Pre študentov so špecifickými potrebami poskytuje univerzita rozsiahle primerané úpravy a podporné služby.

„Povedzte nám, čo potrebujete.“

 

Učebňa pre študentov so špecifickými potrebami

Pre všetkých študentov so špecifickými potrebami je k dispozícií učebňa č. A1.05, (budova V2 prízemie pri vrátnici) v ktorej majú možnosť efektívne tráviť študijný čas, pracovať na PC a využívať všetky dostupné technológie. Pravidlá užívania učebne sú dostupné na nástenke v učebni. Učebňa je vybavená dvomi PC jednotkami.

 

Realizované projekty v akademikom roku 2019/2020

Architektonická debarierizácia akademického prostredia

V novom akademickom roku 2019/2020 úspešne dokončujeme rozvojový projekt spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR:Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami.

Projekt sa zaoberá zveľadením hlavného areálu univerzity a architektonickou debarierizáciou akademického prostredia pre zdravotne znevýhodnené osoby. Univerzálnym dizajnom areálu tvoríme také prostredie, ktoré by zohľadňovalo nároky všetkých skupín užívateľov prostredia, tak, aby ich mohli všetci používať, pokiaľ možno, samostatne, bez cudzej pomoci.

Projekty na rozvoj sociálnych zručností študentov so špecifickými potrebami

V roku 2019/2020 pokračujeme v rozšírenej forme projektu „Pracovný inkubátor pre zdravotne znevýhodnených študentov“. Cieľom projektových aktivít je minimalizovať bariéry medzi univerzitným a pracovným prostredím a podporiť rovnaký prístup k zamestnávaniu vzdelaných absolventov so špecifickými potrebami, ako aj posilniť rozvoj mäkkých zručností a sociálneho správania.

 

Vnútorný predpis - Interná smernica č. 8/2016 - Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami