Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium koncepčne zabezpečuje činnosti na úseku vedy a doktorandského štúdia, riadi a koordinuje vedecko-výskumnú činnosť na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len “EU v Bratislave”). Pripravuje podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia EU v Bratislave, zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prácou internej grantovej komisie (návrhy, schvaľovanie projektov, rozdeľovanie finančných prostriedkov a pod.).

Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky pri EU v Bratislave (NCEGŠ pri EU v Bratislave) bolo zriadené na základe Programového vyhlásenia vlády, ktoré realizoval minister školstva SR svojím ustanovujúcim dekrétom. Aktivity centra sú orientované na výskum s cieľom identifikovať a pochopiť vplyv podmienok a efektov globalizačných procesov na konkurencieschopnosť Slovenska. Tematické zameranie aktivít NCEGŠ pri EU v Bratislave je zároveň naplnením myšlienok Modernizačného programu Slovensko 21 o nevyhnutnosti „podpory kapacít pre vytváranie, získavanie a využívanie nových poznatkov“.