Organizačná štruktúra EUBA

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave - prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

 

Útvary podliehajúce priamo rektorovi

Sekretariát rektora vedúca Ing. Kamila Nemcová
  asistentka rektora Jarmila Kropáčová
Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly    
Oddelenie pre personálne a sociálne otázky vedúca RNDr. Daniela Lukáčová

Celouniverzitné pracoviská

Archív EU v Bratislave riaditeľka Mgr. Eva Kočiová

 

Prorektor pre rozvoj, kultúru a šport - Ing. Jakub Kintler, PhD. 

Organizačný referát   Mgr. Zuzana Pupáková

Celouniverzitné pracoviská

Centrum telesnej výchovy a športu riaditeľ PaedDr. Július Dubovský
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb riaditeľka Ing. Helena Kuchyňková

Iné súčasti EU v Bratislave

Znalecký ústav    
Centrum protidrogových a poradenských služieb koordinátor doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.

Nepriama pôsobnosť prorektora

Vysokoškolský športový klub Ekonóm Bratislava    
Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava    
Volejbalový klub Slávia Ekonomická univerzita v Bratislave    
Folklórny súbor Ekonóm    

 

Prorektor pre vzdelávanie - doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

Pedagogické oddelenie    

Celouniverzitné pracoviská

Centrum informačných technológií riaditeľ Ing. Martin Novák
Centrum celoživotného vzdelávania    

 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy - doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

Celouniverzitné pracoviská

Centrum medzinárodných vzťahov poverená vedením Mgr. Miroslava Darnadiová
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou riaditeľ Ing. Miroslav Horňák

 

Prorektor pre vedu a doktorandské štúdium - doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., Ph. D.

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vedúca Ing. Jana Tkáčová

Celouniverzitné pracoviská

Ústav ekonómie a manažmentu    
Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany riaditeľ Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
Projektové centrum    

Iné súčasti EU v Bratislave

Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady výkonný redaktor doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

 

Prorektor pre akreditáciu a kvalitu - doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 

Celouniverzitné pracoviská

Centrum na zabezpečenie a podporu kvality    
Slovenská ekonomická knižnica riaditeľka Mgr. Jitka Kmeťová

 

 

Útvary riadené kvestorom - Ing. Mária Dziurová

Sekretariát kvestora    
Oddelenie pre plán a rozpočet vedúca Ing. Gabriela Somolanyiová
Oddelenie finančnej učtárne vedúca Ing. Iveta Mattovičová
Oddelenie prevádzky a investícií vedúci Ing. Jozef Cerovský
Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej účtarne vedúca Ing. Jana Švandová, PhD.
Oddelenie pre verejné obstarávanie poverená vedením Ing. Anna Národová
Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany referenti Ing. Šimon Dely
Mgr. Lucia Rušinová
Referát civilnej ochrany referent JUDr. Pavel Adamik

  

Fakulty EU v Bratislave

Národohospodárska fakulta dekanka prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Obchodná fakulta dekan doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.
Fakulta hospodárskej informatiky dekan prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu dekanka doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov dekan doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Fakulta aplikovaných jazykov dekan doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. PhD.
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach dekan Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.