Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti doručených Ekonomickej univerzite v Bratislave:

 1. Zodpovednou osobou Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“), ktorá plní úlohy podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), je Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly EU v Bratislave (ďalej len „zodpovedná osoba“).
 2. Oznámenie možno podať EU v Bratislave písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
 3. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne EU v Bratislave, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 4. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
 5. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu: oznamenie@euba.sk.
 6. EU v Bratislave je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.
 7. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
 8. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie protispoločenskej činnosti a na vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi príslušnému orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa.
 9. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa, aby v určenej lehote doplnil alebo spresnil oznámenie.
 10. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, dotknutého zamestnanca, dotknutého štatutárneho zástupcu alebo ktoréhokoľvek iného zamestnanca EU v Bratislave na poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia s určením primeranej lehoty.
 11. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi EU v Bratislave, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu EU v Bratislave s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť písomnosti, doklady, úradné listiny či iné informácie potrebné pre spoľahlivé preverenie veci. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu EU v Bratislave neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
 12. Ak sa počas preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
 13. Pri preverovaní oznámenia, najmä oboznamovaní s obsahom oznámenia dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu EU v Bratislave, je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa oznámenia a na ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia bez zbytočného odkladu po preverení oznámenia, a to písomne.

Bratislava 11. 6. 2019