• Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2019 – 2027 je vypracovaný podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokúva dlhodobý zámer univerzity podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ...
 • Dlhodobý zámer univerzity bol prerokovaný na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 10. 6. 2019.
 • Dlhodobý zámer univerzity bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 26. 9. 2019.
 • Dlhodobý zámer univerzity bol prerokovaný na zasadnutí Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 9. 12. 2019
 • Dlhodobý zámer je základným východiskovým materiálom univerzity, ktorým sa bude vedenie univerzity riadiť v rozvoji jednotlivých činností univerzity v jeho funkčnom období.

 


Vedenie EU v Bratislave pri tvorbe dlhodobého zámeru zohľadnilo doterajší vývoj na univerzite s cieľom budovať na dobrých výsledkoch predchádzajúcich období. Zároveň zohľadnilo v tomto zámere nové výzvy, ktoré vyplývajú z meniacich sa požiadaviek v akademickom a vedeckovýskumnom prostredí vysokých škôl a z potrieb spoločensko-ekonomickej praxe v Slovenskej republike (ďalej len SR) a v rámci Európskej únie (ďalej len EÚ) v kontexte globalizácie a budovania spoločného medzinárodného vzdelávacieho a výskumného priestoru.

Pri tvorbe dlhodobého zámeru sa, okrem iného, vychádzalo aj zo skutočnosti, že EU v Bratislave má dlhodobo výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania SR najmä z toho dôvodu, že:

 • je to historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania v rámci SR,
 • disponuje vysoko kvalifikovaným ľudským potenciálom učiteľov a zamestnancov (tak
  z hľadiska počtu ako aj jeho odbornosti),
 • je jedinečným pracoviskom v rámci všetkých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania ekonomického zamerania v SR,
 • má najväčší podiel na trhu vysokoškolského ekonomického vzdelávania v SR z hľadiska počtu študentov,
 • má výrazne najvyšší podiel v oblasti ekonomického a manažérskeho vzdelávania z hľadiska počtu akreditovaných študijných programov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v SR,
 • poskytuje komplexnú ponuku vzdelávania v študijnom odbore Ekonómia a manažment a vo vybraných študijných programoch odborov Informatika a Filológia,
 • je úspešná vo vedecko-výskumnej, projektovej a publikačnej činnosti,
 • má dlhodobo vynikajúce výsledky v uplatnení absolventov na trhu práce v SR a EÚ,
 • disponuje knižnicou, ktorá má svoje unikátne postavenie v systéme knižníc v SR a je jedinou špecializovanou ekonomickou knižnicou s pôsobnosťou pre celú SR,
 • na základe vyššie uvedených skutočností má renomé uznávanej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie v SR.

 

Podkladmi pre tvorbu dlhodobého zámeru boli najmä nasledovné dokumenty:

 • Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave vo funkčnom období 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023
 • Správy o činnosti EU v Bratislave vo funkčnom období 2015 – 2018
 • SWOT analýza súčasného stavu v jednotlivých oblastiach činnosti na EU v Bratislave
 • Programové dokumenty EÚ súvisiace najmä so stratégiou Európa 2020 a s modernizáciou vysokých škôl v EÚ
 • Požiadavky a dosiahnuté priebežné výsledky v procese medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB
 • Požiadavky vyplývajúce z vnútorného systému zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania
 • Zámery Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti vysokých škôl

 

Dlhodobý zámer sa skladá z dvoch základných častí

I. Poslanie, princípy činnosti, hodnoty a vízia EU v Bratislave

II. Stratégia a hlavné rozvojové aktivity EU v Bratislave

A. Strategické ciele univerzity

B. Priority v činnosti univerzity

C. Hlavné úlohy univerzity

 

I. POSLANIE, PRINCÍPY ČINNOSTI, HODNOTY A VÍZIA EU V BRATISLAVE

POSLANIE UNIVERZITY

 

Ekonomická univerzita v Bratislave je

súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru.

V rámci tohto začlenenia

jej poslaním je

poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied,

rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania

v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj

prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti

na Slovensku a v Európskom priestore.

 

PRINCÍPY ČINNOSTI UNIVERZITY

Pri napĺňaní svojho poslania v uplynulom období univerzita uplatňovala, v súčasnosti uplatňuje a aj v budúcom období bude uplatňovať nasledujúce stabilné princípy činnosti.

