Harmonogram akademického roka 2019/2020 

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 3. 9. - 14. 9. 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 3. 9. - 14. 9. 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Otvorenie akademického roka 17. 9. 2018  
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 17. 9. - 14. 12. 2018 okrem 31. 10. - 2. 11. 2018 
Udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermíny 10. 12. - 14. 12. 2018  
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 22. 9. - 15. 12. 2018  
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september - december 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 17. 12. - 21. 12. 2018
2. 1. - 2. 2. 2019
 
Zimné prázdniny 4. 2. - 8. 2. 2019  
Výučba - letný semester - denné štúdium - 1. a 2. ročník
I. stupňa a 1. ročník II. stupňa
11. 2. - 10. 5. 2019 okrem 18. 4. a 23. 4. 2019
Výučba - letný semester - denné štúdium - 3. ročník I. stupňa
a 2. ročník II. stupňa
11. 2. - 26. 4. 2019 okrem 18. 4. a 23. 4. 2019
Výučba - letný semester - externé štúdium - okrem záverečných
ročníkov I. a II. stupňa
9. 2. - 11. 5. 2019 okrem 20. 4. 2019
Výučba - letný semester - externé štúdium - záverečný ročník
I. a II. stupňa
9. 2. - 27. 4. 2019 okrem 20. 4. 2019
Udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermíny 22. 4. - 27. 4. 2019
6. 5. - 11. 5. 2019
pre záverečné ročníky na I. a II. stupni
pre ostatné ročníky na I. a II. stupni
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február - máj 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 29. 4. - 25. 5. 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 13. 5. - 4. 7. 2019*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 13. 5. - 4. 7. 2019** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia 10. 6. - 14. 6. 2019  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia 14. 6. - 4. 7. 2019
19. 8. - 23. 8. 2019
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún - júl 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2019 - máj 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie II. stupeň štúdia 24. 6. - 4. 7. 2019  
Promócie I. stupeň štúdia 1. 7. - 4. 7. 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia október - november 2018  
Obdobie hlavných prázdnin 8. 7. - 31. 8. 2019  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 9. 11. 2017

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 29. 11. 2017

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 13. 12. 2017