Národohospodárska fakulta

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

1. stupeň

Absolvent študijného programu ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne znalosti zo všeobecného ekonomického základu, spojené s počítačovou a jazykovou gramotnosťou, spoločenskými, morálnymi a právnymi aspektmi potrebnými v širokom spektre ekonomických odborností, ako aj špecifické odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné pre oblasť masovej komunikácie, bude schopný analyzovať a pochopiť ekonomické procesy prebiehajúce v makroa mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej správe a samospráve, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a prezentovať tieto poznatky prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Absolvent bude pripravený pokračovať v štúdiu študijného programu druhého stupňa v ekonomických študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na nasledovné doktorandské štúdium resp. na bezprostredný vstup na trh práce, nájde uplatnenie vo všetkých formách masovokomunikačných prostriedkov, ako ekonomický redaktor, hovorca, analytik, ako aj vo všetkých druhoch podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom sektore.

 

Ekonómia a právo

1. stupeň

Spoločný študijný program ekonómia a právo predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR. Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach. Absolvent si osvojí schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej správe a samospráve, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov; dokáže porozumieť obsahovým a procedurálnym problémom právnej praxe, ovláda základy pre poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva a čiastočne občianskeho a obchodného práva; efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva. Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu v rôznych pozíciách štátnej správy, samosprávy, vo finančných inštitúciách ako aj samostatných podnikateľských subjektoch.

 

Financie, bankovníctvo a investovanie

1. stupeň

Cieľom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je pripraviť teoreticky a praktickyCieľom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je pripraviť teoreticky a praktickyfundovaných odborníkov, schopných analyzovať a riešiť jednoduchšie rozhodovacie situácie v oblastifinancií, bankovníctva a investovania. Študijný program sprostredkováva študentom základné avšeobecné poznatky z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych náuk. Absolventitohto študijného programu sú pripravení vykonávať prácu, prípadne zastávať nižšie riadiace funkcie vofinančne zameraných útvaroch v štátnej správe, v samospráve a v podnikateľských subjektoch.Špeciálne uplatnenie nachádzajú vo finančných inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní.

 

Ľudské zdroje a sociálny manažment

1. stupeň

Absolventi študijného programu ľudské zdroje a sociálny manažment získajú teoretické ako i praktické spôsobilosti z národohospodárskych náuk v rámci povinných a voliteľných predmetov zameraných na problematiku ekonómie, hospodárskej politiky, rozvoja ľudských zdrojov, trhu práce a politiky zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia ale i financií, poisťovníctva, daňovníctva s dôrazom na získanie potrebných vedomosti, zručnosti a postojov pre prácu v rôznych sociálnych organizáciách a inštitúciách.. Nadobudnú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, ale i skúsenosti s vypracovaním konkrétneho sociálneho projektu, aplikovateľného v praxi, ale predovšetkým získajú manažérske spôsobilosti potrebné na domácom a európskom trhu práce. Dokážu uplatňovať nové metódy práce s ľuďmi a formovať profesijné kompetencie ľudí na individuálnej, organizačnej, národnej ako i nadnárodnej úrovni, budú vedieť využívať konkrétne nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, ako i budú schopní vnímať prepojenosť hospodárskej a sociálnej politiky pri riešení problémov sociálnoekonomického charakteru. Absolventi získajú ucelený komplex profesijných kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) potrebných pre prácu na rôznych pracovných pozíciách, ako napr. v medzinárodných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú oblasť, a to vedeckovýskumného alebo politického charakteru, v štátnej správe (na všetkých úrovniach), v odboroch (na všetkých úrovniach), vo vedeckovýskumných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú problematiku, vo vzdelávacích inštitúciách štátneho, súkromného a cirkevného charakteru, v organizáciách a inštitúciách neziskového charakteru.

 

Národné hospodárstvo

1. stupeň

Absolventi študijného programu národné hospodárstvo získavajú vysokoškolské vzdelanie, ktoré rozvíja ekonomické myslenie a poskytuje teoretické i praktické poznatky o ekonomických teóriách, hospodárskej politike, účtovníctve, štatistike a informatike, sú pripravení pre zapojenie do praxe, ako aj pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore. Absolventi sú schopní analyzovať základne ekonomické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva, sú spôsobilí posúdiť reálnosť využitia jednotlivých nástrojov hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky. Majú primerané poznatky z oblasti hospodárskej politiky, preto dokážu participovať na príprave a spracovaní odborných materiálov pre rozhodovacie procesy orgánov rôznych stupňov riadenia. Absolventi môžu nájsť uplatnenie na miestach referentov v ústredných a ostatných orgánoch štátnej správy, samosprávy ako aj v podnikateľskej sfére, kde dokážu prijímať potrebné rozhodnutia a realizovať ich pri riešení problémov hospodárskej praxe.