 1. Akcentovanie spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k SR a k zahraničiu pri realizácii základných činností (vzdelávania, výskumu a transferu poznatkov)
 2. Realizácia a ďalší rozvoj akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti
 3. Internacionalizácia vo všetkých činnostiach univerzity

HODNOTY V ČINNOSTI UNIVERZITY

EU v Bratislave sa hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum. V súlade s uvedeným dokumentom univerzita najmä:

 • rozvíja svoju činnosť na princípoch autonómnosti, morálnej a vedeckej nezávislosti od politiky a rešpektuje akademické slobody,
 • uplatňuje princíp neoddeliteľnosti vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
 • podporuje kritické myslenie v tvorivej činnosti zamestnancov univerzity,
 • odmieta neznášanlivosť a podporuje dialóg vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,
 • uplatňuje a rozvíja tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
 • rozvíja tradície európskeho dialógu a podporuje interakciu medzi kultúrami,
 • rešpektuje a uplatňuje princíp rovnosti príležitostí.

V súlade so svojím poslaním, princípmi a hodnotami sa univerzita usiluje formovať študentov tak, aby sa uplatnili nielen ako odborne erudovaní ekonómovia, manažéri a iní odborníci v spoločensko-ekonomickej praxi, ale aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje.

Napĺňanie poslania univerzity, dôsledné uplatňovanie základných princípov jej činnosti, rešpektovanie a presadzovanie deklarovaných hodnôt a realizácia hlavných strategických zámerov sú základom toho, aby univerzita dosiahla nasledovnú víziu.

 

VÍZIA UNIVERZITY

Cieľom EU v Bratislave je byť vnímaná a uznávaná ako

kvalitná, moderná výskumná univerzita s internacionálnym smerovaním,

ktorá

reflektuje spoločenskú zodpovednosť

a pripravuje

absolventov schopných reagovať na výzvy globalizácie.

 

II. STRATÉGIA A HLAVNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY EU V BRATISLAVE

A. STRATEGICKÉ CIELE UNIVERZITY 

Vedenie EU v Bratislave v záujme napĺňania poslania, pri rešpektovaní základných princípov s cieľom realizovať víziu univerzity navrhuje na obdobie rokov 2019 - 2027 tieto strategické ciele na národnej aj medzinárodnej úrovni:

 • profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter,
 • profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu národné a medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej činnosti.

B. PRIORITY V ČINNOSTI UNIVERZITY

Splnenie strategických cieľov si vyžaduje orientáciu všetkých aktivít univerzity na základné priority, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami jej činnosti a ktoré sa budú napĺňať realizáciou jednotlivých úloh. Pri plnení strategických cieľov a napĺňaní priorít EU v Bratislave vystupuje a bude vystupovať v jednote a súčinnosti všetkých jej organizačných súčastí, t. j. všetkých fakúlt a ostatných organizačných útvarov v súlade so Štatútom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prierezové priority:

 • zabezpečovať neustále zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity na získanie a zabezpečenie inštitucionálnej akreditácie na národnej úrovni pri dodržiavaní medzinárodných štandardov kvality,
 • prehlbovať internacionalizáciu vzdelávania, vedy a výskumu a ďalších činností univerzity prehlbovaním partnerských vzťahov a aktivizáciou sietí s univerzitami v SR a v zahraničí,
 • zintenzívniť vzťahy s národnými a medzinárodnými orgánmi, inštitúciami a organizáciami štátneho a verejného sektora, hospodárskej a spoločenskej praxe,
 • vytvárať a podporovať tvorivé pracovné prostredie a atmosféru, budovať, presadzovať a prehlbovať kolegiálne vzťahy medzi zamestnancami navzájom a medzi zamestnancami a študentmi univerzity, zefektívniť vnútornú a vonkajšiu komunikáciu.

 

 1. Priority vo vzdelávaní:
  • sledovať a priebežne vyhodnocovať úroveň kvality vo výchovnovzdelávacej činnosti za účelom jej neustáleho zvyšovania,
  • akreditovať študijné programy v súlade so štandardami vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • presadzovať internacionalizáciu vzdelávania.

