Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Predsedníčka akademického senátu

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Podpredseda akademického senátu

Bc. Paulína Dudová

Podpredsedníčka akademického senátu za študentskú časť

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

Tajomníčka akademického senátu

 

Zamestnanecká časť AS EU

 • BOLEK Vladimír, doc. Ing. PhD. (FPM)
 • BROCKOVÁ Katarína, Dr. habil. JUDr. Ing. LL.M, PhD. (FMV)
 • DUBOVSKÝ Július, PaedDr. (CTVŠ)
 • GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • HRIVÍKOVÁ Tatiana, PhDr. PhD. (FAJ)
 • KINTLER Jakub, Ing. PhD. (FPM)
 • KMEŤOVÁ Jitka, Mgr. (SEK)
 • KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD. (NHF)
 • KRAJČÍK Daniel Ing. PhD. (OF)
 • KURUCZ Milan, doc. Ing. CSc. (FMV)
 • KVAPIL Roman, PhDr. PhD. (FAJ)
 • LÁBAJ Martin, doc. Ing. PhD. (NHF)
 • MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • MANOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (PHF)
 • MELUCHOVÁ Jitka doc. Ing. PhD. (FHI)
 • MIHALČOVÁ Bohuslava,  prof. Ing., PhD. & PhD. EUR ING (PHF)
 • MIŠÚT Martin, doc. Ing. CSc. (FHI)
 • PAVELKA Ľuboš doc. Ing. PhD. (OF)
 • PAVLÍKOVÁ Žaneta, PeadDr. PhD. (FAJ)
 • SIMONIDESOVÁ Jana, Ing. PhD. (PHF)
 • SCHMIDTOVÁ Dagmar, Mgr. (CPČaUS)
 • ŠVANDOVÁ Jana, Ing., PhD. (OEPaMU)
 • TUMPACH Miloš, prof. Ing. PhD. (FHI)
 • VÁLEK Juraj, Ing. PhD. (NHF)
 • ŽÁK Štefan, doc. Ing., PhD., MBA, LL.M. (OF)

 

Študentská časť AS EU

 • BARANOVIČ Samuel (FPM)
 • DUDOVÁ Paulína (FPM)
 • FERENČÁKOVÁ Monika (FHI)
 • GAHEROVÁ Alexandra, Bc. (NHF)
 • GREGOROVIČOVÁ Michaela, Bc. (FMV)
 • JOŠČÁKOVÁ Tamara (PHF)
 • MARŠALA Matúš (PHF)
 • NGUYEN DUY Miroslav Hieu, Bc. (NHF)
 • NICHTA Jakub, Bc. (OF)
 • RUŽBARSKÁ Viktória (FAJ)
 • SABOLOVÁ Terézia, Bc. (FAJ)
 • STRAUSZOVÁ Katarína (FMV)
 • ZÁBORSKÝ Peter (FHI)
 • ŽIAK Filip (OF)

 

OZNAMY

 

Dokumenty

Štatút EU

Rokovací poriadok AS EU

Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave