Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium koncepčne zabezpečuje činnosti na úseku vedy a doktorandského štúdia, riadi a koordinuje vedecko-výskumnú činnosť na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len “EU v Bratislave”). Pripravuje podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia EU v Bratislave, zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prácou internej grantovej komisie (návrhy, schvaľovanie projektov, rozdeľovanie finančných prostriedkov a pod.).

Spracováva štatistické materiály, analýzy a správy o vedecko-výskumnej činnosti za EU v Bratislave. Koordinuje doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave a zabezpečuje práce súvisiace s programom EDAMBA. Spracováva podklady k plánovaniu, štatistickým informáciam a rozborom. Vedie korešpondenciu s nadriadenými orgánmi a pracoviskami súvisiacimi s agendou vedy, výskumu a doktorandského štúdia.

Organizuje udeľovanie čestných vedeckých hodností Dr. h. c. na EU v Bratislave, celouniverzitné kolá študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) a mimoriadne úlohy na základe poverenia Vedenia EU v Bratislave na úrovni EU v Bratislave (Cena rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť, medzinárodné vedecké konferencie na úrovni EU v Bratislave a pod.).

  

Kontakty

TKÁČOVÁ, Jana, Ing.

TKÁČOVÁ, Jana, Ing.

referentka

E3.27 +421 2 6729 5377 jana.tkacova@euba.sk
WALLNER, Jozef, Ing. Mgr.

WALLNER, Jozef, Ing. Mgr.

referent, Časopis Ekonomické rozhľady

E3.06 +421 2 6729 5278 jozef.wallner@euba.sk
ADAMEK, Gabriel, Ing.

ADAMEK, Gabriel, Ing.

referent

E3.06 +421 2 6729 5278 gabriel.adamek@euba.sk