EU v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Účastníci mobilít môžu na tento účel využívať financovanie z rozpočtu programu Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, rôznych nadácií, grantových schém a pod.

 

 

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

Erasmus+ koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

E3.07 +421 2 6729 5194 petra.kadnarova@euba.sk