Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) má výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania v SR. Je historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku, má 82 ročnú históriu, disponuje vysokokvalifikovaným ľudským potenciálom učiteľov a výskumných pracovníkov.

Výnimočnosť EU v Bratislave je v súčasnosti aj v tom, že ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské).

Okrem toho ponúka aj niektoré študijné programy vo vybraných informatických a jazykovedných odboroch. Celkom zabezpečuje univerzita 79 študijných programov, medzi nimi aj niektoré programy, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma aj v zahraničí. Študenti môžu získať dvojitý diplom z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave).

Popri štúdiu v slovenskom jazyku majú študenti možnosť študovať vybrané študijné programy aj v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Ročne ponúka univerzita študentom viac ako 150 predmetov vo viacerých svetových jazykoch, študenti majú možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí.

EU v Bratislave pripravuje pre študentov vybrané prednášky s poprednými slovenskými a svetovými expertmi, rozvíja vzťahy so zástupcami hospodárskej a spoločenskej praxe, ktorí sa významnou mierou podieľajú na kvalite vzdelávacieho procesu.

 

Medzinárodné vzťahy na EU v Bratislave

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita sa zameriava na spoluprácu s kvalitnými zahraničnými univerzitami, ktoré svojím profilom zodpovedajú náročným medzinárodným akreditačným štandardom. Zmluvnú bázu tvorí v súčasnosti viac ako 300 bilaterálnych dohôd s univerzitnými inštitúciami etablovanými v 60 štátoch sveta na 5 kontinentoch. V rámci týchto zmlúv prichádza prednášať každý rok na EU v Bratislave cca 30 – 40 profesorov zo spolupracujúcich univerzít o zahraničia. Okrem rôznorodej ponuky pre študentov a zamestnancov sú k dispozícii aj zahraničné stáže pre absolventov univerzity, ktorí tak získajú neoceniteľnú výhodu pre ich medzinárodné uplatnenie.

Doktorandi EU v Bratislave sa zúčastňujú zahraničných stáží a výskumných pobytov napr. v OECD, kde sú veľmi dobre hodnotení. Po absolvovaní štúdia sú prijímaní na miesta výskumných pracovníkov vo významných inštitúciách. Potešiteľný je tiež vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo zaradilo EU v Bratislave medzi top 500 európskych univerzít, ktoré vyslali, alebo prijali najviac študentov v rámci viacerých mobilitných programov.

Univerzita sa dlhodobo umiestňuje na Slovensku na prvých troch miestach v mobilite študentov a učiteľov. Ročne má možnosť vycestovať na rôzne mobilitné programy takmer 350 študentov a rovnaký počet študentov zo zahraničia prijíma EU v Bratislave.

 

EU v Bratislave vychovala viac ako 110 000 absolventov

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že je zrejmé, že tak pre súčasnosť ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce.

Absolventi univerzity sa dobre uplatňujú na trhu práce tak v SR, ako aj v Európskej únii. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Známy je rebríček pracovného portálu Profesia.sk, podľa ktorého sa už tretí rok umiestnila najvyššie práve EU v Bratislave, o absolventov EU v Bratislave, resp. ich profily sa zamestnávatelia zaujímajú zo všetkých verejných vysokých škôl v SR najviac. Táto skutočnosť je pre univerzitu veľmi potešujúca, ale aj zaväzujúca. Na veľmi dobrom umiestňovaní absolventov sa významnou mierou podieľajú aj zástupcovia hospodárskej praxe, ktorí sa viacerými formami podieľajú na odbornej príprave študentov univerzity. Zástupcovia týchto inštitúcií ako členovia vedeckých a programových rád, ako aj odborových komisií sa vyjadrujú k obsahu štúdia jednotlivých študijných programov, podieľajú sa na formovaní profilov absolventov, navrhujú témy bakalárskych a diplomových prác, posudzujú tieto práce, ako aj čiastočne zabezpečujú výučbu vybraných predmetov študijných programov. Všetky tieto aktivity realizuje univerzita s cieľom, aby mohli potenciálni zamestnávatelia špecifikovať, akých absolventov potrebujú a EU v Bratislave v maximálnej možnej miere takýchto absolventov pripravuje.

Absolventi Národohospodárskej fakulty pôsobia najmä v bankovej sfére, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, v investičných spoločnostiach a fondoch, v centrálnych orgánoch štátnej správy, ale aj ako odborníci vo výskume a v médiách.

V praxi sú žiadaní aj absolventi Obchodnej fakulty, ktorí sa uplatňujú ako vysokokvalifikovaní odborníci v obchode, v marketingu, v zahraničnom obchode, v domácich a medzinárodných inštitúciách a tiež v podnikateľských subjektoch cestovného ruchu.

Absolventi Fakulty hospodárskej informatiky sa dlhodobo veľmi dobre uplatňujú ako ekonómovia – informatici najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, poisťovniach, na burzách a pod. Výnimoční sú aj absolventi študijného programu účtovníctvo, ktorí sú využiteľní najmä vo finančných a štatistických ústavoch, audítorskych spoločnostiach tak na regionálnej, ako aj národnej a medzinárodnej úrovni.

Najmä pre podnikovú úroveň sú pripravovaní absolventi Fakulty podnikového manažmentuPodnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. Absolventi sú využiteľní najmä pre manažérske funkcie v podnikoch predovšetkým v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Už niekoľko rokov patria k najvyhľadávanejším absolventom univerzity absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov, prax oceňuje najmä ich výborné jazykové znalosti, ako aj odbornú pripravenosť z hľadiska medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Sú to špecialisti pre domáce, zahraničné a medzinárodné spoločnosti a tiež pre oblasť ekonomickej diplomacie v SR a v zahraničí.

Absolventi Fakulty aplikovaných jazykov majú širokospektrálne uplatnenie na medzinárodnom pracovnom trhu. Uplatňujú sa v štátnej správe, medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách.