Individuálna návšteva

EU v Bratislave podporuje prijímanie predstaviteľov zahraničných vysokoškolských inštitúcií za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Hostia prichádzajúci zo zahraničia si financovanie pobytu zabezpečujú samostatne, pokiaľ sa vopred nedohodne inak a môžu na tento účel využívať financovanie z rozpočtu vysielajúcej univerzity, z programu Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, rôznych nadácií a grantových schém.

 

Proces prípravy pobytu zahraničného hosťa

  • V prípade, ak zahraničný uchádzač prejaví záujem o návštevu EU v Bratislave, je potrebné, aby kontaktoval koordinátora z Centra medzinárodných vzťahov (CMV), priložil profesné CV a uviedol cieľ pobytu, preferovaný termín, spôsob financovania pobytu, prípadne iné relevantné informácie.
  • Koordinátor z CMV v nadväznosti na uvedené informácie osloví profilovo vhodnú fakultu alebo celouniverzitné pracovisko s cieľom preveriť možnosti prijatia zahraničného uchádzača. Následne zahraničného uchádzača informuje.
  • Koordinátor z CMV úzko spolupracuje s hostiteľskou fakultou/pracoviskom pri príprave pobytu.
  • V prípade prijatia zahraničného hosťa v rámci celouniverzitného mobilitného programu (Erasmus+, CEEPUS) je koordinátor z CMV zodpovedný za vystavenie pozývacieho listu, za dodržanie finančných a administratívnych zásad príslušného mobilitného programu a za prípravu potrebnej dokumentácie v súlade s pravidlami príslušného programu. 
  • Prijímajúca fakulta/pracovisko je zodpovedná za určenie kontaktnej osoby pre účely prijatia zahraničného hosťa, za vystavenie Návrhu na prijatie zahraničného hosťa a za zabezpečenie odborného programu pre zahraničného hosťa.

 

Dokumenty a formuláre

 

Erasmus+

 

CEEPUS