Rektor je štatutárnym orgánom EU v Bratislave, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá AS EU v Bratislave, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak.

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

miestnosť: E3.14

tel.: +421 2 6729 5364

e-mail: sekretariat.rektora@euba.sk, ferdinand.dano@euba.sk

 

Životopis