1. Čo mám urobiť, ak mám záujem študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako Erasmus+ študent?

Prvým a dôležitým krokom celého prihlasovacieho procesu je oficiálna nominácia.

Kontaktuj svojho Erasmus koordinátora a požiadaj na základe platnej bilaterálnej zmluvy o vystavenie oficiálnej nominácie.  

Oficiálna nominácia zahraničného študenta musí obsahovať:

  • názov a sídlo univerzity
  • meno a priezvisko študenta
  • e-mailový kontakt študenta
  • obdobie, na ktoré je študent nominovaný 

Nomináciu študenta je potrebné preposlať e-mailom: incoming@euba.sk do 15. mája príslušného akademického roka. 

Uvedené informácie platia aj pre študentov mimo programu Erasmus+.

 

2. Akým spôsobom sa môžem zaregistrovať a vyplniť prihlasovacie formuláre?

Hneď ako vás vaša domovská univerzita nominuje, Vám koordinátor pre prichádzajúcich študentov pošle informácie o tom, ako podať prihlášku. Mali by ste vyplniť aplikačný formulár, ktorý vám zašleme. Termíny sú dostupné na hlavnej stránke pre Prichádzajúcich študentov.

 

3. Je potrebné preposlať požadované prihlasovacie formuláre aj poštou?

Nie, nevyžadujeme preposlanie požadovaných prihlasovacích formulárov poštou. Pre zefektívnenie prihlasovacieho procesu akceptujeme len online registráciu.

 

4. Koľko kreditov môžem získať za semestrálne, popr. dvojsemestrálne štúdium?

Vysielajúca univerzita určí, koľko kreditov je potrebné získať počas Vášho štúdia.

Podľa všeobecných zásad programu Erasmus+ (aj pre študentov mimo programu Erasmus+) platí:

  • 1 semester = 30 kreditov
  • 2 semestre = 60 kreditov 

 

5. Akým spôsobom sa môžem prihlásiť na ponúkané predmety?

Zahraniční študenti sa prihlasujú na predmety online, cez Akademický informačný systém (AIS).

Katalóg predmetov ponúkaný v zimnom a letnom semestri príslušného akademického obdržia študenti e-mailom spolu s manuálom k online registrácii 1-2 týždne pred spustením jednotlivých kôl.

Rozpis jednotlivých kôl online registrácie:

  • 1. kolo: koniec mája
  • 2. kolo: prvý júnový týždeň
  • 3. kolo: 2 týždne od oficiálneho zahájenia semestra

 

6. Môžem kombinovať výber predmetov z rôznych fakúlt a z rôznych jazykov výučby?

Informácie o fakulte a o jazykoch výučby sú len doplnkové informácie, ktoré slúžia pre lepšiu orientáciu zahraničného študenta v ponuke predmetov.

Študent môže kombinovať predmety z jednotlivých fakúlt ako aj z jednotlivých jazykov výučby z aktuálnej ponuky predmetov. (Aktuálny Katalóg predmetov je preposlaný študentom e-mailom). 

Rovnako je dôležité konzultovať výber predmetov aj s vysielajúcou univerzitou.  

 

7. Ako postupovať, keď je už predmet obsadený? 

Každý predmet má určený aj maximálny počet (limit) akceptovaných študentov. Limity sú stanovené jednotlivými vyučujúcimi príslušných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V prípade, ak je predmet obsadený, je potrebné nahradiť ho iným predmetom z aktuálnej ponuky.

Prichádza do úvahy aj konzultácia priamo s vyučujúcim, tu však nie je možné garantovať, že študent bude dodatočne akceptovaný aj nad stanovený limit.

 

8. Kedy je známy rozvrh predmetov? 

Rozvrh predmetov je známy 1 - 2 týždne pred oficiálnym zahájením semestra a preposlaný zahraničným študentom e-mailom.

 

9. Ako postupovať, keď sa mi predmety prekrývajú (výučba v rovnakom termíne)?

V takomto prípade je potrebné nahradiť daný predmet iným, s výučbou v inom termíne.

Prichádza do úvahy aj konzultácia priamo s vyučujúcim, tu však nie je možné garantovať, že vyučujúci bude schopný zmeniť rozvrh.  

 

10. Akým spôsobom sa prihlasujem na skúšky?

Priamo vyučujúci určí spôsob prihlasovania sa na skúšky, buď online (cez AIS), prípadne termín skúšky bude oznámený študentom priamo vyučujúcim bez nutnosti online registrácie

 

11. Je povinná dochádzka na prednášky a cvičenia? 

Dochádzka je povinná, podľa stanoveného rozvrhu hodín. Informácie ohľadom dochádzky (prítomnosť, absencia), ďalej skúšok a finálnych hodnotení sú poskytnuté študentom priamo vyučujúcimi v deň zahájenia výučby.

 

12. Keď odmietnem ponuku, ako Erasmus+ študent ubytovať sa na STUDENT RESIDENCE INCHEBA, je možnosť sa ubytovať aj na inom internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave? 

Nie, nie je to možné. Zahraničným študentom  programu Erasmus+ ponúkame možnosť ubytovania sa na privátnom internáte STUDENT RESIDENCE INCHEBA. 

Ekonomická univerzita v Bratislave negarantuje zabezpečenie ďalšieho náhradného ubytovania zahraničnému študentovi v prípade odmietnutia danej ponuky.

 

13. Ako dlho je potrebné čakať na vyhotovenie karty ISIC? 

Ak sú všetky požadované dokumenty preposlané študentom pred príchodom, kartu si je možné vyzdvihnúť okamžite po príchode na univerzitu.

Ak sú požadované dokumenty preposlané študentom až po príchode, čakacia lehota je 4 - 5 dní.

 

14. Kedy je známy rozvrh športových aktivít? 

Rozvrh športových aktivít (bez poplatku) je známy zvyčajne až po povinnej registrácií slovenských študentov na športové aktivity, t.j. 3 - 4 týždne od zahájenia semestra a preposlaný e-mailom.

Podľa rozvrhu je možné navštíviť zvolené športové aktivity priamo (bez nutnosti dodatočnej registrácie) a zároveň je potrebné preukázať sa jednou z  identifikačných kariet (ISIC, popr. ŠTUDENTSKÁ KARTA/ŠTUDIJNÝ POBYT) vydanou Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

 

15. Akým spôsobom môžem požiadať o svojho buddy?   

Každému študentovi je poskytnutý menný zoznam študentov ESN/buddy systému e-mailom. Následne môže študent požiadať o buddy formou online registrácie.

 

16. Je potrebné navštíviť Centrum medzinárodných vzťahov pred mojich odchodom? Ak áno, kedy? 

Každý zahraničný študent je povinný navštíviť Centrum medzinárodných vzťahov 4 - 5 dní pred oficiálnym odchodom.

Na základe reálneho dátumu odchodu sa vystaví študentovi (na počkanie) potvrdenie o príchode a odchode/Letter of Confirmation. 

 

17. Akým spôsobom je odoslaný finálny Výpis známok/Transcipt of Records mojej univerzite?

Výpis známok je preposlaný partnerskej univerzite (a študentovi v kópií) e-mailom a následne je originál dokumentu poslaný poštou po oficiálnom ukončení semestra.

 

18. Aké sú anglické požiadavky a potrebujem akýkoľvek certifikát? 

Požadovaná anglická úroveň na našej univerzite je B2. Nepotrebujeme žiadny certifikát, potvrdenie od vašej domácej univerzity o zručnostiach v angličtine potvrdené vašim koordinátorom stačí.