Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2016 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. Viac informácií o projekte nájdete v priloženom dokumente.

 

Projekt 2016

Projekt 2016 je možné realizovať od 01.06.2016 do 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

 • Čína - Southwestern University of Finance and Economics Soochow University
 • Gruzínsko - Georgian Institute of Public Affairs
 • Kambodža - Zaman University
 • Juhoafrická republika
  • Cape Peninsula University of Technology
  • University of Cape Town

 

V rámci projektu je možné realizovať nasledovný počet mobilít:

Študenti

Počet študentovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 4 2
Gruzínsko 4 0
Kambodža 0 0
JAR 0 0

Poznámka: Priemerná dĺžka mobility 1 študenta je 6 mesiacov, pričom minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

 

Učitelia

Počet učiteľovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 0 0
Gruzínsko 0 0
Kambodža 1 1
JAR 1 1

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 učiteľa je 5 dní bez dní potrebných na cestu. Učiteľ je povinný počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Zamestnanci

Počet zamestnancovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 2 2
Gruzínsko 2 1
Kambodža 2 1
JAR 1 2

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 zamestnanca je 5 dní bez dní potrebných na cestu.

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Zahraniční účastníci prichádzajúci na mobility na EU v Bratislave

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PRED mobilitou

 • Nominácia študenta na študijný pobyt potvrdená zahraničnou partnerskou univerzitou (e-mailom).
 • Akceptačný list, ktorý vystaví koordinátor OMM/EU v Bratislave, na základe nominácie študenta zo strany zahraničnej partnerskej univerzity.
 • Learning Agreement - LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný ak. rok na zahraničnej univerzite). Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na EU v Bratislave. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela koordinátor OMM priamo na e-mail študenta. Povinnosťou zahraničného študenta je absolvovať minimálne 4 predmety.
 • Kópia poistnej zmluvy, (komplexné komerčné poistenie zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu)
 • Platné cestovné víza
 • Platný cestovný lístok/letenka
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi EU v Bratislave aštudentom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platnej podpísanej zmluvy!!! Zahraničný študent obdrží v deň nástupu na mobilitu grantový príspevok na cestovné náklady vo výške 100% a grantový príspevok na pobytové náklady vo výške 80% v hotovosti. Zvyšných 20% mu bude doplatených v hotovosti pred odchodom z mobility a po splnení všetkých povinných náležitostí.

Povinná dokumentácia zahraničného učiteľa/zamestnanca PRED mobilitou

 • Nominácia účastníka mobility potvrdená zahraničnou partnerskou univerzitou (e- mailom).
 • Pozývací list, ktorý vystaví koordinátor OMM/EU v Bratislave, na základe nominácie účastníka zo strany zahraničnej partnerskej univerzity.
 • Zmluva o mobilite/ Staff Mobility agreement for Teaching/Training upravujúca program mobility. Učitelia sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 hodín/pracovný týždeň.
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi EU v Bratislave aúčastníkom elektronicky. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny účastník nesmie vycestovať na mobilitu bez platnej podpísanej zmluvy!!! Zahraničný účastník vdeň nástupu na mobilitu grantový príspevok na cestovné náklady vo výške 100%. a grantový príspevok na pobytové náklady vo výške 80% v hotovosti. Zvyšných 20% mu bude doplatených v hotovosti pred odchodom z mobility a po splnení všetkých povinných náležitostí.
 • Platné komplexné komerčné poistenie (zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a zodpovednosti za škodu).
 • Platné cestovné víza, pokiaľ sú do danej krajiny potrebné.
 • Platný cestovný lístok/letenka.

Povinná dokumentácia zahraničného študenta PO mobilite

 • Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje koordinátor OMM/EU v Bratislave).
 • Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje koordinátor OMM/ EU v Bratislave).
 • Správa študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.
 • E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.

Povinná dokumentácia zahraničného učiteľa/zamestnanca PO mobilite

 • Certifikát o absolvovaní mobility potvrdený koordinátorom OMM/EU v Bratislave s uvedením aktivít realizovaných počas mobility.
 • Správa účastníka, ktorú účastník vyplní online cez portal EU Survey. Každý účastník obdrží e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.
 • E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku.