V mesiaci apríl - máj obdržia študenti pracovnú verziu Katalógu predmetov ponúkanú pre zimný a letný semester príslušného akademického roka. 

 

Poznámka:

Pre oficiálne zahájenie výučby jednotlivých predmetov je dôležité, aby počet prihlásených študentov  po I. kole online registrácie bol min. 10. V prípade, že je počet nižší ako 10, daný predmet sa v príslušnom semestri neotvorí.

Až po I. kole online registrácie pristúpime k schvaľovaciemu procesu predmetov.

Aktualizovaný, finálny katalóg predmetov je preposielaný študentom e-mailom a zároveň je dostupný aj na webovej stránke.

Zahraniční študenti sa prihlasujú na predmety online cez Akademický informačný systém (AIS).

Všetky podrobné inštrukcie, ako aj prístupové heslá do AIS spolu s manuálom a konkrétnymi termínmi jednotlivých kôl online registrácie obdržia študenti e-mailom.

 

Rozpis jednotlivých kôl online registrácie:

  • 1. kolo: koniec mája
  • 2. kolo: prvý júnový týždeň
  • 3. kolo: 2 týždne od oficiálneho zahájenia semestra/výučby

 

LIST OF COURSES IN FOREIGN LANGUAGE FOR SUMMER SEMESTER 2018/2019

LIST OF COURSES IN FOREIGN LANGUAGE FOR WINTER SEMESTER 2018/2019

 

Rozvrh výučby 

Študenti obdržia rozvrh výučby 1-2 týždne pred oficiálnym zahájením semestra príslušného akademického roka.

V prípade prekrývania predmetov si študent musí zvoliť náhradný predmet, ponúkaný v inom čase, prípadne konzultovať danú situáciu priamo s vyučujúcim

 

Kontakty

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Úradné hodiny             

pondelok:
09:00 – 12:30

utorok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

streda: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

štvrtok: 
09:00 – 12:30