Univerzita ako celok a jej jednotlivé fakulty sa zameriavajú na posilnenie multiplikačných efektov uskutočňovaného základného výskumu v bratislavskom regióne, v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie. Osobitný dôraz kladie na prehĺbenie spin-off efektov základného a aplikovaného výskumu uskutočňovaného tvorivými pracovníkmi univerzity vo vzťahu k podnikateľskej praxi, decíznej sfére a iným subjektom.

Výskumné oblasti, ktorým sa venujú tvoriví zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Finančné trhy

Udržateľný rast

Digitalizácia a automatizácia

Inovatívne malé a stredné podniky

Cestovný ruch