Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Slovenská republika

 

Tel.: +421 2 6729 5356

E-mail: komunikacia@euba.sk

Web: euba.sk

 

IČO: 00 399 957

DIČ: 2020879245

IČ DPH: SK2020879245

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola