Centrum informačných technológií je vyprofilovaný ako špecializované celouniverzitné pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na informačné technológie, výpočtovú techniku, multimediálnu techniku a programové vybavenie. CIT je vedecko-výskumným, poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom pre oblasť výpočtovej techniky, multimediálnej techniky, informačných technológií a informačných systémov, ktorý testuje a prináša do praxe najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu výpočtovej techniky, informačných technológii a informačných systémov. Metodicky usmerňuje obstarávanie softvéru a hardvéru.

CCV EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. Poslaním CCV EU v Bratislave je poskytovanie služieb vo forme ďalšieho vzdelávania pre absolventov bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia ako aj pre verejnosť. Uskutočňuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite. Plnením svojich úloh efektívnym a tvorivým spôsobom CCV EU v Bratislave prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom univerzity.

Čítať ďalej...

Pedagogické oddelenie zabezpečuje metodicky a administratívne pedagogickú činnosť pre bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Študijného poriadku EU v Bratislave a vypracúva Štipendijný poriadok EU v Bratislave. Udržiava a zverejňuje formou stanovenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zoznam študijných programov, v ktorých EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.