 

Poisťovníctvo

1. stupeň

Absolvent študijného programu poisťovníctvo dokáže analyzovať jednoduché ekonomické situácie v poisťovni a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Poisťovníctvo získa teoretické vedomosti zo všeobecnej ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, sociálnej politiky, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva, z fungovania finančných trhov, všeobecnej, finančnej či poistnej matematiky, účtovníctva a štatistiky, podnikového hospodárstva, financií a manažmentu, marketingu, obchodu a práva. Taktiež nadobudne vedomosti z rizika v poisťovníctve, marketingu v poisťovniach, dejín poisťovníctva či zo životného poistenia. Na základe teoretických vedomostí získa praktické schopnosti a zručnosti pre analyzovanie jednoduchých súvislosti ekonomických procesov v poisťovni, ďalej je schopný prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia a na základe toho môže vykonávať nižšie a stredné ekonomické riadiace funkcie v poisťovni.

 

Verejná správa a regionálny rozvoj

1. stupeň

Absolvent študijného programu verejná správa a regionálny rozvoj je schopný analyzovať a interpretovať problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä v oblasti podporyregionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vie využiť poznatky z oblastiekonomickej teórie a tvorby politík, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora aregionálneho rozvoja. Môže pôsobiť ako odborný referent (pracovník) v miestnej (obecné úrady)a regionálnej samospráve (samosprávne kraje), takisto na príbuzných odboroch úradov štátnej správyna národnej úrovni (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády SR a pod.)a špecializovaných agentúrach. Takisto je absolvent schopný uplatniť sa ako odborný pracovník naprojektoch financovaných najmä zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na regionálny rozvoj v podnikateľskej a neziskovej sfére. Absolvent má vyššiu počítačovú gramotnosť, pre svoju prácuv podnikateľskej a neziskovej sfére. Absolvent má vyššiu počítačovú gramotnosť, pre svoju prácu aktívne využíva informačné a komunikačné technológie. Je pripravený pre tímovú prácu, samostatne prezentuje a diskutuje vlastné názory.

 

Bankovníctvo

2. stupeň

Absolvent študijného programu bankovníctvo je odborníkom, ktorý má znalosti z oblasti bankovníctva, finančných trhov, menovej politiky a medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o metodických, teoretických, praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov v bankovníctve a na finančnom trhu na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania, a to aj v medzinárodnom rozsahu. Absolventi môžu pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v bankách, na burzách, v oblasti kapitálového trhu, centrálneho bankovníctva, ako aj v podnikateľských subjektoch s medzinárodnými finančnými aktivitami.

 

Daňovníctvo a daňové poradenstvo

2. stupeň

Absolvent študijného programu daňovníctvo a daňové poradenstvo nadobudne počas štúdia potrebné poznatky z financií, bankovníctva a najmä špeciálne znalosti z daňovníctva a daňového poradenstva (priame dane, dane zo spotreby, daňové teória a politika, daňové sústavy štátov EÚ, medzinárodné zdaňovanie, daňové analýzy, správa daní, daňové poradenstvo). Absolvent je schopný po skončení štúdia pracovať ako daňový analytik a poradca, riešiť otázky správy daní a činnosti správcov dani ako aj analyzovať vývoj daňovej politiky z hľadiska zosúlaďovania daňových procesov v Európe a vo svete. Absolventi môžu pôsobiť aj ako špecialisti na daňovú problematiku na daňových úradoch a riaditeľstvách, v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo a audítorstvo ako aj v súkromnom finančnom podnikaní.

 

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

2. stupeň

Absolvent študijného programu ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne teoretické a metodologické znalosti z kľúčových oblastí makroekonómie a mikroekonómie, o súčasných trendoch vo vývoji národných a svetovej ekonomiky v podmienkach znalostnej ekonomiky a procesov globalizácie, o nových smeroch ekonomického myslenia, ako aj teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti z oblasti informačných médií, prostredníctvom inžinierskeho štúdia, širokej ponuky teoretických, odborných a špecifických predmetov, ako aj samostatného riešenia praktických úloh, prípadových štúdií a projektov. Absolvent nájde uplatnenie po absolvovaní tohto študijného programu alternatívne buď v oblasti ekonomického výskumu, ako vysokoškolský pedagóg, v štátnej správe, v centrálnych inštitúciách, nadnárodných a medzinárodných organizáciách, vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu a analytické schopnosti, alebo ako špičkový odborník v oblasti masovej komunikácie, ale aj vo verejnom a súkromnom sektore na Slovensku aj v zahraničí.

 

Financie

2. stupeň

Cieľom študijného programu financie je pripraviť teoreticky a prakticky fundovaných odborníkov, schopných analyzovať, predvídať vznik a riešiť zložité rozhodovacie situácie v oblasti financií, a to tak vo verejných financiách, ako aj vo financiách podnikateľských subjektov. Štúdiom programu študenti získajú poznatky z oblasti finančných rizík, z oblasti teórie kapitálovej štruktúry, z oblasti finančných analýz a prognóz, z medzinárodných financií a operácií komerčných bánk. Študijný program profilujú najmä špecializované poznatky, ktoré sú študentom odovzdávané v oblasti finančnej politiky, kontroly a finančného účtovníctva, daňovej politiky, financovania samospráv a riadenia verejných financií. Absolventi sú pripravení vykonávať prácu, zastávať stredné a vrcholové riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch štátnej správy, samosprávy a vo firmách. Uplatnenie nachádzajú aj vo finančných inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní.

 

Hospodárska politika

2. stupeň

Absolvent študijného programu hospodárska politika získava hlbšie poznatky a vedomosti s dôrazom na súčasné trendy vývoja svetovej ekonomiky – globalizácie a integrácie a aktuálne problémy hospodárskej politiky EÚ. Počas štúdia študenti nadobudnú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórii, ekonometrie, ako aj metód ekonomickej analýzy a prognózy, sú pripravení analyzovať a špecifikovať problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva ako aj v organoch štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej sféry. Absolventi tohto programu sa uplatnia ako národohospodárski analytici na rôznych stupňoch štátnej správy tak v nefinančnej podnikateľskej sfére ako aj vo finančnej sfére, ďalej v národných a nadnárodných spoločnostiach, vo výskume, na vysokých školách, v redakciách a rôznych iných masmediálnych inštitúciách.

 

Medzinárodné financie

2. stupeň

Absolvent absolvovaním študijného programu medzinárodné financie získa schopnosť kriticky diskutovať k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych súvislostiach pri presadzovaní efektívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov aj v medzinárodnom rozsahu. Študijný program je prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné a najviac oceňované zamestnávateľmi. Možnosť absolvovať 4. semester štúdia na renomovanej univerzite vo Veľkej Británii, resp. v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu štúdia, ktorú absolvent zužitkuje v súčasnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom prostredí.

 

Poisťovníctvo

2. stupeň

Absolvent študijného programu poisťovníctvo je pripravený komplexne zvládnuť koncepčné činnosti v poisťovni a rozhodovať o aktivitách v oblasti poisťovníctva. Je odborne zdatný v otázkach rozhodovania o ekonomických činnostiach poisťovní, vykonávania dohľadu nad poisťovacími inštitúciami, je schopný vykonávať výskumnú činnosť vo všetkých inštitúciách finančného trhu. Absolvent ovláda do hĺbky problematiku teórie a praxe poisťovníctva, životného a neživotného poistenia, ekonomických činností vykonávaných v poisťovniach, čím získava schopnosť riešiť konkrétne problémy, samostatne rozhodovať a riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti. Získané vedomosti dokáže absolvent v praxi tvorivo aplikovať v poisťovni a na finančnom trhu, pri analytickej a koncepčnej práci, vo výkone manažérskych funkcií, vie navrhovať a zavádzať nové poistné metódy a techniky.

 

Sociálny rozvoj a sociálna politika

2. stupeň

Absolventi študijného programu sociálneho rozvoja a práce nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické vedomosti a predovšetkým praktické zručnosti. Absolventi majú schopnosť identifikovať a analyzovaťsociálno-ekonomické javy v spoločnosti, určiť ich príčiny a následky a vedieť sa orientovať a riešiťpraktické problémy zakladajúce sa na spôsobilostiach z oblasti manažmentu znalosti, globálnychsociálnych nerovností, európskych sociálnych systémov, sociálnej ekonomiky, zdravotnej politiky,bytovej politiky, sociálnej práce, kvality života, metodiky tvorby projektov, pracovného práva. Študijnýprogram pripravuje odborníkov pre sociálno-ekonomickú oblasť so schopnosťami uplatniť sa nadomácom i európskom trhu práce v inštitúciách verejného i súkromného sektora, v sociálnycha zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i vmedzinárodných inštitúciách a pre problematiku štrukturálnych fondov. Absolventi sú schopnísledovať a osvojovať si nové poznatky zo sociálnej a hospodárskej politiky.

 

Verejná správa a regionálny rozvoj

2. stupeň

Absolvent študijného programu verejná správa a regionálny rozvoj je schopný systemizovať, analyzovať a riešiť problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä v oblasti podpory regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Pre svoje rozhodnutia aktívne využíva poznatky z oblasti ekonomickej teórie a tvorby politík, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora a regionálneho rozvoja. Je schopný viesť rozvojové projekty vo fázach analýzy, finančnom programovaní a rozpočtovaní, implementácie a hodnotenia dopadu. Absolvent aktívne pracuje s informačnými a komunikačnými technológiami, ovláda pokročilé počítačové zručnosti a prácu so softvérom na analýzu, interpretáciu a prezentáciu dát. Je pripravený pre vedenie projektov v tíme, samostatne prezentuje a diskutuje vlastné názory, môže pôsobiť ako vedúci pracovník v miestnej (obecné úrady) a regionálnej samospráve (samosprávne kraje).

