Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 24. novembra 2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Jane Kušnírovej, PhD., z Národohospodárskej fakulty, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania financie, bankovníctvo a investovanie.

Dňa 16. novembra 2021 zorganizovala Ekonomická univerzita v Bratislave už 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a post-doktorandov EDAMBA 2021 „Covid-19 Recovery: The Need for Speed“, ktorá sa v kontexte zhoršenej epidemiologickej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu COVID-19 uskutočnila v hybridnej forme. Ako poznamenala aj prorektorka Puškárová, podobné formáty vedeckých konferencií sa stávajú a budú bežnou súčasťou vedeckej práce aj v budúcnosti.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu EU v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 25. novembra 2021 vydáva dodatok č. 4 k opatreniu rektora č. 8/2021.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s jej vedením, akademickými senátmi fakúlt univerzity a vedeniami jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave podporujú vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Klubu dekanov, ktoré v plnom rozsahu odmietajú súčasné znenie pripravovanej novely vysokoškolského zákona.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 4. novembra 2021 vydáva Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 8/2021

Dňa 28. októbra 2021 sa na Univerzite Komenského v Bratislave konala tlačová konferencia reprezentácií vysokých škôl na Slovensku. Tlačovej konferencie sa zúčastnili prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček, predseda Rady vysokých škôl Martin Putala, predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran a podpredsedníčka Klubu dekanov Viera Peterková, ktorí jednomyseľne odmietli predložený návrh novely zákona o vysokých školách. Slovenské vysoké školy dnes viac ako predtým potrebujú svoju nezávislosť a dôveru spoločnosti.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 27. októbra 2021 dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Karolovi Morvayovi, PhD., z Národohospodárskej fakulty, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo a Ing. Romanovi Lackovi, PhD., z Obchodnej Fakulty, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila 26. októbra 2021 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave čestný titul „doctor honoris causa EU v Bratislave“ Ing. Ivanovi Šramkovi, bývalému guvernérovi Národnej banky Slovenska a predsedovi Správnej rady EU v Bratislave a Ing. Richardovi Farkašovi, PhD., partnerovi audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG Slovensko.