Centrum je celouniverzitným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier a ďalších pracovísk EU v Bratislave pri vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní interného integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave vo všetkých oblastiach činnosti.

Centrum je technickým pracoviskom rady kvality. Register študijných programov na EU v Bratislave vedie rada kvality a technicky spracúva Centrum pre zabezpečenie a kontrolu kvality EU v Bratislave. 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na EU v Bratislave pozostáva z viacerých vnútorných predpisov ale najmä z:

  • Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  • Zásady tvorby odporúčaného študijného plánu
  • Metodika realizácie systému hodnotenia dosahovania cieľov vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  • Monitorovanie a hodnotenie kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave je upravený inštitucionálnym manuálom kvality, ktorý sa zaoberá monitorovaním a hodnotením kvality všetkých činnosti EU v Bratislave a to najmä formou týchto nástrojov:

  • prieskum názorov relevantných cieľových skupín,
  • kontrola pedagogického procesu formou hospitácií,
  • hodnotenie predmetov,
  • hodnotenie študijných programov.

Ekonomická univerzita v Bratislave pravidelne venuje pozornosť hodnoteniu priebehu a kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách umožňuje študentom vyjadriť dvakrát v akademickom roku svoje názory na kvalitu výučby a výkony jednotlivých učiteľov v pedagogickom procese. Realizáciu prieskumu názorov zabezpečuje Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave v úzkej spolupráci s jednotlivými fakultami a študentskými parlamentmi.

V súvislosti neustálym zvyšovaním kvality študijných programov (najmä programov zameraných na business) sa realizuje a vyhodnocuje proces Assurance of Learning v zhode s náročnými štandardmi AACSB.

Výsledky prieskumov a hodnotení sú významným podkladom pre rozhodovanie a prijímanie opatrení smerujúcich k skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov, programov, ako aj k zlepšeniu výkonnosti v ďalších oblastiach činnosti univerzity.

EU v Bratislave získala v roku 2021 medzinárodnú akreditáciu od AACSB.

 

Politika kvality na EU v Bratislave

Sumárna správa o výsledkoch monitorovania a hodnotenia kvality v akademickom roku 2019/2020

Sumárna správa o výsledkoch monitorovania a hodnotenia kvality v akademickom roku 2018/2019

Sumárna správa o výsledkoch monitorovania a hodnotenia kvality v akademickom roku 2017/2018

 

Kontakty