Centrum medzinárodných vzťahov (CMV) je celouniverzitné pracovisko EU v Bratislave bez právnej subjektivity. CMV riadi prorektor pre medzinárodné vzťahy.

 1. Poslaním CMV je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, jej fakultám, katedrám a ďalším pracoviskám EU v Bratislave pri vytváraní, udržiavaní a zlepšovaní medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave.
 2. Poslaním CMV je iniciovať, zabezpečovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, a tým posilňovať medzinárodnú dimenziu činnosti univerzity vrátane  spolupráce  s praxou. 
 3. Pri plnení svojho poslania CMV realizuje administratívne, organizačné, informačné, konzultačné, popularizačné, vzdelávacie činnosti zamerané na rozvoj spolupráce s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami spoločensko-hospodárskeho prostredia v medzinárodnej dimenzii.
 4. K úlohám CMV patrí najmä:
  • komplexne zabezpečovať agendu medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave,
  • pripravovať dohody o spolupráci v medzinárodných programoch Erasmus+, CEEPUS a i.,
  • administratívne a organizačne zabezpečovať prijímanie a vysielanie študentov, vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov smerom k zahraničiu v programoch Európskej únie, na základe bilaterálnych a iných dohôd o spolupráci,
  • komplexne zabezpečovať zahraničné cesty vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov univerzity,
  • iniciovať a rozvíjať vzťahy s univerzitami a inými organizáciami v zahraničí,
  • pripravovať dohody o spolupráci a monitorovať ich plnenie,
  • zabezpečovať pobytové formality pri prijímaní študentov z tretích krajín a poradenstvo pri ich integrácii,
  • administratívne zabezpečovať vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov,
  • pripravovať, organizovať a/alebo zabezpečovať vzdelávacie, kultúrne a popularizačné aktivity, napr. letné školy, prezentácie, výstavy a i.

 

Erasmus Student Charter

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027

Opatrenie rektora č. 1/2022 pri realizácii projektov Erasmus+  | Dodatok č. 1

 

 

Úradné hodiny

 Zahraničné pracovné cestyErasmus+ štúdium a stáže
Pondelok 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok nestránkový deň nestránkový deň

 

Kontakty

DARNADIOVÁ, Miroslava, Mgr.

DARNADIOVÁ, Miroslava, Mgr.

vedúca centra

E3.09 +421 2 6729 5359 miroslava.darnadiova@euba.sk
KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

Erasmus+ koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

E3.07 +421 2 6729 5194 petra.kadnarova@euba.sk
SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátorka pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 andrea.szabova@euba.sk
KIČINOVÁ, Romana, Ing.

KIČINOVÁ, Romana, Ing.

koordinátorka pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5386 romana.kicinova@euba.sk
DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátorka pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk
MARTIŠKOVÁ, Viera

MARTIŠKOVÁ, Viera

referentka

A3.14 +421 2 6729 5191 viera.martiskova@euba.sk

Zahraničné pracovné cesty

Fakulty: Rektorát, FHI, FAJ, FMV, CTVŠ, CCV, Celouniverzitné pracoviská

PODHRADSKÁ, Petra

PODHRADSKÁ, Petra

referentka

A3.14 +421 2 6729 5193 petra.podhradska@euba.sk

Zahraničné pracovné cesty

Fakulty: NHF, OF, FPM, PHF

GALANOVÁ, Soňa, Ing.

GALANOVÁ, Soňa, Ing.

koordinátorka bilaterálnej spolupráce

A3.09 +421 2 6729 5307 sona.galanova@euba.sk
MYDLIAROVÁ, Diana, Mgr., PhD.

MYDLIAROVÁ, Diana, Mgr., PhD.

Koordinátorka pre študijné programy v cudzích jazykoch

A3.09 +421 2 6729 5306 diana.mydliarova@euba.sk
KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ Inštitucionálna koordinátorka

simona.kosztanko@euba.sk