 

Ekonomická teória

3. stupeň

 

Financie a bankovníctvo

3. stupeň

 

Hospodárska politika

3. stupeň

 

Poisťovníctvo

3. stupeň

 

Verejná správa a regionálny rozvoj

3. stupeň

 

Obchodná fakulta

Medzinárodné podnikanie

1. stupeň

Absolventi študijného programu medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa medzinárodného podnikania, najmä v oblasti podnikovej ekonomiky, financií, marketingu, podnikania, obchodného práva a operácií na zahraničných trhoch, ako aj využívania kvantitatívnych metód, IT zručností a cudzích jazykov umožňujúcim úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v danom podnikateľskom subjekte. Nachádzajú svoje uplatnenie ako členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich medzinárodnopodnikateľské aktivity a zahraničnoobchodnú činnosť. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov – podnikov výroby, obchodu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní, európskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách.

 

Podnikanie v cestovnom ruchu a službách

1. stupeň

Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách podnikov cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi majú takisto znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o podnikaní v cestovnom ruchu a službách. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný ekonóm/ technológ služieb cestovného ruchu pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a služieb. Je schopný organizovať a riadiť obchodno-prevádzkové procesy, vie tvoriť inovatívne produkty cestovného ruchu, má profesionálne zručnosti vo využívaní informačných technológií a inteligentných systémov v službách cestovnom ruchu, dokáže viesť pracovný kolektív, má manažérske a marketingové zručnosti na samostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Uplatní sa v podnikoch cestovného ruchu a služieb pôsobiacich na domácom, ako aj zahraničnom trhu a v organizáciách zaoberajúcich sa rozvojom cestovného ruchu.

 

Podnikanie v obchode

1. stupeň

Absolventi študijného programu podnikanie v obchode dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov malých a stredných podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní rodinných podnikov, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich v podnikateľskej praxi. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti zo psychológie, z komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú takisto znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní a základoch interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo výrobe, v rodinnom podnikaní alebo v obchodných (distribučných) službách, ktoré si môžu zakladať aj počas štúdia. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatňujú ako stredný manažment na marketingových a obchodných útvaroch alebo ako obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov.

 

Manažment cestovného ruchu

2. stupeň

Absolventi študijného programu manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Získavajú vedomosti z ekonomiky cestovného ruchu, kontrolingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, práva cestovného ruchu, integračných procesov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie. Sú spôsobilí vykonávať profesiu manažéra podniku či regiónu cestovného ruchu. Uplatnia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Manažér cestovného ruchu na podnikovej a regionálnej úrovni cestovného ruchu ovláda manažérske metódy a má primerané zručnosti, spôsobilosti a schopnosti uplatňovať ich v praxi na stupni podniku, podnikovej integrácie a regiónu cestovného ruchu, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu. Ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Kvalifikovane pozná prírodné a antropogénne prostredie, v ktorom sa rozvíja cestovný ruch. Vie užívať elektronické médiá pre manažment informácií, pre propagáciu a predaj služieb cestovného ruchu. Vie vytvárať a manažovať projekty rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach a regiónoch. Dokáže aktívne pôsobiť aj v interkultúrnom prostredí.

 

Manažment medzinárodného obchodu

2. stupeň

Absolventi študijného programu manažment medzinárodného obchodu získavajú poznatky vytvárajúce predpoklady pre úspešné zvládnutie komplexu všeobecných vedomostí z medzinárodného obchodu, zo stratégie a z taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, ako aj tendencií vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Absolvent študijného programu je všestranne vzdelaným manažérom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie vysokých riadiacich pozícií hlavne v podnikovej sfére, ďalej vo vybraných inštitúciách štátnej správy zapojených do medzinárodnej hospodárskej spolupráce (najmä v oblasti zahraničnoobchodnej politiky), ako aj v medzinárodných ekonomických organizáciách a inštitúciách EÚ. Absolvent študijného programu je vysokokvalifikovaným ekonomickým odborníkom schopným analyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov. Takisto významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe, t. j. ich príprava v technike zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, a oboznámenie sa s podmienkami domácej a zahraničnej legislatívy a právnych úprav.

 

Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)

2. stupeň

Absolventi študijného programu vo francúzskom jazyku manažment predaja získavajú schopnosť marketingovo a systémovo myslieť, aktívne predvídať nové javy a tendencie na trhu predaja, orientovať sa v globalizujúcom sa prostredí podnikania, rozvíjať komunikatívne zručnosti vo francúzskom jazyku a interkultúrne povedomie, ovládať metódy vedenia obchodného personálu, riadiť predaj, nákup a využívať obchodné metódy v rozdielnom kultúrnom a civilizačnom prostredí. Absolvent bude zároveň pripravený z oblasti teórie a praxe riadenia predaja a zo špecifických oblastí manažmentu tak, aby mohol vykonávať rôzne manažérske funkcie na strednom a vrcholovom stupni riadenia podniku na trhu organizácií, ako aj trhu so spotrebným tovarom. Študijný program vo francúzskom jazyku Manažment predaja pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie v medzinárodných podnikoch a v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, pre výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzitné teoretické a praktické vedomosti, ktoré sú dostatočné pre výkon líniovej manažérskej funkcie a súčasne sú vhodným základom na neskoršiu špecializáciu, ktorá môže vyplynúť z potrieb kariérneho rastu. Študijný program je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady a ambície zastávať stredné a vyššie manažérske funkcie. Na získanie úplného odborného profilu študenti získavajú skúsenosti z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingovom manažmente nákupu a predaja a návrhu koncepcií pre zložky marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových údajov, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v marketingu.

