Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

organizacna struktura2021

Rektor rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Sekretariát rektora vedúca Ing. Kamila Nemcová
  asistentka rektora Mgr. Silvia Kardošová
Kvestorka kvestorka Ing. Mária Dziurová
Sekretariát kvestorky    
Oddelenie pre plán a rozpočet vedúca Ing. Marta Trunkvalterová
Oddelenie finančnej učtárne vedúca Ing. Iveta Mattovičová
Oddelenie prevádzky a investícií vedúca Ing. Jozef Cerovský
Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne vedúca Ing. Danica Svobodová
Oddelenie pre verejné obstarávanie vedúca Ing. Anna Národová
Útvary podliehajúce priamo rektorovi    
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb riaditeľka Ing. Helena Kuchyňková
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou vedúci Ing. Miroslav Horňák
Centrum protidrogových a poradenských služieb koordinátor Ing. Jaromír Novák, PhD.
Centrum celoživotného vzdelávania    
Oddelenie pre personálne a sociálne otázky vedúca RNDr. Daniela Lukáčová
Referát civilnej ochrany referent JUDr. Pavel Adamik
Referát BOZPaPO referent Ing. Šimon Dely
Mgr. Lucia Rušinová
ARCHÍV riaditeľka Mgr. Eva Kočiová
Znalecký ústav    
Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly    
Prorektor pre vzdelávanie   doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.
Pedagogické oddelenie   Mgr. Alexandra Jurkovičová
Centrum telesnej výchovy a športu riaditeľ PaedDr. Július Dubovský
Prorektor pre rozvoj univerzity   Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Organizačný referát   Mgr. Zuzana Pupáková
Centrum informačných technológií riaditeľ Ing. Martin Novák
Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (Kapušany) riaditeľ Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
Prorektor pre vedu a doktorandské štúdium   doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., Ph. D.
Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium    
Ústav ekonómie a manažmentu    
Ekonomické rozhľady výkonný redaktor Ing. Zuzana Brokešová, PhD.
Projektové centrum    
Prorektor pre medzinárodné vzťahy, štatutárny zástupca rektora   doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Centrum medzinárodných vzťahov    
- Oddelenie medzinárodnej mobility zastupujúca vedúca Mgr. Miroslava Darnadiová
- Oddelenie medzinárodnej spolupráce vedúca Ing. Soňa Galanová
Prorektor pre manažovanie akademických projektov   doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Slovenská ekonomická knižnica riaditeľka Mgr. Jitka Kmeťová
Centrum na zabezpečenie a podporu kvality    
Dekan Národohospodárskej fakulty   prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Dekan Obchodnej fakulty   doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.
Dekan Fakulty hospodárskej informatiky   prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Dekan Fakulty podnikového manažmentu   prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov   doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Dekan Fakulty aplikovaných jazykov   doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. PhD.
Dekan Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach   Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave