Voľné miesta v Materskej škole Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Máte doma škôlkara vo veku 3 - 6 rokov? Nepodarilo sa Vám ho umiestniť do škôlky? V Ecovčielke máme ešte pár voľných miest pre umiestnenie detí.

Škôlka Ecovčielka bola zaradená do siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sídli v samostatnej budove v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave v Bratislave-Petržalke.

V prípade záujmu o možnosti prihlásenia detí do materskej školy Ecovčielka a informácie o poplatkoch Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese ecovcielka@euba.sk alebo na tel. čísle: 0948 908 295 (pani riaditeľka Ľubica Ujváryová).

 

Materská škola Ekonomickej univerzity v Bratislave Ecovčielka 

 

Kontakt

Mgr. Ľubica Ujváryová

ecovcielka@euba.sk

+421 948 908 295

Centrum informačných technológií je vyprofilovaný ako špecializované celouniverzitné pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na informačné technológie, výpočtovú techniku, multimediálnu techniku a programové vybavenie. CIT je vedecko-výskumným, poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom pre oblasť výpočtovej techniky, multimediálnej techniky, informačných technológií a informačných systémov, ktorý testuje a prináša do praxe najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu výpočtovej techniky, informačných technológii a informačných systémov. Metodicky usmerňuje obstarávanie softvéru a hardvéru.

Čítať ďalej...

CCV EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. Poslaním CCV EU v Bratislave je poskytovanie služieb vo forme ďalšieho vzdelávania pre absolventov bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia ako aj pre verejnosť. Uskutočňuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite. Plnením svojich úloh efektívnym a tvorivým spôsobom CCV EU v Bratislave prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom univerzity.

Čítať ďalej...

Pedagogické oddelenie zabezpečuje metodicky a administratívne pedagogickú činnosť pre bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Študijného poriadku EU v Bratislave a vypracúva Štipendijný poriadok EU v Bratislave. Udržiava a zverejňuje formou stanovenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zoznam študijných programov, v ktorých EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.

Čítať ďalej...