 

Marketingový a obchodný manažment

2. stupeň

Absolventi študijného programu marketingový a obchodný manažment získavajú hlboké poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov a tvorby marketingových koncepcií ako aj riadenia obchodných systémov. Dokážu špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia v oblasti všetkých zložiek marketingového mixu a zároveň aj riadiť širokú sieť externých zdrojov dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikov služieb, ako aj riadiť obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu. Nachádzajú uplatnenie na pozíciách marketingových manažérov, marketingových analytikov, špecialistov na marketingovú komunikáciu, ktorí riadia procesy zmien týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu. Významné možnosti uplatnenia majú absolventi aj na pozíciách manažérov nákupu, manažérov predaja, produktových manažérov, špecialistov pre obchod, spotrebiteľskú politiku, či distribúciu. Absolvent študijného programu dokáže analyzovať a hodnotiť komplexné problémy marketingového riadenia, navrhovať a implementovať formy elementov marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie, posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím.

 

Manažment medzinárodného podnikania

3. stupeň

Cieľom výchovy študentov študijného programu Marketingový a obchodný manažment je pripraviť odborníkov v komplexnej a špecializovanej oblasti Obchod a marketing, ktoré sú bázou pre posun limitov teoretického a výskumného chápania disciplíny. Študenti ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových dát, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov; ovládajú metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, dokážu aplikovať vedecké postupy v procesoch optimálneho formovania marketingových funkcií, marketingových procesov a marketingových nástrojov podnikateľských subjektov. Študenti dokážu autonómne syntetizovať informácie / názory marketingových prieskumov a navrhovať riešenia problémov, ktoré rozširujú alebo redefinujú existujúce poznanie a predstavujú nové prístupy ku riešeniu novej situácie v obchodných systémoch. Absolvent ovláda:

 • úspešnú, presnú a efektívnu aplikáciu metód vedeckého bádania a prezentáciu vlastných riešení / kritických hodnotiacich stanovísk v oblasti obchodných a marketingových procesov,
 • väzbu: výskum – formulácia návrhu – implementácia, právne a etické aspekty marketingu,
 • spôsob ako izolovať, hodnotiť a novým spôsobom riešiť problémy rôznych stupňov predikcie v obchode.

 

Marketingový a obchodný manažment

3. stupeň

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe Manažment medzinárodného podnikania je pripraviť absolventov na vysokošpecializovanú kariéru vo sfére pôsobenia inštitúcií, firiem a nadnárodných korporácií v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Svoje uplatnenie nachádzajú aj v oblasti vedeckej práce na univerzitách, výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií. Obsahovo a svojimi cieľmi je program zameraný na skúmanie vývojových tendencií v medzinárodnom ekonomickom prostredí, s koncentráciou na špecifické rastové podmienky EU, príp. SR, ako aj na skúmanie vývoja v ostatných teritoriálnych segmentoch svetového hospodárstva. Reálny fakt, že ekonomika SR je absolútne zahraničnoobchodne orientovaná vytvára určitý špecifický environment pre vedecké skúmanie a formuje dominantnú mieru dôležitosti hospodárskych väzieb a konzekvencií, ktoré v tejto oblasti vznikajú. Absolvent dokáže:

 • využívať rôzne základné i aplikované metódy výskumu a na ich základe rozvíjať nové poznatky v predmetnej oblasti,
 • sofistikovanými prístupmi riešiť problémy hospodárskej praxe v rôznych súvislostiach,
 • koncepčne riadiť procesy v danej oblasti, tímovo spolupracovať a vecne argumentovať svoje rozhodnutia v medzinárodných podmienkach.

Fakulta hospodárskej informatiky

Hospodárska informatika

1. stupeň

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že sa dokážu vysporiadať s agendami na zriadenie firmy ako aj jej prevádzkovanie a ďalší rozvoj. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie.

 

Manažérske rozhodovanie

1. stupeň

Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie dokážu riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných organizáciách (včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú osvojené princípy a metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry. Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre základné ekonomické analýzy, využiť matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.

 

Účtovníctvo

1. stupeň

Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovládajú matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka. Odborný profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva. Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva.

 

Aktuárstvo

2. stupeň

Študijný program Aktuárstvo poskytuje systematické teoretické i praktické poznatky z poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu a simuláciám rizík neživotného poistenia, ďalej poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov, ako aj teoretické znalosti vyššej matematiky, pravdepodobnosti, štatistiky, operačného výskumu. Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou. Absolventi majú schopnosť aplikovať kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä v poistnom a finančnom sektore, sú schopní rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied, vedia riešiť základné problémy riadenia rizík a finančných tokov poisťovní, majú zručnosti vo využívaní výpočtovej techniky a  vo využívaní matematických a štatistických programových balíkov. Štúdium je odbornou prípravou hlavne na výkon profesie "aktuár" v poisťovniach, ale uplatnia sa aj v penzijných fondoch i v bankách.

