Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (Medzinárodná kreditová mobilita, KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2018 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.07.2020. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

Projekt 2016

V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

  • Bhután - Gaeddu College of Business Studies, Royal Institute of Management
  • Japonsko – Tokyo International University
  • Kazakhstan – LN. Gumilyov Euroasian National University
  • Maroko – Université Internationale de Casablanca
  • Maurícius – University of Mauritius

 

V rámci projektu je možné realizovať nasledovný počet mobilít:

Študentské mobility

KrajinaPrichádzajúci študentiOdchádzajúci študenti
Bhután 1 1
Japonsko 2 1
Kazakhstan 1 2
Maroko 1 1
Maurícius 1 3

Poznámka: Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v závislosti od konkrétnej partnerskej krajiny). Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

 

Mobility pedagogických zamestnancov

KrajinaPrichádzajúci pedagogickí zamestnanciOdchádzajúci pedagogickí zamestnanci
Bhután 4 4
Japonsko 1 1
Kazakhstan 1 1
Maroko 1 1
Maurícius 1 1

 

Mobility nepedagogických zamestnancov

KrajinaPrichádzajúci nepedagogickí zamestnanciOdchádzajúci nepedagogickí zamestnanci
Bhután 0 0
Japonsko 2 2
Kazakhstan 1 1
Maroko 2 1
Maurícius 2 1

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov je 7 dní bez dní potrebných na cestu. Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Prihlasovanie a výber účastníkov

Oddelenie medzinárodnej mobility (CMV) zverejní výzvu na prihlasovanie s uvedením konkrétnych podmienok po začiatku príslušného akademického roka.

Za výber účastníkov na všetky typy mobilít je zodpovedná celouniverzitná výberová komisia, ktorá pozostáva minimálne z 3 členov, ktorej predsedom je spravidla prorektor pre medzinárodné vzťahy a prebieha výlučne formou osobného pohovoru, z dôvodu zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť v rámci výberu. Výber účastníkov na všetky typy mobilít je ukončený spravidla najneskôr do konca novembra,  s platnosťou na obdobie trvania projektu.

O výsledku výberového konania budú všetci uchádzači informovaní písomne/e-mailom.

 

Finančné zabezpečenie účastníkov mobility

Podpora na cestovné náklady

Mobilita zamestnancov VŠ a študentov

Vzdialenostné pásmaSuma
medzi 10 a 99km 20 EUR na účastníka
medzi 100 a 499 km 180 EUR na účastníka
medzi 500 a 1999 km 275 EUR na účastníka
medzi 2000 a 2999 km 360 EUR na účastníka
medzi 3000 a 3999 km 530 EUR na účastníka
medzi 4000 a 7999 km 820 EUR na účastníka
8000 KM alebo viac 1500 EUR na účastníka

Poznámka: "vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.

 

Podpora na pobytové náklady

Mobility zamestnancov z partnerských krajín

Prijímajúca krajinaZamestnanci z partnerských krajín
Sadzba na deň v EUR
Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko 180 €
Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko 160 €
Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, FYROM- Macedónsko 140 €

 

Mobility zamestnancov do partnerských krajín

Denná sadzba v EUR 180 €

Poznámka: suma na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

  • do 14.dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie
  • od 15. do 60. dňa aktivity: 70% zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

 

Mobilita študentov do a z partnerských krajín

Z Do Sadzba
Oprávnené partnerské krajiny Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko 900 EUR mesačne
Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko 850 EUR mesačne
Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, FYROM- Macedónsko 800 EUR mesačne
Krajina programu Partnerské krajiny 700 EUR mesačne

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Zahraniční účastníci prichádzajúci na mobility na EU v Bratislave