 2. Priority vo vede, výskume a doktorandskom štúdiu:
  • podporovať synergiu internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite zvýšením participácie na riešení medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov,
  • posilniť pozíciu univerzity kvalitnou vedeckovýskumnou činnosťou a prezentáciou výsledkov tejto činnosti v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch registrovaných v uznávaných databázach,
  • naďalej zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia.

 3. Priority pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu:
  • rozvíjať a prehlbovať vzťahy s medzinárodne etablovanými univerzitami so zámerom vytvárania strategických partnerstiev pre oblasť internacionalizácie vzdelávania a vedeckovýskumnej spolupráce,
  • posilniť internacionalizáciu vnútorného prostredia na univerzite s cieľom zvýšenia všetkých foriem individuálnej mobility ako nástroja pre osobný rast študentov a zamestnancov.

 4. Priority pre manažovanie akademických projektov:
  • nastaviť, sledovať a vyhodnocovať plnenie štandardov kvality stanovených na základe informácií z vnútorného prostredia univerzity za účelom dosiahnutia medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB,
  • zabezpečiť ponuku vzdelávacích aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania pre interné a externé prostredie.

 5. Priority pre rozvoj a financovanie:
  • spracovať komplexnú investičnú stratégiu univerzity,
  • realizovať systém finančnej stability všetkých činností univerzity,
  • zabezpečiť ďalší rozvoj podnikateľskej činnosti a aktivít zameraných na získavanie mimodotačných zdrojov.

 6. Priority pre personálnu a sociálnu prácu:
  • aj naďalej realizovať komplexný personálny rozvoj a kvalifikačný rast zamestnancov univerzity,
  • uplatňovať rôzne formy diferenciácie a motivácie v odmeňovaní zamestnancov univerzity,
  • presadzovať na univerzite takú sociálnu politiku, ktorá bude úzko korešpondovať so záujmami a potrebami zamestnancov,
  • podporovať študentské aktivity v oblasti kultúry, športu, ďalšej záujmovej činnosti a požiadaviek skupín zamestnancov, študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 7. Priority pre informatizáciu:
  • zavádzať a uplatňovať procesy štandardizácie využitia informačno-komunikačných technológií ako základného pracovného vybavenia všetkých zamestnancov a študentov,
  • pokračovať v budovaní technického a technologického zabezpečenia pracovísk a študentských domovov.

 8. Priority pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou:
  • vypracovať a uplatňovať komplexnú marketingovú stratégiu univerzity a zabezpečiť jednotnú komunikáciu univerzity dovnútra i navonok na obdobie rokov 2019 - 2027,
  • vybudovať podnikateľský inkubátor pre študentov univerzity,
  • vytvoriť nové platformy pre komunikáciu aktivít univerzity vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu.

 

C. HLAVNÉ ÚLOHY UNIVERZITY

 1. VZDELÁVANIE

  1. Vyhodnocovať systém vzdelávania v rámci študijných programov všetkých stupňov štúdia, realizovať proces zdokonaľovania kvality výchovno-vzdelávacej činnosti

   Kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti je predpokladom ďalšieho zlepšenia postavenia EU v Bratislave na trhu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ale i v medzinárodnom meradle. Realizácia integrovaného systému zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave vytvára k tomu priaznivé podmienky. Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkov sú jedným z predpokladov pre úspešnú medzinárodnú akreditáciu v medzinárodných systémoch hodnotenia a zdokonaľovania kvality.

  2. Vyhodnocovať a zdokonaľovať systém prijímacieho konania na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia

   Vzhľadom na vývoj počtu uchádzačov o štúdium študijných programov EU v Bratislave je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať a zdokonaľovať systém prijímacieho konania na prvý aj druhý stupeň štúdia s cieľom presadzovať výber takých uchádzačov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá prijímacieho konania. Zároveň je potrebné zintenzívniť prezentáciu akreditovaných študijných programov zdôrazňovaním ich jedinečnosti a využiteľnosti s cieľom zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave a eliminovať tak odchod najlepších absolventov stredných škôl na štúdium do zahraničia.

  3. Akreditovať študijné programy v súlade so štandardami vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

   Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania upravujú nové podmienky akreditácie študijných programov a posudzovania a hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné pripraviť na akreditáciu také študijné programy fakúlt, ktoré budú v súlade s víziou univerzity a budú reflektovať potreby a výzvy éry digitalizácie a automatizácie.

  4. Pripraviť a zaviesť systém jednotnej evidencie pedagogických, vedeckovýskumných a publikačných aktivít učiteľov

   Výkony učiteľov sa v súčasnosti sledujú na základe plnenia priamej pedagogickej činnosti za príslušný akademický rok, publikačná a vedeckovýskumná činnosť sa sleduje v rámci atestácií raz za dva kalendárne roky, prípadne pri výberových konaniach. V jednotlivých rokoch sa tak prejavujú rozdiely vo výkonnosti v daných oblastiach.

 2. VEDA, VÝSKUM A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

  1. Vytvárať komunitu pôsobiacu v oblasti vedy a výskumu založenú na hodnotách otvorenej spoločnosti, vzájomného porozumenia a rešpektovania individuálnej i kultúrnej diverzity, podporovať interakciu vedcov a výskumníkov s decíznou sférou, organizáciami s medzinárodnou pôsobnosťou, profesijnými združeniami, hospodárskou praxou a tretím sektorom

   Prioritou je kontinuálne vytvárať atmosféru tvorivosti, náročnosti, inovatívnosti a interdisciplinárneho prístupu vo výskume a v doktorandskom štúdiu na univerzite ako predpoklad zvýšenia efektívnosti doktorandského štúdia a dosiahnutia jeho plnej medzinárodnej porovnateľnosti s renomovanými ekonomickými fakultami v zahraničí, ako aj systematicky podporovať interakciu s externými inštitúciami a organizáciami. Cieľom tejto iniciatívy je koncepčne formovať podmienky realizácie výskumu a doktorandského štúdia na univerzite a vytvárať podmienky pre zapájanie tvorivých pracovníkov a doktorandov univerzity do riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov a výskumných sietí.

  2. Podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu

   Priorita kontinuálne podporovať synergiu internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite je predpokladom výraznejšieho začlenenia univerzity v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Európskej výskumnej oblasti (resp. Európskeho výskumného a inovačného priestoru) a Európskeho hospodárskeho priestoru zvýšením participácie na riešení medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov. Cieľom je systematicky podporovať participáciu tvorivých pracovníkov a doktorandov univerzity na ďalšom vzdelávaní orientovanom na zvyšovanie ich vedeckovýskumného potenciálu, rovnako ako podporovať internacionalizáciu a atraktívnosť doktorandského štúdia.

 3. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A INTERNACIONALIZÁCIA

  1. Rozvíjať a upevňovať medzinárodné vzťahy v členskej sieti medzinárodných akademických organizácií a s medzinárodne etablovanými univerzitami

   EU v Bratislave je členom viacerých významných medzinárodných inštitúcií a iniciatív pôsobiacich v sektore vysokého školstva. Aktívna participácia v týchto inštitúciách predstavuje významný prínos pre zvýšenie medzinárodnej prestíže a vizibility značky EUBA. To je možné len za predpokladu aktívneho prístupu k aktivitám týchto inštitúcií. Účasť na medzinárodných podujatiach je pozitívom pre transfer najnovších poznatkov z medzinárodného prostredia na univerzitu, k nadväzovaniu nových perspektívnych inštitucionalizovaných vzťahov s medzinárodne etablovanými univerzitami a prispieva k zvýšeniu kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity.

  2. Zefektívniť systémové predpoklady na internacionalizáciu vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia

   Rozšírenie vzdelávacej ponuky odborných predmetov a študijných programov v cudzom jazyku má impakt na internacionalizáciu vzdelávania, rozvoj medzinárodnej spolupráce a akademických mobilít študentov a pedagógov. Členstvo univerzity v prestížnych medzinárodných zoskupeniach je možné využiť na rozvoj spolupráce pri tvorbe a realizácii študijných programov vedúcich k dvojitým, resp. spoločným diplomom s renomovanými zahraničnými univerzitami. Je potrebné venovať pozornosť príprave nových študijných programov najmä v anglickom jazyku s cieľom zabezpečiť zvýšený záujem o štúdium na univerzite z radov zahraničných uchádzačov.

