Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium na 1. stupni štúdia – bakalárskom štúdiu – na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a pri vytváraní prihlášky a jej evidencii postupujte podľa nich.

Venujte pozornosť kompletnému vyplneniu elektronickej prihlášky. Iba kompletne vyplnená elektronická prihláška oprávňuje uchádzača uhradiť poplatok vo výške 40 € (s výnimkou poplatku za študijný program Ekonómia a právo – pozri informáciu o poplatkoch a spôsobe ich úhrady).

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie diakritiky pri vypĺňaní elektronickej prihlášky (veľké a malé písmená, dĺžne a mäkčene a pod.).

 

A. Registrácia

 1. Zadajte do počítača nasledujúcu adresu: https://e-prihlaska.euba.sk a postupujte tak, aby ste sa dostali do Akademického informačného systému EU v Bratislave.
 2. Zaregistrujte sa tak, že kliknete na tlačidlo „Registrovať“.
 3. Vyplňte všetky údaje v registračnom formulári.
 4. Zadajte kontrolné údaje podľa pokynov.
 5. Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

 

B. Prihlásenie

 1. Zaregistrovaní uchádzači vyplňte email a heslo uvedené v registrácii. Uchádzači, ktorí už študovali/študujú na Ekonomickej univerzite v Bratislave a majú vytvorený používateľský prístup na ais2.euba.sk do položky Email zadajte prihlasovacie meno z ais2.euba.sk, zadajte heslo v prihlasovacom formulári.
 2. Stlačte tlačidlo „Prihlásiť“.
 3. Zabudli ste heslo?
  • Vyplňte e-mail
  • Zadajte kontrolné údaje podľa pokynov
  • Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo OK

Upozornenie: do položky „E-mail“ uveďte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, inak Vám nové heslo nebude môcť byť zaslané.

 

C. Vytvorenie prihlášky

 1. Kliknite na položku „Prijímacie konanie“ v ľavom stĺpci obrazovky.
 2. V pravej časti obrazovky kliknite na položku „VSPK060 – Elektronické prihlášky“.
 3. V políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľte I. – bakalársky stupeň.
 4. Kliknite na tlačidlo „Pridať prihlášku“ v ľavej hornej časti obrazovky.
 5. Do políčka „Študijný program“ napíšte názov (prípadne skratku) študijného programu, o ktorého štúdium sa uchádzate a použite tlačidlo Vyhľadať.
 6. Upozornenie: študijné programy, ktoré obsahujú vo svojej skratke písmeno „e“ (napr. bZPe_10), sú študijné programy v externej forme štúdia. Niektoré študijné programy obsahujú vo svojej skratke aj skratku pedagogického pracoviska, v ktorom sa uskutočňujú (napr. MI – Michalovce).
 7. Zo zoznamu vyhľadaných študijných programov si zvoľte konkrétny študijný program podľa akademického roka, v ktorom chcete nastúpiť na štúdium a tlačidlom Potvrdiť potvrďte svoj výber.
  Upozornenie:
   Údaje na každej záložke prihlášky je potrebné potvrdiť tlačidlom ďalej. V prípade, že nejaké údaje danej záložky nespĺňajú očakávané hodnoty, chyby a upozornenia sa vypíšu v hornej časti prihlášky. Chyby sú označené červenou farbou a je nutné ich opraviť, aby bolo možné prejsť na ďalšiu záložku. Upozornenia sú vypísané oranžovou farbou a majú upozorniť na údaje, ktoré je nutné skontrolovať. Pri každej kontrolovanej položke je možné nájsť tlačidlo „“, ktorého stlačením vyvoláte popis, čo je v danej položke očakávané.
 8. Vyplňte záložku s osobnými údajmi. Zoznam prípustných položiek pre štátne občianstvo získate po kliknutí na tlačidlo + „Vybrať štátne občianstvo“. Podobným spôsobom vyberte národnosť. Tlačidlo  slúži na vymazanie obsahu políčka. Okrem povinných údajov vyplňte aj miesto narodenia, štát narodenia a telefón. Do položky „Číslo pasu“ uvedie zahraničný uchádzač z krajín EU číslo OP, ak nemá pas.
 9. Vyplňte záložku „Ďalšie údaje“ s údajmi o rodičoch. Vyplňte meno, priezvisko a rodné priezvisko matky a otca. Ďalej vyplňte údaje o adrese trvalého bydliska. Povinné položky sú označené žltou farbou. Po kliknutí na výberové tlačidlo + je k dispozícii výberový zoznam. Ak pri evidovaní obce zadáte PSČ doručovacej pošty, pri stlačení tlačidla „Enter“ sa doplní obec, v ktorej sídli doručovacia pošta s týmto PSČ. Ak ikonka pre výber z číselníka ostane aktívna, kliknutím na ňu sa zobrazí zoznam obcí, pre ktoré je daná pošta doručovacou. Štát sa spravidla doplní automaticky. Korešpondenčnú adresu vyplňte iba v prípade, ak je iná ako adresa trvalého bydliska.

  Vypĺňaniu údajov o adrese trvalého bydliska a o korešpondenčnej adrese venujte zvýšenú pozornosť. Od ich správneho a úplného uvedenia závisí spoľahlivosť ďalšej korešpondencie v rámci prijímacieho konania.

