EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

opakovane vyhlasuje

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v Bratislave vo Vlčom hrdle 73

 

Ide o nehnuteľnosti – 3 pozemky (o výmere 417 m2, 792 m2, 1337 m2) a 2 stavby (súpisné číslo 1037) nachádzajúce sa v Bratislave, Vlčie hrdlo 73, v katastrálnom území Ružinov, obci: BA-m.č. Ružinov, okrese: Bratislava II a zapísané na liste vlastníctva číslo 4590.

 

Podrobnosti o súťažných podmienkach si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
Ing. Helena Kuchyňková
helena.kuchynkova@euba.sk
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

 

Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční v dňoch 18. 08. 2021 a 25. 08. 2021 o 10.00 h. (zraz pred vchodom do budovy Vlčie hrdlo 73 Bratislava).

 

Súťažné návrhy so záväzným návrhom kúpnej ceny bez DPH v Eur s jej číselným a slovným vyjadrením je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 29. 09. 2021 do 13.00 h. na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta číslo 1
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
852 35 Bratislava 5.

 

Návrh je potrebné označiť heslom „Obchodná verejná súťaž – Vlčie hrdlo 73“. Účastník súťaže je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoje meno a priezvisko, resp. obchodný názov a úplnú adresu.

 

Ponuky budú otvorené a následne vyhodnotené komisiou dňa 30. 09. 2021 o 9.00 h. na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v „Rokovacej miestnosti“ (Rektorát, 3. poschodie) na Dolnozemskej ceste 1, Bratislava. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí predložili ponuky.

 

Bratislava 13. 08. 2021