Študentský parlament EU v Bratislave je najvyšší zastupiteľský orgán študentov univerzity, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov univerzity, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života na univerzite.

Študentský parlament EU v Bratislave tvoria členovia študentských parlamentov jednotlivých fakúlt univerzity a skladá sa z volených zástupcov študentov na všetkých fakultách. Študentské parlamenty jednotlivých fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote a obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity.

Hlavnú funkciu plní Zasadnutie Študentského parlamentu EU v Bratislave, ktoré sa skladá z 2 zástupcov za každú fakultu, ktorí zároveň vykonávajú aj funkciu člena Akademického senátu EU v Bratislave. Vedúcu úlohu na Zasadnutí majú prezident, resp. viceprezident Študentského parlamentu EU v Bratislave. Každá fakulta má tiež vytvorený fakultný študentský parlament, ktorého úlohou je reprezentovanie študentov vo fakultnom akademickom senáte a realizácia študentských aktivít na fakultnej úrovni.

 

Organizačná štruktúra

Študentské parlamenty fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu a študentskom živote. Členovia študentských parlamentov obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity. Poskytujú tiež zaujímavé informácie, spolupodieľajú sa na prideľovaní ubytovania a zabezpečujú organizáciu spoločenských aktivít pre študentov.

 

Zástupcovia študentského parlamentu

DUDOVÁ, Paulína, Bc.

DUDOVÁ, Paulína, Bc.

Prezidentka ŠP EU v Bratislave

A3.06 +421 2 6729 5352 paulina.dudova@euba.sk