Tlačivo - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

Tlačivo - Trestný register

 

 

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne: