1xbet

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, ktorý bol dňa 6. 10. 2020 zvolený za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, poskytol rozhovor v TA3 nielen o dopade výučby z domu na študentov, ale aj o tom, ako to vysoké školy zvládajú a do akej miery to ovplyvní kvalitu absolventov vysokých škôl na Slovensku.

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti,

začiatok októbra 2020 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave významným obdobím, nakoľko Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 80. rokov od vzniku jej predchodkyne – Vysokej obchodnej školy. Vysoká obchodná škola vznikla v októbri 1940 ako tretia slovenská vysoká škola a jej vznik bol ovplyvnený potrebou výchovy vysokoškolsky vzdelaných hospodárskych pracovníkov na Slovensku v období, keď pre slovenských študentov zanikla možnosť študovať na Vysokej škole obchodnej v Prahe.

Rektor EU v Bratislave, dekani jednotlivých fakúlt a krízový štáb EU v Bratislave na základe odporúčaní verejných autorít na svojom zasadnutí dňa 29. 9. 2020 rozhodli o začatí výučby 5. 10. 2020 dištančnou formou. Rektor EU v Bratislave a dekani jednotlivých fakúlt vyjadrujú však presvedčenie, že priamy kontakt učiteľa so študentmi je pre kvalitné ekonomické vzdelávanie z hľadiska jeho kvality nenahraditeľný ani modernými informačno-komunikačnými technológiami. Preto vyjadrujú nádej, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, aby sa výučba mohla čoskoro realizovať v plnohodnotnej prezenčnej forme.

18. septembra 2020 sa nadšené dobrovoľníčky a dobrovoľníci – zamestnanci aj študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili obľúbenej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2020 organizovanej Nadáciou Pontis. Vykonávali práce v záujme obyvateľov mestskej časti Lamač a ochrany životného prostredia v tejto mestskej časti. Pracovali pri likvidácii nelegálnych skládok odpadu v spolupráci s MÚ Bratislava–Lamač a participovali na príprave terénu pre budúce dopravné ihrisko v MŠ sv. Filipa Neriho v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva rodičov Lamača.

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 17. septembra 2020 vymenoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo nových docentov a udelil ceny za pedagogickú činnosť za rok 2020, cenu za najlepšie publikačné výstupy v roku 2019, ako aj víťazom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti za rok 2020.

Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 sa tímu pracovníkov Bratislavskej Business School EU v Bratislave podarilo pripraviť dva programy pre deti a už po 8. raz otvoriť brány Detskej ekonomickej univerzity. 17. júla 2020 si na slávnostnej promócii prevzalo diplomy 49 nových „inžinierov – juniorov” v programe Podnikanie je cool a už od 20. júla 2020 pokračujeme týždňovým programom Letom svetom s DEU. Tento program navštevovalo 45 študentov.