Prečo sa nevidím na začiatku akademického roka ako prvák v AISe?

Prváci sú do AIS nahravaní postupne a taktiež pristupy sú postupne pridávané.

Stratil/a som prihlasovacie údaje do AiS2, viete mi poradiť ako sa dostanem do systému?

Je potrebné sa obrátiť na študijné oddelenie Vašej fakulty, alebo na koordinátor AiS2 na Vašej fakulte.

Kde zistím ako prvák aký som krúžok?

V AIS - pozri si na webe časti študenti návody

Kde nájdem návody k AIS, návod na použitie rozvrhu?

Pozri na webe v časti rozvrh výučby.

Akí predstavitelia pôsobia na fakulte?

Predstaviteľom fakulty je dekan, jednotlivé odborné úseky fakulty riadia prodekani. Každá fakulta je ďalej členená na katedry. Na čele katedier sú vedúci katedier. Na katedrách pôsobia učitelia, ktorí  môžu mať vedecko-pedagogickú hodnosť, okrem toho majú akademické aj akademicko-vedné tituly.  Na EU v Bratislave je zvykom oslovovať profesorov a docentov ich vedecko-pedagogickou hodnosťou,  odborných asistentov a asistentov ich akademickým titulom.

Učitelia sú k dispozícii študentom výhradne počas ich konzultačných hodín. Na každej fakulte existuje  študijné oddelenie, ktoré vedie študijnú agendu pre každý jeden stupeň štúdia, pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Za túto agendu zodpovedajú študijné referentky.

Mimo fakúlt nájdete na EU v Bratislave aj celouniverzitné pracoviská ako napr. Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Kariérne centrum, Ústav medzinárodných vzťahov, Centrum informačných technológii, Centrum telesnej výchovy a športu.

Ako sa zorientovať v priestoroch EU v Bratislave?

Výučba prebieha v mestskej časti Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava v budovách, ktoré sú rozdelené do dvoch častí a sú vzájomne prepojené. Názvy budov: Výučba 1 (V1, stará budova) a Výučba 2 (V2, nová budova). 

Budova V1 je sídlom: Národohospodárskej fakulty (2. poschodie), Obchodnej fakulty (1. poschodie) , Slovenskej ekonomickej knižnice (3. poschodie) 

Budova V2 je sídlom: rektorátu EU v Bratislave (3. poschodie), Fakulty hospodárskej informatiky (7. a 8. poschodie), Fakulty podnikového manažmentu (5. a 6. poschodie), Fakulty medzinárodných vzťahov (4. poschodie), Fakulty aplikovaných jazykov (2. poschodie, vestibul), Centra telesnej výchovy a športu (4. poschodie)

Pre ľahšiu orientáciu v budovách odporúčame, aby ste sa opýtali pracovníkov, ktorí vykonávajú službu  na vrátnici, radi Vám poradia. V celom objekte školy je nutné dodržiavať zákaz fajčenia a taktiež  zákaz maľovania a zanechávania akýchkoľvek stôp na chodníkoch a majetku školy. Miestnosti  v starej budove V1 majú označenie písmeno a číslo ako napr. D115, miestnosti v novej budove V2 majú označenie písmeno, bodka a číslo ako napr. D1.15.

 

Prihlášky

Dokumenty, ktoré je potrebné poslať poštou ako prílohu k elektronickej prihláške je nutné poslať poštou alebo je aj možnosť Vám ich odovzdať osobne?

Dokumenty, môžete odovzdať aj osobne, ale iba na študijnom oddelení príslušnej fakulty a preto si vopred na stránke príslušnej fakulty zistite úradne hodiny.

Je potrebné k prihláške priložiť aj kópie vysvedčení?

Kópie vysvedčení nevyžadujeme, no na prijímacie skúšky je potrebné doniesť notársky overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, NIE ORIGINÁL.

Čo robiť v prípade, že mám chyby v prihláške?

Je potrebné sa obrátiť na študijné oddelenie príslušnej fakulty, na ktorú ste posielali túto prihlášku a ak je to nevyhnutné oni Vám ju znova otvoria, aby ste opravili chyby.

Bude moja prihláška platná, ak ju pošlem prostredníctvom pošty 31. marca?

Dôležitý je dátum na pečiatke pošty, teda dátum odoslania a nie dátum doručenia.

Zabudol som k prihláške priložiť životopis. Je možné ho dodatočne poslať?

Áno, je to možné. Pošlite to dodatočne na príslušnu fakultu, na ktorú ste zasielali prihlášku bez životopisu.

Pri výbere voliteľného predmetu som nechtiac vybral/-a slovenský jazyk namiesto anglického a uložil/-a. Ako by som mohol/-la prosím zmeniť voliteľný predmet na anglický jazyk?

Je potrebné sa obrátiť na študijné oddelenie príslušnej fakulty, na ktorú ste posielali túto prihlášku, oni Vám môžu odblokovať prihlášku, aby ste si ju mohli opraviť.