Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

predseda Akademického senátu EUBA

 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

1. podpredseda Akademického senátu EUBA

 

Bc. Paulína Dudová

2. podpredseda Akademického senátu EUBA

 

Mgr. Martina Prejsová

tajomník Akademického senátu EUBA

 

Zamestnanecká časť AS EUBA

 • BREZINA, Ivan, prof. Ing., CSc. (FHI)
 • BROCKOVÁ, Katarína, Dr. habil. JUDr. Ing., LL.M., PhD. (FMV)
 • CSANYI, Peter, PhDr., PhD. (FMV)
 • GÁLL, Jozef, Ing., PhD. (OF)
 • GREŠS, Martin, doc. Ing., PhD. (FMV)
 • HANÁK, Róbert, doc. Ing. Mgr., PhD. (FPM)
 • HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD. (OF)
 • HRIVÍKOVÁ, Tatiana, PhDr., PhD. (FAJ)
 • KALIŠ, Richard, Ing., PhD. (NHF)
 • KAŠŤÁKOVÁ, Elena, doc. Mgr., PhD. (OF)
 • KOTLEBOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD. (NHF)
 • KVAPIL, Roman, PhDr., PhD. (FAJ)
 • MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc. (FPM)
 • MIHALČOVÁ, Bohuslava, prof. Ing. PhD. & PhD., EUR ING (PHF)
 • MIŠÚT, Martin, doc. Ing., CSc. (FHI)
 • NEMEC, Andrej, Ing. (CIT)
 • PAVLÍKOVÁ, Žaneta, PaedDr., PhD. (FAJ)
 • RYBÁROVÁ, Daniela, doc. Ing., PhD. (FPM)
 • SCHMIDTOVÁ, Dagmar, Mgr. (CPŠaUS)
 • SENČÁKOVÁ, Bronislava, Mgr. (SEK)
 • ŠVANDOVÁ, Jana, Ing., PhD. (OEPaMU)
 • TKÁČ, Michal, doc. Ing., PhD., MBA (PHF)
 • TUMPACH, Miloš, prof. Ing., PhD. (FHI)
 • VÁLEK, Juraj, doc. Ing., PhD. (NHF)
 • WEISS, Erik, doc. Ing., PhD. (PHF)

 

Študentská časť AS EUBA

 • BARANOVIČ, Samuel, Bc. (FPM)
 • DUDOVÁ, Paulína, Bc. (FPM)
 • FERENČÁKOVÁ, Monika, Bc. (FHI)
 • FUNTÍKOVÁ Vanda (OF)
 • HÁMOROVÁ, Tamara (FMV)
 • HVOLKA, Matúš (FMV)
 • JAKUB, Filip (PHF)
 • JOŠČÁKOVÁ, Tamara (PHF)
 • KLIMÁČEK, Patrik (NHF)
 • KUŽMOVÁ, Katarína (FHI)
 • PAVLÍKOVÁ, Bianka (FAJ)
 • PALACKOVÁ, Mária (NHF)
 • TUPÁ, Nina (FAJ)
 • ŽIAK Filip, Bc. (OF)

 

OZNAMY

 

Dokumenty

Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave - úplné znenie v znení Dodatku číslo 1

Rokovací poriadok Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

Oznámenie