Centrum komplexne zabezpečuje ucelený systém propagácie EU v Bratislave a styk s verejnosťou vo vnútri univerzity i navonok, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie a v spolupráci s Centrom informačných technológií EU v Bratislave, fakultami, jednotlivými oddeleniami Rektorátu EU v Bratislave a celouniverzitnými pracoviskami aj cestou elektronických masmédií.

Najmä:

  • zabezpečovať informovanosť zamestnancov a študentov univerzity prostredníctvom komunikačných kanálov EU v Bratislave (webové stránky, newsletter, sociálne siete),
  • zabezpečovať publicitu univerzity v slovenských, prípadne zahraničných prostriedkoch masovej komunikácie a šírenie dobrého obrazu EU v Bratislave vo verejnosti,
  • zabezpečovať vydávanie periodických a neperiodických informačných a propagačných materiálov o EU v Bratislave,
  • zabezpečovať monitorovanie periodík a ostatných masmédií o článkoch, zmienkach, správach, informáciách, rozhovoroch a pod. o univerzite,
  • zabezpečovať činnosti na podporu uplatniteľnosti absolventov univerzity,
  • organizovať aktivity zamerané na propagáciu a vytváranie dobrého mena univerzity doma a v zahraničí (tlačové konferencie, účasť na domácich a zahraničných výstavách a vzdelávacích veľtrhoch, prednášky významných osobností a i.),
  • archivovať textovú a obrazovú dokumentáciu o univerzite a využívať ju pri svojej publikačnej, informačnej a propagačnej činnosti,
  • poskytovať služby v oblasti vydavateľstva, reprografických a kopírovacích služieb a ďalších podnikateľských aktivít v tejto oblasti.

 

Centrum vydáva povolenia na výlep plagátov na presne určené plochy v budove V1 a V2. Plagáty k jednotlivým udalostiam je možné zverejňovať v priestoroch univerzity na vyhradených miestach - reklamné panely vo vestibule objektu V1 a V2.

 

Kontakty

HORŇÁK, Miroslav, Ing.

HORŇÁK, Miroslav, Ing.

riaditeľ

A3.06 +421 2 6729 5904 miroslav.hornak@euba.sk
JOZEKOVÁ, Miroslava, Ing.

JOZEKOVÁ, Miroslava, Ing.

referentka

A3.06 +421 2 6729 5354 miroslava.jozekova@euba.sk
KOVÁČ, Dávid, Mgr.

KOVÁČ, Dávid, Mgr.

referent

A3.06 +421 2 6729 5353 david.kovac@euba.sk
JÓJÁRT, Zuzana

JÓJÁRT, Zuzana

referentka

A3.06 +421 2 6729 5356 zuzana.jojart@euba.sk
ARGALÁŠ, Lea, Mgr.

ARGALÁŠ, Lea, Mgr.

referentka

Rodičovská dovolenka