  3. Zintenzívniť akademickú mobilitu študentov a učiteľov

   Internacionalizácia vnútorného prostredia univerzity a s ňou spojený medzinárodný transfer poznatkov predstavuje efektívny impulz pre rozvoj tvorivosti a inovácií a pre zdokonaľovanie kvality vo vzdelávaní a výskume. Akademické mobility prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov predstavujú nástroj pre osobný kariérny rast študentov a zamestnancov, posilňujú inštitucionálnu internacionalizáciu a medzinárodnú dimenziu univerzity.

 4. MANAŽOVANIE AKADEMICKÝCH PROJEKTOV

  1. Vytvoriť podmienky na koordinovanie a sledovanie plnenia štandardov kvality

   Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci národnej inštitucionálnej akreditácie rovnako ako medzinárodné akreditačné systémy sú zamerané na kontinuálne zlepšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti vysokej školy. AACSB International je jednou z najuznávanejších agentúr na svete, rešpektuje rôznorodosť vysokých škôl a plnenie medzinárodných akreditačných štandardov posudzuje vo vzťahu k poslaniu vysokej školy. Získanie akreditácie v tomto prestížnom medzinárodnom systéme hodnotenia a kontinuálneho zlepšovania kvality bude pre univerzitu znamenať významné posilnenie pozície na národnej úrovni a zvýšenie medzinárodného uznania a akceptácie. Tým sa zároveň rozšíria možnosti ďalšieho rozvoja univerzity vo všetkých oblastiach činnosti, a zlepší sa pozícia jej absolventov na trhu práce v rámci SR a EÚ.

  2. Rozširovať aktivity Bratislavskej Business School

   Bratislavská Business School ako celouniverzitné pracovisko je orientované na celoživotné vzdelávanie. Na základe kvalifikovaného prieskumu trhu a monitoringu vzdelávacích potrieb pripravuje v spolupráci s domácimi a zahraničnými subjektmi vzdelávacie a tréningové programy, zároveň identifikuje a zabezpečuje akvizíciu účastníkov, ktorí majú záujem získať alebo doplniť si vzdelanie, resp. skúsenosti v príslušnej oblasti, a zabezpečuje realizáciu vzdelávacích a tréningových programov. Súčasťou Bratislavskej Business School je aj Znalecký ústav EU v Bratislave, ktoré vykonáva špecializované činnosti so zameraním na kvalifikované znalecké úkony. Súčasne je vzdelávacím a metodickým centrom v oblasti ekonomickej znaleckej činnosti, ktoré úzko spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri vykonávaní odborných skúšok znalcov a pri príprave legislatívy upravujúcej znaleckú činnosť. Svojou činnosťou ústav prispieva k rozširovaniu spolupráce predovšetkým s hospodárskou praxou a s orgánmi verejnej a súdnej moci, čím sa intenzívne podieľa na šírení dobrého mena EU v Bratislave.

  3. Skvalitňovať ponuku komplexných knižnično-informačných služieb Slovenskej ekonomickej knižnice

   Rozvoj informačných technológií, ich prienik do všetkých oblastí života spoločnosti a rýchle rozširovanie dokumentov v elektronickej forme významne mení základné funkcie a služby knižnice, ako aj používateľské správanie. Digitálne prostredie mení systém komunikácie odborných a vedeckých informácií a prístup k nim. Slovenská ekonomická knižnica (ďalej len SEK) musí na tieto výzvy flexibilne reagovať a nové technológie musí využiť pre skvalitnenie, modernizáciu a rozširovanie poskytovaných knižnično-informačných služieb, prostredníctvom ktorých bude knižnica zabezpečovať akademickej obci univerzity a širokej odbornej verejnosti trvalý prístup k vedeckým a odborným informáciám z popredných domácich a zahraničných zdrojov. Slovenská ekonomická knižnica zabezpečuje aj zber podkladov, bibliografickú registráciu, spracovávanie a sprístupňovanie vedeckej a odbornej publikačnej činnosti pracovníkov univerzity.

 5. ROZVOJ A FINANCOVANIE

  1. Spracovať investičnú stratégiu univerzity vrátane jej finančného zabezpečenia

   EU v Bratislave je dislokovaná do jej hlavného areálu na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta je dislokovaná do vlastných priestorov univerzity na Tajovského ulici v Košiciach. Okrem toho má univerzita k dispozícii niekoľko študentských domov a ostatných zariadení vo Virte, Jarabej, v Starom Smokovci a v Kapušanoch.