 

Informačný manažment

2. stupeň

Absolventi študijného programu informačný manažment na druhom stupni štúdia majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, z využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh a podnikových procesoch nájsť uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Jeho prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Digitalizáciou ekonomických procesov prispievajú ku akcelerácii ekonomických transakcií, zvyšovaniu kvality podnikania, skvalitňovaniu riadenia hospodárskych organizácií, multiplikatívnosti pôsobenia informačných technológií na hospodársku prax a ku kumulácii jej dôsledkov. Presadenie týchto technológií do podnikovej praxe vyžaduje spoluprácu ako informatikov, tak aj manažérov IT, ktorí vytvárajú podmienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integrovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami. Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi.

 

Operačný výskum a ekonometria

2. stupeň

Štúdium na 2. stupni študijného programu Operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky základného štúdia ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Základom špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí informačných systémov. Štúdium na 2. stupni poskytuje systematické poznatky pre jednotlivé etapy využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov: od analýzy problému, cez konštrukciu ekonomicko-matematického modelu a identifikáciu úloh, výber metód pre riešenie identifikovaných úloh až po riešenie úloh s využitím adekvátneho softvéru a verifikácia výrokovej schopnosti v procese ekonomického rozhodovania. Absolventi majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych Inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.

 

Štatistické metódy v ekonómii

2. stupeň

Štúdium na tomto študijnom programe Štatistické metódy v ekonómii poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších  oblastiach. Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi. Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach. Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii vedecky získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma-štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa v ústredí štátnej štatistiky, najmä v profesiách metodika tvorby štatistických ukazovateľov, analytika v oblasti národohospodárskych analýz, v regionálnych orgánoch štátnej štatistiky, v inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch, rezortoch, v inštitúciách výskumu a v inštitúciách terciálnej sféry. Je schopný správne interpretovať výsledky a adekvátne ich využiť v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach sociálno-ekonomického systému a v rámci regionálnych štruktúr.

 

Účtovníctvo a audítorstvo

2. stupeň

Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo ovládajú teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín. Sú schopní pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky. Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo majú okrem poznatkov z finančného účtovníctva aj poznatky z účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, manažérskeho účtovníctva, daňového účtovníctva a medzinárodného účtovníctva. Získavajú tiež poznatky z audítorstva, konsolidovanej účtovnej závierky, medzinárodného finančného manažmentu a interného auditu. Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v riadiacich a metodických funkciách v účtovníctve, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly a po získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave a vykonaní zákonom stanovej skúšky sú schopní úspešne vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo a funkcie v inštitúciách finančného trhu.

 

Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)

2. stupeň

Študijný program medzinárodný finančný manažment je zabezpečovaný EU v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v Nemecku. Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom jazyku. Štúdium v rámci 1. roka štúdia sa uskutočňuje na EU v Bratislave, štúdium v rámci 2. roka sa uskutočňuje na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.

 

Účtovníctvo a finančný manažment

2. stupeň

Absolvovanie študijného programu Účtovníctvo a finančný manažment poskytuje absolventovi predpoklad získať vedomosti, znalosti a zručnosti, ktoré mu umožnia v praxi:

 • navrhnúť informačný systém v novo vznikajúcej účtovnej jednotke a vymedziť v ňom postavenie účtovníctva (finančného aj manažérskeho) ako relatívne samostatného podsystému, zodpovedného za podklady pre riadenie účtovnej jednotky, pre rozhodovanie a pre potreby zdaňovania daňou z príjmov, DPH, prípadne iných daní v zmysle právnej úpravy a navrhnúť vnútorné predpisy pre vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky (riadnej a konsolidovanej),
 • zorientovať sa v informačnom systéme fungujúcej podnikateľskej účtovnej jednotky výrobného, obchodného zamerania, účtovnej jednotky zameranej na služby v oblasti vedenia účtovníctva pre iné jednotky, audítorské služby, ale aj v informačnom systéme banky, poisťovne, rozpočtovej, príspevkovej organizácie, obce, vyššieho územného celku, ministerstva a vykonávať v tomto systéme vedúcu funkciu v oblasti účtovníctva,
 • navrhnúť vhodnú techniku vedenia účtovníctva ako súčasti informačného systému a vybrať z trhovej ponuky vhodné programové vybavenie zodpovedajúce potrebám účtovnej jednotky podľa jej veľkosti, zamerania a postavenia na trhu v kontexte s podobne zameranými účtovnými jednotkami as ktorými komerčne komunikuje,
 • viesť bežné účtovníctvo zvolenou technikou v súlade s platnou legislatívou, zostavovať účtovnú závierku (bilančný účtovník), a to riadnu aj konsolidovanú (ak je účtovná jednotka materským podnikom) a vykonávať finančnú analýzu riadnej aj konsolidovanej účtovnej závierky s použitím podkladov z účtovníctva pre potreby rozhodovania manažmentu, prípadne pre potreby vlastníka.

 

Ekonometria a operačný výskum

3. stupeň

Absolvent študijného programu Ekonometria a operačný výskum ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.

