Všeobecné informácie

Program CEEPUS je multištátny výmenný program, špeciálne prispôsobený potrebám krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Jeho cieľom je poskytovať nové impulzy pre medzinárodnú výmenu študentov a pedagógov a znížiť tak asymetrický rozvoj v tomto regióne. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

Je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe dohôd ministerstiev školstva krajín, participujúcich na programe.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú krajiny: Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko.

Národnou kanceláriou programu CEEPUS na Slovensku je  SAIA, n. o. Pravidelne na svojej webstránke www.saia.sk informuje o aktuálnych pravidlách realizácie programu (o sieťach spolupracujúcich vysokých škôl, o grantových príspevkoch, o termínoch podávania prihlášok...) .

Ekonomická univerzita v Bratislave je zapojená do troch sietí programu CEEPUS:

AMADEUS

Sieť koordinuje Wirtschaftsuniversität Wien (Rakúsko). Na programe ďalej participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Univerzita "Luigj Gurakuqi" v Shkodre (Albánsko),
 • Univerzita v Sarajeve (Bosna a Hercegovina),
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe (Česká republika),
 • Univerzita v Montenegre (Čierna Hora),
 • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko),
 • Univerzita v Rijeke (Chorvátsko),
 • Corvinus univerzita v Budapešti (Maďarsko),
 • Krakovská ekonomická univerzita (Poľsko),
 • Akadémia ekonomických štúdii v Bukurešti (Rumunsko),
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko),
 • Univerzita v Belehrade (Srbsko),
 • Univerzita v Banja Luka (Srbsko).

REDENE

Sieť koordinuje Ekonomická akadémia Karola Adamieckeho v Katoviciach (Poľsko). Na programe ďalej participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Žilinská univerzita (Slovenská republika),
 • Ekonomická univerzita vo Varne (Bulharsko),
 • Masarykova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Technická univerzita v Ostrave (Česká republika),
 • Univerzita v Montenegre (Čierna Hora),
 • Univerzita v Miškolci (Maďarsko),
 • Univerzita Sts.Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko),
 • Ekonomická univerzita vo Viedni (Rakúsko),
 • Univerzita v Klagenfurte (Rakúsko),
 • Babes Bolyai univerzita v Kluži – Napoce (Rumunsko),
 • Univerzita v Ľubľane (Slovinsko),

EDUCATION WITHOUT FRONTIERS (Do siete je zapojená iba Obchodná fakulta a Fakulta aplikovaných jazykov)

Sieť koordinuje University of Applied Sciences Burgenland (Rakúsko). Na programe ďalej participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Karlova univerzita v Prahe (Česká republika),
 • Česká vysoká škola technická v Prahe (Česká republika) ,
 • Masarykova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Mendelova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko),
 • Univerzita J.J.Strossmayera v Osijeku (Chorvátsko),
 • Univerzita v Rijeke (Chorvátsko),
 • Univerzita v Zadare (Chorvátsko),
 • Univerzita v Pule (Chorvátsko),
 • Business School v Budapešti (Maďarsko),
 • Univerzita technológie a ekonómie v Budapešti (Maďarsko),
 • Eszterházy Károly College, (Maďarsko),
 • University of West Hungary (Maďarsko),
 • Univerzita v Pécsi (Maďarsko),
 • Univerzita Széchenyi Istvána (Maďarsko),
 • Ekonomická univerzita v Katowiciach (Poľsko),
 • Krakovská ekonomická univerzita (Poľsko),
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko).

Prihlasovanie a výber

Výberové konanie pre záujemcov o študijný a prednáškový pobyt sa koná spravidla v jarných mesiacoch vždy s platnosťou pre nasledujúci akademický rok. Oddelenie medzinárodnej mobility vopred zverejní prehľad zahraničných vysokých škôl, na ktorých je možné mobilitu realizovať ako aj počet študentov a učiteľov, ktorých môže EU v Bratislave na mobilitu vyslať.  Základný výber sa vykonáva na fakultách.

Finálny výber sa realizuje na Oddelení medzinárodnej mobility (OMM). Zápisnica z výberového konania sa následne zverejní na webovej stránke univerzity. Všetci kandidáti sú o výsledku výberového konania informovaní písomne (e-mailom). Úspešní kandidáti sú koordinátorom z OMM informovaní o spôsobe prípravy záväznej dokumentácie potrebnej k úspešnej realizácii mobility. Náhradníci sa môžu uchádzať o tzv freemoverskú mobilitu (mimo schválených sietí). Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, ak národná kancelária programu CEEPUS v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Dokumenty a formuláre

 • CEEPUS informačná brožúra 2016/2017
 • CEEPUS leták SK
 • CEEPUS Letter Freemover Teacher
 • CEEPUS Letter of Confirmation

Kontakt