EU v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Účastníci mobilít môžu na tento účel využívať financovanie z rozpočtu programu Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, rôznych nadácií, grantových schém a pod.

 

Všeobecné informácie

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

Mobility v programe Erasmus+ sa realizujú na základe tzv. kľúčových akcií. Kľúčová akcia KA103 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu v rámci Európy (všetky členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ – Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko).

Kľúčová akcia KA107 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu mimo Európy, a to do krajín zapojených do konkrétneho projektu.

 

KA103 – mobility učiteľov a zamestnancov v rámci Európy

Mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU. Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci.

Prijímajúca vysoká škola (VŠ)/podnik vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Teaching; Mobility Agreement – Training). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a Erasmus koordinátor EU v Bratislave (Mgr. Dávid Bocko).

Účasť na konferenciách nie je povolená!

Učiteľská/zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2 - 5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí).

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ v rámci učiteľskej mobility  odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.

Prihlasovanie a výber

Fakulta zverejní výzvu na podávanie prihlášok spolu s podmienkami na zaradenie do výberového konania. Na zaradenie do výberového konania sa učiteľ/zamestnanec prihlási v aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ 

Učitelia/zamestnanci sú vybraní fakultou/pracoviskom na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu.

Fakultný koordinátor doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných učiteľov/zamestnancov a  náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na mobilitu. Koordinátor OMM po skontrolovaní údajov v aplikácii Study Abroad  nadviaže elektronickú komunikáciu s uchádzačom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou mobility.

Výber uchádzačov z mimofakultných pracovísk sa realizuje na Oddelení medzinárodnej mobility (OMM). Zápisnica z výberového konania sa následne zverejní na www.euba.sk. Všetci kandidáti sú o výsledku výberového konania informovaní písomne (e-mailom). Úspešní kandidáti sú koordinátorom z OMM informovaní o spôsobe prípravy záväznej dokumentácie potrebnej k úspešnej realizácii mobility. Náhradníci majú možnosť vycestovať s tzv. nulovým grantovým príspevkom. V prípade disponibilných rozpočtových prostriedkov ich koordinátor z OMM bude proaktívne informovať o možnosti vycestovať na mobilitu s nárokom na grantový príspevok.

Financovanie mobility

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0 - 2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Aktuálny prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre.

Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces prípravy a administrácie mobility

  1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v aplikácii Study Abroad a založia si v nej prihlášku na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu Erasmus+. Prihlášku vytlačia, podpíšu a doručia fakultnému koordinátorovi programu Erasmus+ (prodekan pre medzinárodné vzťahy) koordinátorovi na OMM (v prípade nepedagogických pracovníkov z mimofakultných pracovísk).
  2. Fakultný koordinátor / výberová komisia OMM  na základe vopred určených výberových kritérií uskutoční výber pracovníkov na mobilitu, pripraví nominačnú listinu a doručí ju koordinátorovi na OMM.
  3. Pracovníci nominovaní na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou VŠ/inštitúciou dohodnú plán mobility, v aplikácii Study Abroad si pripravia Mobility Agreement a kompletné vyhotovenie doručia na OMM Koordinátor z OMM pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1x vysielajúca univerzita).
  4. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na OMM nasledovne: p. Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a p. Ing. Jane Jarovej alebo p. Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z OMM.
  5. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník nahrá do aplikácie www.studyabroad.sk a bezodkladne po návrate doručí originál potvrdenia na OMM.
  6. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na OMM (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
  7. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 

Aktuálne ponuky

Otázky a odpovede

1. V akých krajinách môžem absolvovať mobilitu?

V rámci KA103 je možné Erasmus+ učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu absolvovať v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Island, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. 

V rámci KA107 je možné Erasmus+ učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu absolvovať v krajinách zapojených do konkrétneho projektu. Informácia o Projekte 2016 je dostupná tu.


2. Môžem ísť na mobilitu aj na univerzitu, s ktorou nemáme podpísanú bilaterálnu dohodu?

Na účiteľskú mobilitu je možné vycestovať iba na univerzitu, s ktorou má EU v Bratislave podpísanú platnú Erasmus+ dohodu. Na zamestnaneckú mobilitu v rámci KA103 je možné vycestovať aj na univerzitu, s ktorou EU v Bratislave nemá podpísanú Erasmus+ dohodu.


3. Môžem ísť na mobilitu aj do podniku?

Erasmus+ učiteľskú mobilitu je možné absolvovať iba na univerzite. Na Erasmus+ zamestnaneckú mobilitu v rámci KA103 je možné vycestovať aj do podniku alebo inej inštitúcie. 


4. Ako si nájdem prijímajúcu/hostiteľskú organizáciu?

V rámci KA103 si hostiteľskú univerzitu/organizáciu hľadáte samostatne. Môžete pritom vychádzať z vlastných zahraničných kontaktov, osloviť zahraničného Erasmus+ koordinátora z preferovanej partnerskej univerzity alebo sledovať rôzne internetové portály s ponukami. V prípade záujmu môžete požiadať o  konzultáciu  koordinátora z OMM.

V rámci KA107 je možné realizovať mobilitu iba na inštitúciách uvedených v konkrétnom projekte. Informácia o Projekte 2016 je dostupná tu.


5. Aký je deadline na prihlasovanie?

Zvyčajne býva deadline na prihlasovanie počas mesiaca október v danom akademickom roku. Aktuálne informácie sa pravidelne zverejňujú cez dostupné univerzitné informačné kanály.


6. Môžem ísť na Erasmus+ učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu opakovane?

Áno, je to možné. Pri výberovom procese sa berie do úvahy najmä celkový prínos mobility, jazykové kompetencie uchádzača ako aj počet Erasmus+ mobilít absolvovaných v predchádzajúcom období. Opakovaná účasť na mobilite závisí aj od finančného rozpočtu, ktorý má univerzita v danom období k dispozícii.


7. Je nejaký deadline, dokedy si musím nájsť prijímajúcu inštitúciu?

O deadline Vás bude informovať univerzitný koordinátor. Zvyčajne by ste mali mať dohodnutú mobilitu minimálne mesiac pred jej začiatkom, aby bol dostatok času na prípravu zmluvnej dokumentácie a ostatných organizačných náležitostí.


8. Môžem sa o učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu uchádzať dodatočne, ak som nestihol podať prihlášku včas?

Áno, zvyčajne je možné podať prihlášku aj dodatočne, ale už iba ako náhradník. Ak sa uvoľnia disponibilné finančné prostriedky na realizáciu Vašej mobility, koordinátor z OMM Vás bude proaktívne kontaktovať.


9. Aká je minimálna a maximálna dĺžka Erasmus+ učiteľskej/zamestnaneckej mobility?

V rámci KA103 pravidlá program Erasmus+ umožňujú minimálnu dĺžku mobility 2 dni (bez dní cesty) a maximálnu dĺžku mobility 2 mesiace.

V rámci KA107 pravidlá program Erasmus+ umožňujú minimálnu dĺžku mobility 5 dní (bez dní cesty) a maximálnu dĺžku mobility 2 mesiace. Dĺžka konkrétnej mobility sa riadi podmienkami konkrétneho projektu.


10. Na aké obdobie mobility môžem získať finančný príspevok z programu Erasmus+?

Celková dĺžka mobility aj výška finančného príspevku závisia od disponibilných finančných prostriedkov univerzity. Účastník mobility môže získať grantový príspevok v priemere na 5 pracovných dní a 2 dni na cestu.


11. Aký vysoký je finančný príspevok a ako ho získam?

Aktuálne sadzby finančného príspevku sú stanovené Európskou komisiou a sú zverejnené na www.euba.sk v časti medzinárodné vzťahy / odchádzajúci zamestnanci.

Výška finančného príspevku závisí od krajiny, v ktorej sa mobilita uskutoční a od dĺžky trvania mobility. Presnú výšku upravuje Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi EU v Bratislave a účastníkom mobility.


12. Môžem si kúpiť letenku samostatne? 

V prípade Erasmus+ mobility KA103 si účastník nemôže kúpiť letenku samostatne, letenky podliehajú verejnému obstarávaniu. V prípade Erasmus+ mobility KA107 si účastník kupuje letenku samostatne.


13. Je potrebné dokladovať vyúčtovanie k ceste a ubytovaniu (letenky, lístky na autobus, fakúra...)?

Áno, v zmysle Zákona o cestovných náhradách je nutné robiť vyúčtovanie ZPC.


14. Kedy môžem podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku?

Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre Vás pripraví koordinátor z OMM a môžete ju podpísať hneď, ako budete mať podpísanú Zmluvu o mobilite (Staff Mobility Agreement). Zmluvu je možné podpísať osobne na OMM, v kancelárii A3.16 alebo Vám ju môže koordinátor zaslať na podpis e-mailom. Termín podpisu zmluvy na OMM si vopred dohodnite s univerzitným koordinátorom.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku musí byť podpísaná pred začiatkom mobility.


15. Koľko hodín musím odučiť počas mobility?

Počas mobility je nutné odučiť (a následne vydokladovať potvrdením) minimálne 8 hodín. Ak mobilita trvá dlhšie ako týždeň, minimálny počet hodín výučby za dni prekračujúce jeden týždeň sa počíta nasledovne: 8 hodín sa vydelí 5 a vynásobí sa počtom dní prekračujúcich jeden týždeň.


16. Môžem Vás kontaktovať aj počas mobility?

Samozrejme,  v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sme Vám k dispozícií.


17. Môžem mobilitu absolvovať s cieľom účasti na zahraničnej konferencii?

Nie, nie je to možné, účasť na konferenciách v rámci programu Erasmus+ nie je povolená.


18. Kto mi pomôže nájsť si ubytovanie?

Ubytovanie si hľadá uchádzač samostatne. V prípade potreby neváhajte požiadať o pomoc prijímajúcu organizáciu.