  Systém načítava do adresy prednostne údaje z bielych polí, preto, ak sa v číselníku nenájde presná zhoda adresy, je potrebné adresu spresniť v bielom poli.
 10. Vyplňte záložku s názvom „Prihláška“.
  Študijný program, na ktorý sa hlásite, je v prihláške vyplnený na základe predchádzajúcich krokov. Prvotne vybraný študijný program jednej fakulty je možné zmeniť jeho vymazaním použitím tlačidla vpravo od študijného programu a nový študijný program je možné vybrať tlačidlom +.
 11. Ak sa Vám zobrazí tabuľka „Výber predmetov“, povinné predmety prijímacej skúšky (Všeobecné študijné predpoklady) sú už vyznačené. Vyberte si Vami zvolený cudzí jazyk, z ktorého budete robiť prijímaciu skúšku tým, že ho vyznačíte a potvrdíte tlačidlom OK.

  Všetky predmety prijímacej skúšky sa potom vyznačia do formulára. Cudzí jazyk je možné zmeniť použitím tlačidla.
 12. Ak máte záujem uviesť na prihlášku aj iný študijný program danej fakulty v inej forme štúdia (napr. na 1. mieste chcete uviesť študijný program XY v dennej forme a na 2. mieste chcete uviesť ten istý študijný program XY v externej forme štúdia), použijete v ďalšom študijnom programe tlačidlo +, zobrazia sa Vám študijné programy tej istej fakulty a postupujete obdobne, ako v prvom prípade.
 13. Vyplňte záložku „Predchádzajúce pôsobenie“. Zadajte údaje o strednej škole – druh strednej školy, kód strednej školy z číselníka kliknutím na tlačidlo + a kód študijného odboru z číselníka kliknutím na tlačidlo . Nezabudnite vyplniť (aj predpokladaný) rok maturity.
 14. V prípade, že vlastníte elektronickú žiacku knižku, môžete použiť načítanie známok strednej školy priamo zo žiackej knižky. Stlačte tlačidlo Elektronická žiacka knižka. Budete presmerovaný na stránku, kde sa prihlásite do svojej elektronickej žiackej knižky. Po prihlásení sa vráťte na prihlášku a stlačte tlačidlo Načítať školu.

  Prípadne zadajte údaje aj o doteraz navštevovaných vysokých školách.

  Ak sa v číselníku nenachádza vysoká škola, ktorú ste študovali napr. v zahraničí, zadajte jej názov v poli „Univerzita“.
 15. Vyplňte záložku „Prospech na strednej škole“. Vyplňte prospech dosiahnutý na koncoročných (výročných) vysvedčeniach v jednotlivých ročníkoch vypočítaný na dve desatinné miesta (bez započítania známky zo správania a nepovinných predmetov). Kliknutím na pole určené pre celkový prospech sa Vám vypočíta dosiahnutý študijný priemer na strednej škole.
 16. Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2024, vyplnia všetky roky štúdia na strednej škole. Uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2021, vyplnia údaje za 1. – 3. ročník (u päťročných škôl za 1. – 4. ročník) štúdia.
 17. Pomocou tlačidla „+“ postupne zadajte jednotlivé predmety študované na v jednotlivých ročníkoch strednej školy a vyplňte údaje o dosiahnutom prospechu z daného predmetu. Po kliknutí na pole, v ktorom sa zobrazí prvý z predmetov, sa rozbalí databáza s ponukou ďalších predmetov. Ak sa predmet, ktorý ste študovali, v danej databáze nenachádza, vyberte položku „Iný predmet“ a v poli „Popis predmetu“ uveďte jeho názov.
 18. Ak ste maturovali pred rokom 2024, uveďte aj údaje o predmetoch maturitnej skúšky. V stĺpci „Externá časť“ a „Interná časť“ uvádzajte percentuálnu úspešnosť z daného predmetu. V stĺpci „Úroveň“ sa kliknutím na príslušný riadok zobrazí zoznam možností. Úroveň maturity (A,B,C) vyberte v prípade, že ste maturovali v rokoch 2005 – 2008, inak vyberte „N“.

  Ak ste použili načítanie z elektronickej žiackej knižky na záložke „Predchádzajúce pôsobenie“, tak stlačte tlačidlo Načítať známky, ktoré vám umožní natiahnutie údajov o predmetoch a známkach za jednotlivé ročníky, prípadne maturitu, ktoré sú zaevidované v el. žiackej knižke.
 19. Nie je potrebné prikladať žiadne prílohy.
 20. Kliknite na tlačidlo OK a uložte zadané údaje. Údaje môžete uložiť aj skôr a potom sa môžete k zadávaniu údajov vrátiť.
 21. Údaje pre zaplatenie poplatku za el. prihlášku si nájdite na stránke Všeobecné informácie o prijímacom konaní v pokynoch pre prijímacie konanie.

 

D. Modifikácia údajov prihlášky

 1. Vo formulári „VSPK060 Elektronické prihlášky“ kliknite na prihlášku, ktorú chcete modifikovať a stlačte tlačidlo  a postupujte v súlade s pokynmi na vytvorenie prihlášky. 
 2. Ak si chcete iba prezrieť obsah už vytvorenej prihlášky, kliknite na tlačidlo .

 

E. Potvrdenie prihlášky

 1. Ak je už prihláška kompletne vyplnená a nechcete do jej obsahu zasahovať, potvrďte prihlášku kliknutím na tlačidlo a vyberte možnosť „Potvrdiť“.

 

F. Vytlačenie prihlášky

 1. Potvrdenú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. 

 

Upozornenie: Ak si chcete podať prihlášku na viacero fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, musíte vytvoriť prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť za každú prihlášku manipulačný poplatok.