Študijné odbory, v ktorých má EU v Bratislave oprávnenie habilitovať docentov a navrhovať vymenovanie profesorov:

FakultaOdbory habilitačného konania
a inauguračného konania
Časové obmedzenie
Národohospodárska fakulta ekonomická teória bez časového obmedzenia
Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo bez časového obmedzenia
Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie bez časového obmedzenia
Obchodná fakulta obchod a marketing bez časového obmedzenia
Obchodná fakulta medzinárodné podnikanie bez časového obmedzenia
Fakulta hospodárskej informatiky účtovníctvo bez časového obmedzenia
Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii bez časového obmedzenia
Fakulta hospodárskej informatiky ekonometria a operačný výskum bez časového obmedzenia
Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku bez časového obmedzenia
Podnikovohospodárska fakulta
so sídlom v Košiciach
ekonomika a manažment podniku bez časového obmedzenia