Vyhláška č. 246/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Platná od 1.9.2019

Manuál na zverejnenie informácií o habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie za profesora

Vzor - formulár na zverejňovanie informácií o HABILITAČNOM konaní

Vzor - formulár na zverejňovanie informácií o INAUGURAČNOM konaní

Vzor - životopis pre habilitačné a inauguračné konanie

 

Habilitačné konanie  -  Maroš SERVÁTKA


Habilitačné konanie – Katarína PROCHÁZKOVÁ

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje konanie verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04, VI. p., dňa 31.5.2022 (utorok) o 13.30 h Ing. Katarína Procházková, PhD. pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, prednesie habilitačnú prednášku na tému: Zmena vodcovstva v post-pandemickej ére manažmentu a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Aktuálny pohľad na vybrané oblasti vodcovstva v manažérskej praxi.


Habilitačné konanie – Katarína REMEŇOVÁ

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje konanie verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04, VI. p., dňa 30.5.2022 (pondelok) o 13.30 h Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA, pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, prednesie habilitačnú prednášku na tému: Manažérske rozhodovanie založené na štruktúrovaných údajoch a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Kľúčové aspekty rozhodovacieho procesu v manažmente cien.


Habilitačné konanie – Zuzana SKORKOVÁ

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje konanie verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04, VI. p., dňa 31.5.2022 (utorok) o 10.00 h Ing. Zuzana Skorková, PhD., pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, prednesie habilitačnú prednášku na tému: Post-byrokratický podnik, jeho definícia a miesto v organizačnej teórii a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Byrokracia a prejavy byrokratických disfunkcií v manažmente podnikov.


Habilitačné konanie – Marián SMORADA

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje konanie verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04, VI. p., dňa 30.5.2022 (pondelok) o 10.00 h Ing. Marián Smorada, PhD., pracovník Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave, prednesie habilitačnú prednášku na tému: Vypovedacia schopnosť finančných pomerových ukazovateľov a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Spoľahlivosť finančných ukazovateľov pri predikcii bankrotu podnikov.


Habilitačné konanie – Zuzana FRANCOVÁ


Habilitačné konanie – Róbert REHÁK


Habilitačné konanie - Eva Pongrácz

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 26. mája 2022 o 13,00 hod. sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Evy Pongrácz, PhD., odbornej asistentky Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave na tému „Sociálna ekonomika na Slovensku a jej národohospodársky rozmer - súčasnosť a perspektívy" a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému „Etablovanie a rozvoj konceptu sociálnej ekonomiky v krajinách Európskej únie s akcentom na SR“.


Habilitačné konanie - Zuzana Brokešová

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 26. mája 2022 o 14,30 hod. sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Zuzany Brokešovej, PhD., vo funkcii docentky na Katedre poisťovníctva NHF EU v Bratislave, na tému „Vplyv finančnej gramotnosti na finančné rozhodnutia jednotlivcov v oblasti riadenia osobných rizík" a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému „Finančné rozhodnutia jednotlivcov v oblasti riadenia osobných rizík: vplyv vybraných faktorov“.


Inauguračné konanie - Štefan ŽÁK


Inauguračné konanie - Martin LÁBAJ


Inauguračné konanie - Martin GREŠS


Habilitačné konanie - Paulína KRNÁČOVÁ


Habilitačné konanie - Jozef ORGONÁŠ


Habilitačné konanie - Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ


Habilitačné konanie - Jaroslan KULTAN


Inauguračné konanie - Renáta PAKŠIOVÁ (do 2011 Feketeová), rod. Pakšiová


Inauguračné konanie - Lucia BEDNÁROVÁ, rod. Liberková


Habilitačné konanie - Karol MORVAY


Habilitačné konanie - Roman LACKO


Habilitačné konanie - Dušan STEINHAUSER


Inauguračné konanie - Naqibullah DANESHJO


Habilitačné konanie - Peter DRÁBIK

Habilitačné konanie - Eduard NEŽINSKÝ

Habilitačné konanie - Jana KUŠNÍROVÁ

Inauguračné konanie - Erik ŠOLTÉS

Inauguračné konanie - Viera KUBIČKOVÁ, rod. Solčányová

Habilitačné konanie - Stanislav ZÁBOJNÍK

Habilitačné konanie - Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ

Habilitačné konanie - Jozefína HVASTOVÁ

Habilitačné konanie - Juraj VÁLEK

Inauguračné konanie - Martin LUKÁČIK

Habilitačné konanie - Michal PÁLEŠ

Habilitačné konanie - Brian KÖNIG

Habilitačné konanie - Lucia ŠVÁBOVÁ, rod. VRÁBELOVÁ

Habilitačné konanie - Malgorzata A. Jarossová, rod. Kosiorowska

Habilitačné konanie - Zuzana JONIAKOVÁ | Posudok oponenta I.Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III.

