Získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami

Po zápise do prvého, alebo vyššieho ročníka máte právo na začiatku akademického roka, alebo v jeho priebehu (najneskôr pred začatím skúškového obdobia) požiadať o štatút študenta so špecifickými potrebami.

Prvým krokom je nadviazanie osobného kontaktu s fakultným koordinátorom príslušnej fakulty  EU. Koordinátor Vás usmerní vo veci podania žiadosti o posúdenie špecifických potrieb a priznania primeraných úprav a podporných služieb.

Spoločne so žiadosťou predkladáte i sprievodné dokumenty, a to najmä, lekárske potvrdenia a/alebo potvrdenia z CPPS, na základe ktorých koordinátor vypracuje odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami a adresuje ho dekanovi fakulty.

Rozhodnutím dekana fakulty získate štatút študenta so špecifickými potrebami a je Vám priznané právo využívať primerané úpravy a podporné služby počas jedného akademického roka. Primerané úpravy a podporné služby sú nastavené tak, aby ich transformácia do vyhovujúcej študijnej formy neznižovala akademické štandardy študijného programu.

 

Potvrdenia o zdravotnom stave

  • doklad o zdravotnom znevýhodnení (ak ste ŤZP – preukaz ŤZP)
  • potvrdenie lekára – špecialistu o zdravotnom stave
  • potvrdenie o poruchách učenia

 

Dôležité upozornenia

  • Študent, držiteľ preukazu ŤZP, nie je automaticky zaradený medzi študentov so špecifickými potrebami.
  • Platnosť štatútu špecifických potrieb je priznaný a platný na jeden akademický rok.
  • Podporné služby a primerané úpravy sú nastavené tak, aby organizácia štúdia študentov so špecifickými potrebami zodpovedala porovnateľným podmienkam, ako u bežných študentov.
  • Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, ale nástroj podpory na vytvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné znevýhodnenie študenta. Primerané úpravy a podporné služby sú poskytované tak, aby neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie vedomostí, zručností a kompetencii potrebných pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.
  • Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami pracuje výhradne koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

 

Formuláre na stiahnutie:

Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky na štúdium na EU v Bratislave a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb [.docx]

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb [.docx]

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení [.docx]

Potvrdenie o poruchách učenia [.docx]

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby [.docx]

Záznamový hárok evidencie priebehu individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností [.docx]

Žiadosť o zapožičanie kompenzačných pomôcok k štúdiu študenta so špecifickými potrebami [.docx]

Dohoda o sprostredkovaní študijných materiálov [.docx]