Je inovačným pracoviskom EU v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty BERG a podnikovej praxe so zameraním na oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie. Jeho poslaním je výskum a vývoj v oblasti získavania a zhodnocovania biomasy a slnečnej energie a ich efektívneho využitia na energetické účely v podnikovej praxi, skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a získavanie poznatkov a skúseností pri rozvoji inovačného podnikania študentov a doktorandov, výchova, vzdelávanie a školenie v oblasti ONE pre prax, samosprávu a školy.

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (OVaDŠ EU v Bratislave) koncepčne zabezpečuje činnosti v oblasti vedy a doktorandského štúdia, vertikálne riadi a horizontálne koordinuje vedeckovýskumnú činnosť na EU v Bratislave s interdisciplinárnym zameraním. Pripravuje podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť Vedenia EU v Bratislave.