Kolégium rektora EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia rektora sú: rektor, prorektori, dekani, kvestor, predseda AS EU v Bratislave, zástupca odborov, zástupca študentského parlamentu a ďalší podľa rozhodnutia rektora.

 

Členovia kolégia rektora

DAŇO, Ferdinand, prof. Ing., PhD., rektor

JUHÁSZOVÁ, Zuzana, doc. Mgr. Ing., PhD., prorektorka pre vzdelávanie

PÉLIOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov

MATTOŠ, Boris, doc. Mgr., PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

SIVÁK, Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD., prorektor pre rozvoj

PUŠKÁROVÁ, Paula, doc. Ing., DiS. art., PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

PASTORÁKOVÁ, Erika, prof. Ing., PhD., dekanka Národohospodárskej fakulty

DRÁBIK, Peter, doc. Ing., PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty

BREZINA, Ivan, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty hospodárskej informatiky

MARKOVIČ, Peter, prof. Ing., PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu

KUCHARČÍK, Rudolf, doc. PhDr., PhD., dekan Fakulty medzinárodných vzťahov

ŠTEFANČÍK, Radoslav, doc. PhDr., MPol., PhD., dekan Fakulty aplikovaných jazykov

TKÁČ, Michal, Dr. h. c. prof. RNDr., CSc., dekan Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach

DZIUROVÁ, Mária, Ing., kvestorka

SZAKALOVÁ, Zora, Ing., predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV

MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc., predsedníčka Akademického senátu EU v Bratislave

MAZÁN, Tomáš, prezident Študentského parlamentu