Študijné odbory, v ktorých má EU v Bratislave oprávnenie habilitovať docentov a navrhovať vymenovanie profesorov:

FakultaOdbory habilitačného konania
a inauguračného konania
Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo
Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie
Obchodná fakulta obchod a marketing
Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Podnikovohospodárska fakulta
so sídlom v Košiciach
ekonomika a manažment podniku