MISIA

Ekonomická univerzita v Bratislave je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru. V rámci tohto začlenenia jej poslaním je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

 

VÍZIA UNIVERZITY

Cieľom EU v Bratislave je byť vnímaná a uznávaná ako kvalitná, moderná výskumná univerzita s internacionálnym smerovaním, ktorá reflektuje spoločenskú zodpovednosť a pripravuje absolventov schopných reagovať na výzvy globalizácie.

 

HODNOTY

EU v Bratislave sa hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum. V súlade s uvedeným dokumentom univerzita najmä:

 • rozvíja svoju činnosť na princípoch autonómnosti, morálnej a vedeckej nezávislosti od politiky a rešpektuje akademické slobody,
 • uplatňuje princíp neoddeliteľnosti vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
 • podporuje kritické myslenie v tvorivej činnosti zamestnancov univerzity,
 • odmieta neznášanlivosť a podporuje dialóg vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,
 • uplatňuje a rozvíja tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
 • rozvíja tradície európskeho dialógu a podporuje interakciu medzi kultúrami,
 • rešpektuje a uplatňuje princíp rovnosti príležitostí.

V súlade so svojím poslaním, princípmi a hodnotami sa univerzita usiluje formovať študentov tak, aby sa uplatnili nielen ako odborne erudovaní ekonómovia, manažéri a iní odborníci v spoločensko-ekonomickej praxi, ale aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje.

Napĺňanie poslania univerzity, dôsledné uplatňovanie základných princípov jej činnosti, rešpektovanie apresadzovanie deklarovaných hodnôt arealizácia hlavných strategických zámerov sú základom toho, aby univerzita dosiahla nasledovnú víziu.

 

STRATEGICKÉ CIELE UNIVERZITY

Vedenie EU v Bratislave v záujme napĺňania poslania, pri rešpektovaní základných princípov s cieľom realizovať víziu univerzity navrhuje na obdobie rokov 2019 - 2027 tieto strategické ciele na národnej aj medzinárodnej úrovni:

 • profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter,
 • profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu národné a medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej činnosti.

 

PRINCÍPY ČINNOSTI UNIVERZITY

Pri napĺňaní svojho poslania v uplynulom období univerzita uplatňovala, v súčasnosti uplatňuje a aj v budúcom období bude uplatňovať nasledujúce stabilné princípy činnosti.

 1. Akcentovanie spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k SR a k zahraničiu pri realizácii základných činností (vzdelávania, výskumu a transferu poznatkov)
 2. Realizácia a ďalší rozvoj akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti
 3. Internacionalizácia vo všetkých činnostiach univerzity