  2. Vypracovať a zrealizovať program zlepšovania pracovných podmienok pre zamestnancov a študijných a ubytovacích podmienok pre študentov

   Jednou z povinností zamestnávateľa je trvalé zlepšovanie podmienok pre prácu zamestnancov vrátane podmienok pre stravovanie, zdravotnú starostlivosť, ale tiež pre kultúrnu a športovú činnosť. Obdobne je to aj vo väzbe na kvalitu a možnosti ubytovania študentov. Je to jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje záujem študentov o štúdium na univerzite.

  3. Zabezpečiť finančnú stabilitu univerzity

   Výška dotačných zdrojov na zabezpečenie jednotlivých činností univerzity dlhodobo nepostačuje na pokrytie všetkých základných potrieb univerzity. V súvislosti s posilňovaním významu viaczdrojového financovania a menšej závislosti na dotačných zdrojoch je potrebné realizovať zvýšenie podielu finančných zdrojov v rámci hlavnej činnosti, z podnikateľskej činnosti a z ďalších externých zdrojov na financovaní rozvojových aktivít univerzity v takom rozsahu, aby sa dala zabezpečiť v dlhšom časovom horizonte finančná udržateľnosť jednotlivých činností univerzity.

 6. PERSONÁLNA A SOCIÁLNA PRÁCA

  1. Zabezpečiť komplexný personálny rozvoj a stratégiu riadenia ľudských zdrojov

   V súvislosti s realizáciou dlhodobého zámeru rozvoja univerzity je nevyhnutné zabezpečiť tento proces kvalitnou personálnou politikou a stratégiou riadenia ľudských zdrojov. Zodpovedajúca štruktúra kvalifikovaných zamestnancov výraznou mierou prispieva k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu s tomu zodpovedajúcimi výstupmi, ktoré značne ovplyvňujú finančné zabezpečenie všetkých činností univerzity. Zefektívnenie jednotlivých činností univerzity predpokladá aj realizáciu organizačných zmien na univerzite. Ľudské zdroje zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní strategických cieľov univerzity. V tejto súvislosti bude dôležitou úlohou precizovanie motivačného systému oceňovania výkonnosti jej zamestnancov posilnením diferencovaného prístupu k hodnoteniu práce jednotlivca. Vo vzťahu k študentom je potrebné osobitnú pozornosť venovať študentom so špecifickými potrebami a študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  2. Rozvíjať činnosť Alumni klubu EU v Bratislave

   Základným prínosom Alumni klubu pre EU v Bratislave je zabezpečenie spätnej väzby ako významného zdroja informácií o kvalite vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Alumni klub je platforma pre pravidelnú komunikáciu s absolventmi aj v súvislosti s ďalším rozvojom spolupráce s hospodárskou praxou.

  3. Prehodnotiť existujúce zmluvy o spolupráci univerzity s organizáciami a inštitúciami hospodárskej praxe a pripraviť nové zmluvy s konkrétnymi formami spolupráce

   EU v Bratislave má uzatvorených niekoľko desiatok zmlúv o spolupráci s inštitúciami z praxe. Je nevyhnutné tieto zmluvy prehodnotiť a pripraviť zmluvy na novú spoluprácu vrátane reálnych foriem uskutočňovania tejto spolupráce.

 7. INFORMATIZÁCIA

  1. Rozvíjať e-learning

   V oblasti e-learningu má univerzita k dispozícii viaceré nástroje pre efektívne vzdelávanie. V súčasnosti má nasadené fakultné e-learning portály rovnakého typu, ktoré nie sú prepojené na centrálnu databázu užívateľov ani na AIS2. Tento stav je problematický najmä z hľadiska spravovania študentských účtov ako aj udržiavania aktuálnosti a bezpečnosti jednotlivých portálov. Je potrebné zjednotiť všetky portály moodle a sprístupniť študentom a učiteľom aj iné moderné metódy výučby prostredníctvom Microsoft Teams a ďalších.

