situácia  a pod...), je povinný vrátiť iba alikvótnu časť grantového príspevku, ktorá predstavuje obdobie, počas ktorého už neabsolvoval študijný pobyt. Alikvótna časť prislúchajúca dĺžke pobytu, počas ktorej bol študent na mobilite mu ostáva.


16. Kto mi pomôže nájsť ubytovanie?

Ubytovanie si hľadajú študenti samostatne. V prípade potreby môžu o podporu požiadať zahraničného koordinátora.

 

 

Kontakty

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
KOTHAJOVÁ, Patrícia

KOTHAJOVÁ, Patrícia

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.