Habilitačné konanie - Klaudia PORUBANOVÁ | Posudok oponenta I. Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III.

Habilitačné konanie - Vladimír BOLEK | Posudok oponenta I. | Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III.

Habilitačné konanie - Barbora GONTKOVIČOVÁ 

Habilitačné konanie - Cecília OLEXOVÁ

Habilitačné konanie - Jana SIMONIDESOVÁ

Habilitačné konanie - Róbert VERNER


Inauguračné konanie - Anna HARUMOVÁ


Habilitačné konanie - Paula PUŠKÁROVÁ

Habilitačné konanie - Vladimír Bolek

Habilitačné konanie - Klaudia Porubanová, rod. Gubová

Habilitačné konanie - Zuzana Joniaková, rod. Rímešová

Habilitačné konanie - Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, rod. Györffyová

Inauguračné konanie - Zuzana KITTOVÁ, Mogyorosiová 

Inauguračné konanie - Nadežda Jankelová, rod. Semancová

Habilitačné konanie - Miloš Bikár

Habilitačné konanie - Jana Blštáková 

Inauguračné konanie - Pavol Kita

Habilitačné konanie - Marian Reiff

Habilitačné konanie - Tomáš Domonkos - Dňa 14.3.2019 VR fakulty rozhodla neudeliť titul docent

Habilitačné konanie - Pavol Konštiak

Habilitačné konanie - Daniel Dujava

Habilitačné konanie - Anna Hamranová

Habilitačné konanie - Andrea Furková, Jančovičová

Inauguračné konanie - Zuzana Hajduová, Kubinová

Habilitačné konanie - František Pollák 

Habilitačné konanie - Daniela Rybárová, rod. Bugárová

Habilitačné konanie - Róbert Hanák

Habilitačné konanie - Michal Tkáč

Habilitačné konanie - Emília Duľová Spišáková

Habilitačné konanie - Peter Árendáš

Inauguračné konanie - Dorčák

Habilitačné konanie - Lábaj

Habilitačné konanie - Belanová

Inauguračné konanie - Hanuláková

Habilitačné konanie - Vidová

Habilitačné konanie - Ivanová - ukončená žiadosť

Inauguračné konanie - Harumová - ukončená žiadosť

Habilitačné konanie - Matušovičová

Habilitačné konanie - Grisáková

Habilitačné konanie - Knošková

Habilitačné konanie - Mišúnová-Hudáková

Habilitačné konanie - Mišún

Inauguračné konanie - Pekár

Habilitačné konanie - Mucha

Habilitačné konanie - Péliová

Habilitačné konanie - Ružeková

Habilitačné konanie - Stričík - nová žiadosť

Habilitačné konanie - Velichová

Habilitačné konanie - Orbánová

Inauguračné konanie - Polednáková

Habilitačné konanie - Žák

Habilitačné konanie - Miklošík

Habilitačné konanie – Hyránek

Habilitačné konanie – Dubcová

Habilitačné konanie – Manová

Inauguračné konanie – Tumpach

Habilitačné konanie – Meluchová

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť

Habilitačné konanie Megyesiová

Habilitačné konanie Szomolányi

Habilitačné konanie Chocholatá

Habilitačné konanie Romanová

Habilitačné konanie Sipková

Habilitačné konanie Čičková 

Habiltačné konanie Sika

Habilitačné konanie Šipikalová

Habilitačné konanie Baumöhl

Habilitačné konanie Lyócsa

Habilitačné konanie Výrost

Inauguračné konanie Kafková

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť  

Habilitačné konanie Labudová

Habilitačné konanie Czillingová

Habilitačné konanie Bobenič Hintošová

Habilitačné konanie Šipikal

Habilitačné konanie Hajduová

Habilitačné konanie Kašťáková

Inauguračné konanie Workie Tiruneh

Inauguračné konanie Ochotnický

Inauguračné konanie Čarnický

Inauguračné konanie Tvrdoň