  2. Dobudovať wifi pripojenie v študentských domovoch

   Sieťová infraštruktúra EU v Bratislave je po rozsiahlej rekonštrukcii na dobrej úrovni. Najväčšie nedostatky sa ukazujú v zabezpečení pokrytia niektorých študentských domovov wifi signálom.

  3. Rozvíjať technické a programové vybavenie univerzity

   V oblasti údržby softvérového vybavenia využíva univerzita najmä nástroje pre automatickú aktualizáciu. Tento systém často spôsobuje problémy v starších učebniach, kde nie je možné zabezpečiť jednoduchú inštaláciu nových aplikácií centralizovaným spôsobom. V oblasti nákupu licencií je potrebné sa sústrediť na sieťové prenosné licencie, ktoré umožňujú širšie nasadenie softvéru. V záujme efektívneho riadenia zdrojov univerzity bol zavedený elektronický systém pre evidenciu a kontrolu požiadaviek študentov a učiteľov. Ďalším krokom pre zefektívnenie činnosti Centra informačných technológií je zriadenie centrálneho helpdesku pre vybavovanie všetkých požiadaviek študentov a učiteľov smerovaných na centrum so stálou službou.

  4. Zaviesť IT Governance ako súčasť riadenia univerzity

   Efektívne riadenie univerzity vyžaduje mať k dispozícii kvalitné informačné a komunikačné technológie a k tomu prislúchajúce prostredie. Za účelom znižovania a optimalizácie nákladov na rôzne riadiace a administratívne činnosti je nevyhnutné zmeniť prístup k informačným technológiám na všetkých úrovniach univerzity tak, aby sa tieto technológie stali účinným nástrojom internej komunikácie, spravovania a spracovania dokladov. V súčasnosti univerzita využíva pre výmenu informácií najmä systémy AIS2, webové prostredie, e-mail a prípadne zabezpečené zdieľané priečinky. Takáto výmena údajov má svoje opodstatnenie, ale nepredstavuje moderné a efektívne riešenie. Väčšinu procesov, ktoré nepracujú s citlivými osobnými údajmi, je možné zefektívniť prostredníctvom nasadenia systému Microsoft Teams.

 8. KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

  1. Realizovať efektívnu marketingovú komunikáciu

   Z hľadiska vytvárania pozitívneho imidžu o univerzite je potrebné aktualizovať a realizovať marketingovú stratégiu univerzity s cieľom komunikovať a prezentovať aktivity univerzity vo všetkých jej oblastiach z jedného centra. Vhodná prezentácia možností štúdia na univerzite, jej realizovaných aktivít a prezentácia výsledkov jej činnosti je predpokladom pozitívneho vnímania pozície univerzity v prostredí relevantnej verejnosti.

  2. Zintenzívniť činnosť Kariérneho centra ako kontaktného bodu pre oblasť kariérneho poradenstva

   Kariérne centrum ako neoddeliteľná súčasť Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou plní pri realizácii marketingovej stratégie univerzity dôležitú úlohu tak pre študentov, ako aj pre externú verejnosť najmä v oblasti sprostredkovania voľných pracovných miest pre absolventov univerzity, pri zabezpečení a realizácii spolupráce s inštitúciami hospodárskej a spoločenskej praxe vo vzdelávacej i vedeckovýskumnej oblasti, ako aj pri príprave a realizácii tréningov a školení v oblasti kariérneho a personálneho poradenstva.

  3. Vybudovať podnikateľský inkubátor pre študentov univerzity

   Podnikateľské inkubátory sú v dnešnej dobe štandardnou súčasťou činnosti univerzít nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Základným prínosom podnikateľského inkubátora je zabezpečenie možnosti rozvoja študentom, ktorý začínajú s podnikaním počas štúdia. Na univerzite je dostatok odborníkov na všetky manažérske a ekonomické oblasti, ktoré by sa dali využiť práve pre túto aktivitu.

Záver

Dlhodobý zámer EU v Bratislave je východiskom pre spracovanie dlhodobých zámerov rozvoja fakúlt a ďalších pracovísk univerzity. Dlhodobý zámer bude termínovo rozpracovaný do zámerov a úloh univerzity podľa jednotlivých rokov. Pri realizácii jednotlivých úloh sa očakáva aktívny prístup všetkých zamestnancov a študentov univerzity, bez účasti ktorých nebude možné ciele stanovené v tomto zámere plne realizovať.

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave