Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka výučbu cca 100 individuálnych predmetov v cudzích jazykoch. Predmety sú určené  pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia na EU v Bratislave aj pre zahraničných študentov, najmä tých, ktorí prichádzajú na krátkodobé jednosemestrálne príp. dvojsemestrálne študijné pobyty v rámci programu Erasmus; ojedinele sa na výučbe predmetov v cudzích jazykoch zúčastňujú aj zahraniční študenti z tretích krajín (najmä prostredníctvom Národného štipendijného programu). 

Študenti EU v Bratislave si odborné predmety vyučované v cudzích jazykoch zapisujúspôsobom obvyklým pre zápis predmetov - cez portál AIS.

Bližšie informácie ohľadne zápisu, výberu predmetov a pod. študentom poskytujú študijné oddelenia príslušných fakúlt.

 

Zoznam odborných predmetov v cudzích jazykoch na EU v Bratislave

Fakulty

  • FNE - The Faculty of National Economy
  • FC - The Faculty of Commerce
  • FEI - The Faculty of Economics Informatics
  • FBM - The Faculty of Business Management
  • FIR - The Faculty of International Relations
  • FAL - The Faculty of Applied Languages
  • IPI - The International Programmes Institute
  • CNAS - The Center for North American Studies

 

Letný semester 2017/2018

Anglický jazyk

Title of Course in Language Title of Course in Slovak Language Faculty Teaching Hours Credits Level Limit Teacher
Capital Structure of Companies Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov FNE 2/2 6 II 40 Ing. František Hocman, PhD.
Economic Policy Hospodárska politika FNE 2/2 5 I 50 doc.Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Peter Hudcovský, PhD.
Financial Control Finančná kontrola FNE 2/2 6 II 100 Ing. Anton Čiernik, PhD.
Financial Econometrics Finančná ekonometria FNE 2/2 6 II 40 Ing. Martin Alexy, PhD., Ing. Marek Káčer, PhD.
Green Economy Zelená ekonomika FNE 2/0 3 II 20 Ing. Roman Klimko, PhD.
Makroeconomics 2 Makroekonómia 2 FNE 2/2 5 II N Ing. Daniel Dujava, PhD.
Principles of Economics 2 Ekonomická teória 2 FNE 2/2 5 I 25 prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD.
Public Policy Verejná politika FNE 2/2 6 II 20 Mgr. Ing. Tomáš Černenko, PhD., Mgr. Tomáš Jacko, MPA., PhD.
Quality of Life Kvalita života FNE 2/2 5 II 62 doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.
Risk and Uncertainty in Finance Riziko a neistota vo financiách FNE 2/2 6 II 60 doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD.
Selected problems of social policy Vybrané problémy sociálnej politiky FNE 2/2 6 I 20 Ing. Andrej Přívara, PhD.
The monetary analysis and prognosis Menová analýza a prognóza FNE 2/2 6 II 40 doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
Valuation of financial assets Oceňovanie finančných aktív FNE 2/0 3 II N doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD.
Intercultural Communication Interkultúrna komunikácia FC 0/2 5 I 90 doc. Ing. Denisa Číderová, M.A. PhD.
International Business Medzinárodný obchod FC 2/2 5 I 25 Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
International Marketing Medzinárodný marketing FC 2/2 5 I 20 Ing. Simona Škorvagová, PhD, Ing. Lucia Ďuranová, PhD.
International Tourism Medzinárodný cestovný ruch FC 2/2 5 II 25 prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
Managerial Simulation (Marketplace) Manažérska simulácia (Marketplace) FC 0/2 3 II 20 Ing. Ingrid Potisková, PhD.
Marketing Marketing FC 2/2 5 I 15 doc. Ing. Milan Oreský, PhD., Ing. Katarína Chómová, PhD.
Econometrics Ekonometria FEI 2/2 5 I 20 Ing. Marian Reiff, PhD.
Enterprise Accounting I. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. FEI 2/2 5 I N prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
Internet Marketing Internetový marketing FEI 2/2 6 I 23 Ing. Mária Szivósová, PhD.
Macroeconomic Analysis Makroekonomická analýza FEI 2/2 5 I 20 doc. Ing. K. Szomolányi, PhD.
Mathematics Matematika FEI 2/2 5 I 30 prof. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.
Statistics Štatistika FEI 2/2 6 I 15  
Analysis of Financial Markets Analýza finančných trhov FBM 2/2 4 I 15 Ing. Peter Badura, PhD.
Business Controlling Podnikový controlling FBM 2/2 6 II 25 doc.Ing.Mgr. Gabriela Dubcová,PhD.
Business Economics Podnikové hospodárstvo FBM 2/2 5 I 20 Ing. Denisa Gajdová, PhD.
Corporate governance Správa podniku FBM 2/0 3 II 15 doc. Sujit Chaudhuri
Development of managerial skills Rozvoj manažérskych zručností FBM 2/2 6 II 15 Ing. Ivana Ljudvigová, PhD.
E-business Elektronické podnikanie FBM 2/2 4 I 19 Ing. Matej Černý, PhD.
Financial Analysis Finančná analýza podniku FBM 2/2 5 I 15 Ing. Daniela Tučníková, PhD.
Change management Manažment zmien FBM 2/0 3 II 15 Ing. Natália Tarišková, PhD.
Informatics II. Informatika II. FBM 0/4 6 I 10 Ing. M. Zelina, PhD. ACCA
Logistics Logistika FBM 2/2 6 II 15 Ing. Martina Džubáková, PhD., Ing. Klaudia Gubová, PhD.
Managerial simulations Manažérske simulácie FBM 0/2 3 II 10 Ing. Ingrid Potisková, PhD.
Microeconomics Mikroekonómia FBM 2/2 6 I 15 doc. Ing. Nora Grisáková, PhD., Ing. Jakub Kintler, PhD.
Organizational behaviour Organizačné správanie FBM 2/2 6 II 15 Ing. Jana Blštáková, PhD.
Project management Projektový manažment FBM 2/2 6 II 15 Ing. Natália Tarišková, PhD.
Strategy of sale Odbytová stratégia FBM 2/2 6 II 15 Ing. Peter Štetka, PhD.
Foreign Direct Investments Priame zahraničné investície vo svetovom hospodárstve FIR 0/2 2 II 25 doc. Ing. Tomáš Dudáš,PhD.
Geopolitics Geopolitika FIR 0/2 2 II 25 PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
International Sources of Raw Material Medzinárodné surovinové zdroje FIR 0/2 2 II 25 Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.
International Trade Finance Medzinárodné obchodné financovanie FIR 2/0 3 I 35 doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.
The legal regime of the polar regions Právny režim polárnych regiónov FIR 0/2 2   25 Ing. Mgr. Dorota Harakaľová, PhD.
World Economy Svetová ekonomika FIR 2/2 5 I N doc. Ing. Martina Grešš, PhD.
ERASMUS - Business English for Intermediate Students II. ERASMUS - Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých II. FAL 0/2 3 I N Meľsitová
Innovation Managemenst in Small Enterprise Manažment inovácií v malom podniku CNAS 0/2 3 I.,II. 28 prof. Gary Bruton
Interdisciplinary Introduction to North American Studies Interdisciplinárny úvod do severoamerických štúdií CNAS 2/0 3 I.,II. 25 Ahnes Simon, PhD.
Managing Global Business: Dell Case Studies Manažment medzinárodného podnikania: prípadové štúdie DELL CNAS 0/2 3 I.,II. 37 experti spoločnosti DELL
Negotiation and conflict resolution in US context Negociácie  a urovnávanie sporov v kontexte USA CNAS 0/2 3 I.,II. 22 experti členských spoločností Americkej obchodnej komory na Slovensku
Corporate Responsibility in Practice Zodpovedné podnikanie v praxi IRI 2/0 6 I 25 doc.Ing.Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Diplomacy in Practice Diplomacia v praxi IRI 2/0 3 I,II 60 doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Finanzmathematik Finančná matematika FEI 2/2 5 II 30 doc. Ing. M. Chocholatá, PhD.
Managemententscheidungs unterstutzungssysteme Systémy pre podporu manažérskeho rozhodovania FEI 2/2 5 II 30 prof. Ing. M. Fendek, PhD.
International Management Medzinárodný manažment FBM 2/2 5 II N Vavrová

Nemecký jazyk

Title of Course in Language Title of Course in Slovak Language Faculty Teaching Hours Credits Level Limit Teacher
Finanzmathematik Finančná matematika FEI 2/2 5 II 30 doc. Ing. M. Chocholatá, PhD.
Managemententscheidungs unterstutzungssysteme Systémy pre podporu manažérskeho rozhodovania FEI 2/2 5 II 30 prof. Ing. M. Fendek, PhD.
International Management Medzinárodný manažment FBM 2/2 5 II N Vavrová

Francúzsky jazyk

Title of Course in Language Title of Course in Slovak Language Faculty Teaching Hours Credits Level Limit Teacher
Économie générale 2 Ekonomická teória 2 FNE 2/2 5 I 25 prof. Ing. Magdaléna Přívarová, PhD.
Économie des États de l´Union européenne Ekonomika štátov Európskej únie FC 0/2 3 II 18 prof. Ing. Magdaléna Přívarová, PhD.
Etudes de cas marketing Prípadové štúdie z marketingu FC 0/2 5 I 9 prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD.
Décision de prix dans le marketing Cenové rozhodovanie v marketingu FC 2/0 5 II 18 Ing. Zuzana Okasová
Introduction á la sociologie Úvod do sociológie FC 2/0 3 II 18 Ing. Andrej Přívara
Management de projet commercial Manažment obchodného projektu FC 2/0 3 II 18 Ing. Peter Pajonk
Outils d´ implantation du distributeur Nástroje implantácie distributéra FC 2/0 3 II 18 Ing. Zuzana Okasová
Plan d´action commerciale Plán obchodnej činnosti FC 0/4 3 II 18 prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD., doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
Psychologie cognitive Kognitívna psychológia FC 2/0 3 II 18 Ing. Zuzana Okasová
Psychologie sociale Sociálna psychológia FC 2/0 3 II 18 Ing. Andrej Přívara
Stratégie de déploiement du distributeur Stratégia rozširovania distributéra FC 2/2 6 II 18 Ing. Rudolf Kucharčík, PhD.
Systémes d´information marketing Informačné systémy marketingu FC 2/2 6 II 18 Ing. Peter Pajonk
Statistics Štatistika FEI 2/2 1 I 15 prof. Terek
World Economy Svetová ekonomika FIR 2/2 5 I N Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Slovenský jazyk

Title of Course in Language Title of Course in Slovak Language Faculty Teaching Hours Credits Level Limit Teacher
SLOVAK FOR BEGINNERS Slovenčina pre začiatočníkov FAJ 0/2 3 I 30 PhDr. Elena Melušová, CSc.