Individuálna návšteva

EU v Bratislave podporuje prijímanie predstaviteľov zahraničných vysokoškolských inštitúcií za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Hostia prichádzajúci zo zahraničia si financovanie pobytu zabezpečujú samostatne, pokiaľ sa vopred nedohodne inak a môžu na tento účel využívať financovanie z rozpočtu vysielajúcej univerzity, z programu Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, rôznych nadácií a grantových schém.

 

Proces prípravy pobytu zahraničného hosťa

 • V prípade, ak zahraničný uchádzač prejaví záujem o návštevu EU v Bratislave, je potrebné, aby kontaktoval koordinátora z Oddelenia medzinárodnej mobility (OMM), priložil profesné CV a uviedol cieľ pobytu, preferovaný termín, spôsob financovania pobytu, prípadne iné relevantné informácie.
 • Koordinátor z OMM v nadväznosti na uvedené informácie osloví profilovo vhodnú fakultu alebo celouniverzitné pracovisko s cieľom preveriť možnosti prijatia zahraničného uchádzača. Následne zahraničného uchádzača informuje.
 • Koordinátor z OMM úzko spolupracuje s hostiteľskou fakultou/pracoviskom pri príprave pobytu.
 • V prípade prijatia zahraničného hosťa v rámci celouniverzitného mobilitného programu (Erasmus+, CEEPUS) je koordinátor z OMM zodpovedný za vystavenie pozývacieho listu, za dodržanie finančných a administratívnych zásad príslušného mobilitného programu a za prípravu potrebnej dokumentácie v súlade s pravidlami príslušného programu. 
 • Prijímajúca fakulta/pracovisko je zodpovedná za určenie kontaktnej osoby pre účely prijatia zahraničného hosťa, za vystavenie Návrhu na prijatie zahraničného hosťa a za zabezpečenie odborného programu pre zahraničného hosťa.

 

Dokumenty a formuláre

 • Návrh na prijatie zahraničného zamestnanca

 

Erasmus+

 • Program mobility výučba / Mobility Agreement for Teaching
 • Program mobility školenie / Mobility Agreement for Training
 • Potvrdenie realizácie učiteľskej mobility
 • Potvrdenie realizácie zamestnaneckej mobility
 • Sadzby grantových príspevkov v KA107

 

CEEPUS

 • CEEPUS informačná brožúra 2016/2017
 • CEEPUS leták SK
 • CEEPUS Letter Freemover Teacher
 • CEEPUS Letter of Confirmation