 

Účtovníctvo

3. stupeň

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na rôznych stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Vedia sa podieľať na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja v oblasti účtovníctva a audítorstva, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vysokoškolských učebných textoch.

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomika a manažment podniku

1. stupeň

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe ekonomika a manažment podniku je, rozvinúť schopnosť ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a riadiť ekonomické procesy v podniku. Študenti dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Majú tiež znalosti z oblasti práva, medzinárodného obchodu, národohospodárskych/podnikovohospodárskych disciplín, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné a jazykové zručnosti sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom prostredí. Získavajú schopnosť analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku, prijímať stredne náročné manažérske rozhodnutia, orientovať sa v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

 

Finančný manažment

1. stupeň

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe finančný manažment je, s ohľadom na dynamicky sa rozvíjajúce finančné prostredie, rozvinúť schopnosť ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a riadiť finančné procesy v podniku a chápať finančné procesy prebiehajúce v ekonomickom prostredí. Môžu sa uplatniť v pozíciách finančného riadenia, ale i vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu, vďaka komunikačným a jazykovým zručnostiam nielen v domácom, ale aj zahraničnom prostredím a súčasne získavajú schopnosti vykonávať finančné analýzy, hodnotiť výkonnosť podniku, pripravovať podklady pre rozpočtovo kapitálové rozhodnutia, rozhodnutia o zdrojoch financovania, aplikovať ďalšie nástroje a metódy finančného riadenia, vypracovávať krátkodobé finančné plány a rozpočty, sledovať a kontrolovať ich plnenie, analyzovať odchýlky, navrhovať žiaduce operatívne opatrenia.

 

Ekonomika podniku

2. stupeň

Cieľom výchovy v študijnom programe ekonomika podniku je pripraviť manažérov pre stredné a vyššie manažérske funkcie na ekonomických útvaroch podnikov, bez ohľadu na ich veľkosť, vlastníctvo, právnu formu alebo predmet činnosti. Absolventi študijného programu sú odborne pripravení z oblasti teórie a praxe podnikovej ekonomiky tak, aby dokázali analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať manažérske rozhodnutia. Vzhľadom na rozvinuté odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa uplatnia aj v globálnom ekonomickom prostredí podnikovej sféry. Absolventi získavajú schopnosti analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností vo väzbe na ekonomiku podniku, prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich implementáciu pri ekonomickom riadení podniku.

 

Manažment a ekonomické znalectvo

2. stupeň

Cieľom výchovy v študijnom programe manažment a ekonomické znalectvo je pripraviť špecialistov na oblasti kvantifikácie a hodnotenia úrovne ekonomických procesov vo vnútri podniku a aj vo väzbe na ekonomické okolie. Absolventi ovládajú metódy a postupy manažérskej práce ako aj znaleckej činnosti. Sú schopní analytického myslenia a ovládajú metódy a postupy znaleckej činnosti. Vedia komplexne posudzovať rôzne súvislosti ekonomických procesov, čo môže využiť v odbornej praxi znalca v ekonomických odboroch. Absolventi získavajú schopnosť analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností vo väzbe na ohodnocovanie podniku, jeho materiálnych, finančných a personálnych tokov, vyhodnocovať dosahy manažérske rozhodnutia na hodnotu podniku a jeho perspektívu.

 

Manažment výroby a logistika

2. stupeň

Cieľom výchovy v študijnom programe manažment výroby a logistika je pripraviť špecialistov na oblasť riadenia predvýrobných, výrobných a povýrobných činností vo väzbe na formy podnikovej logistiky. Sú odborne pripravení z vnútropodnikového manažmentu výroby, logistiky, manažmentu kvality, inovácií podniku, technologických systémov, environmentálnych aspektov výroby, procesného a znalostného manažmentu. Nájdu širšie uplatnenie v podnikaní vo výrobe, pri organizácii výrobnej stratégie podniku, formulácii výrobkovej, inovačnej a technologickej stratégie podniku a súvisiacej príprave novej produkcie, v ekonomickej organizácii obslužných procesov a povýrobných službách. Absolventi získavajú schopnosť prijímať manažérske rozhodnutia a vyhodnocovať ich dosahy na výrobnú stratégiu podniku a jej perspektívu, vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie vo výrobe s dôrazom na riadenie transformačných procesov podniku.

 

Personálny manažment podniku

2. stupeň

Cieľom výchovy v študijnom programe personálny manažment podniku je pripraviť špecialistov na oblasť personálneho riadenia podniku. Študenti získavajú ucelený komplex moderných poznatkov, vedomostí a zručností z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vo vzdelávacom procese preferuje interdisciplinárny prístup, moderné metódy a metodologicko-didaktické postupy, ktoré sú zamerané na rozvoj vedomostného, osobnostného a zručnostného potenciálu študentov, aby disponovali relevantnými vedomosťami o základných a špecifických činnostiach personálneho manažéra, aby ich vedeli implementovať v súlade s právnymi, etickými a morálnymi normami a princípmi do každodenného výkonu personálnej práce. Absolventi získavajú schopnosť analyzovať zložité súvislosti personálnych procesov v podniku, prijímať manažérske rozhodnutia v personálnej oblasti a hodnotiť ich dosahy na podnikovú stratégiu, vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie v personálnej oblasti.

 

Podnikové financie

2. stupeň

Cieľom výchovy v študijnom programe podnikové financie je komplexne a odborne pripraviť špecialistov orientovaných na praktické zvládnutie kľúčových oblastí podnikových financií, finančných trhov, finančných inovácií na týchto trhoch, medzinárodných financií a vybraných oblastí práva. Absolventi získavajú schopnosť analyzovať finančné zdravie podniku, precizovať faktory, ktoré ho ovplyvnili a navrhovať opatrenia smerujúce k ich pozitívnemu vývoju, tvorivo aplikovať metódy, nástroje a modely finančného riadenia v oblasti investícií, pracovného kapitálu, kapitálovej štruktúry, dividendovej politiky, analýzy rizika, analýzy cenných papierov, tvorby strategických finančných plánov, tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení zložitých rozhodovacích finančných situácií.

 

Všeobecný manažment

2. stupeň

Cieľom výchovy v študijnom programe všeobecný manažment je pripraviť odborníkov na riadiace funkcie v podnikoch, na výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzálne teoretické a praktické vedomosti a zručnosti. Absolventi dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, sú schopní rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové, kultúrne a územné zvláštnosti. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celého podniku a prostredia, v ktorom pôsobí. Absolventi získavajú schopnosť kvalifikovane sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenia podniku ako celku aj jeho jednotlivých zložiek v internej a externej vývojovej dynamike, v zložitom a meniacom sa domácom aj medzinárodnom prostredí.

 

Ekonomika a manažment podniku

3. stupeň

Fakulta medzinárodných vzťahov

Medzinárodné ekonomické vzťahy

1. stupeň

Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy majú poznatky z ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z hospodárskej politiky, z práva, z financií, z účtovníctva, z medzinárodného obchodu, zo svetovej ekonomiky, z marketingu, zo základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne dva z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský a majú pokročilú znalosť v rámci tretieho cudzieho jazyka. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.

 

Hospodárska diplomacia

2. stupeň

Absolventi v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spôsobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Absolvent štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy je spôsobilý aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôsobilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať inovatívne prístupy v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.

 

Medzinárodné ekonomické vzťahy

3. stupeň

Profil absolventa študijného programu Medzinárodné ekonomické vzťahy je v treťom stupni determinovaný súborom vedeckých poznatkov z danej oblasti. Predmetom vedeckého bádania je interdisciplinárna oblasť nielen ekonomiky, ale i spoločenských a politických súvislostí vývoja subjektov vo svetovom hospodárskom prostredí a vzájomných vzťahov medzi nimi. Doktorandské štúdium sa orientuje na nasledovné okruhy poznatkov:

 • Makroekonómia,
 • Mikroekonómia,
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy,
 • Svetová ekonomika,
 • Metodika vedeckej práce.

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy je všestranne pripravený vysokokvalifikovaný odborník, ktorý je schopný riešiť zložité praktické i teoretické problémy z danej oblasti. Absolventi nachádzajú uplatnenie ako vedecko-výskumní pracovníci v teoretických inštitúciách, ako pedagogickí pracovníci na univerzitách, ako riadiaci pracovníci v národných a medzinárodných inštitúciách zameraných na rozvoj medzinárodnej spolupráce a medzinárodnej ekonomickej a politickej integrácie. 

Fakulta aplikovaných jazykov

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

1. a 2. stupeň

Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. a 2. stupňa štúdia. Prevažná časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom a nemeckom jazyku, prípadne v ďalších vybraných jazykoch, ako je francúzsky a španielsky jazyk. Jeho absolvent získa základné teoretické poznatky z ekonómie, práva a iných spoločenskovedných disciplín, patričný stupeň komunikatívnej kompetencie a poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie, ako aj poznatky o reáliách krajín študovaných jazykov. V profile absolventa sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a znalosti z oblasti ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov a pod.

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Ekonomika a manažment podniku

1. stupeň

Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v odbore ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické a manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

 

Obchodné podnikanie

1. stupeň

Absolventi štúdia odboru obchodné podnikanie nachádzajú uplatnenie ako obchodní prevádzkari a obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov ako špecialisti v obchodných podnikoch a podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podniku. Vedia sa uplatniť aj na miestach kvalitárov aj obchodných technológov. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva podnikateľských subjektov napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti vedenia účtovníctva pre podniky obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

 

Finančné riadenie podniku

2. stupeň

Absolventi študijného programu finančné riadenie podniku študijného odboru ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Má znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Je schopný vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista aj špecialista. Je schopný formulovať podnikovú politiku a stratégiu. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

 

Ekonomika a manažment podniku

3. stupeň

Absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku v odbore Ekonomika a manažment podniku získajú hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou ich dizertačnej práce. Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Absolvent si taktiež osvojí zásady a metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku.