Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) poskytuje štúdium študentom so špecifickými potrebami formou podporných služieb a primeraných úprav rovnomerne na všetkých fakultách v súlade s ustanovením §100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu B/14/2023 - Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

Vysokoškolské štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na EU v Bratislave prebieha bez znižovania požiadaviek na študijný výkon. Podporné služby a primerané úpravy sa študentovi priznávajú na základe lekárskeho potvrdenia a slúžia na kompenzáciu dôsledkov zdravotného znevýhodnenia alebo/a porúch učenia a elimináciu bariér akademického prostredia.

Uchádzačovi o štúdium so špecifickými potrebami EU v Bratislave neukladá povinnosť informovať univerzitu o svojom znevýhodnení. Túto povinnosť majú len tí uchádzači, ktorí majú záujem vykonať prijímaciu skúšku s využitím primeraných úprav a podporných služieb. V takomto prípade je povinnosťou uchádzača kontaktovať Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, ktorý záujemcovi o štúdium poskytne všetky dôležité informácie o priebehu štúdia, zabezpečí priebeh prijímacích skúšok a asistuje pri poskytovaní primeraných úprav a podporných služieb počas prijímacích skúšok. 

 

O primerané úpravy a podporné služby môžu požiadať uchádzači o štúdium s tými druhmi zdravotného znevýhodnenia:

 1. zmyslové postihnutie (poruchy zraku a poruchy sluchu),
 2. telesné a viacnásobné postihnutie,
 3. chronické ochorenie,
 4. zdravotné oslabenie,
 5. psychické ochorenie,
 6. autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy,
 7. poruchy učenia.

 

Odporúčaný postup pri podávaní prihlášky na vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave uchádzača so špecifickými potrebami a podávaní žiadosti o priznanie primeraných úprav a podporných služieb počas prijímacích skúšok

 1. Kontaktovať a osobne navštíviť Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami ešte pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium (február príslušného akademického roka).
 2. Spoločne s prihláškou na vysokoškolské štúdium vyplniť a podať
  Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb [ .docx] a Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení [ .docx] a/alebo Potvrdenie o poruchách učenia [ .docx], nie staršie ako 3 mesiace. Originály dokumentov sa adresujú Fakultnému koordinátorovi pre študentov so špecifickými potrebami.
 3. Dokladovať zdravotné znevýhodnenie lekárskym potvrdením od špecialistu a/alebo potvrdením z poradenského centra.
 4. Za predpokladu, že v prvom ročníku bude mať prijatý uchádzač záujem o priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, je nutné kontaktovať fakultného koordinátora a poskytnúť mu informácie o rozsahu a charaktere zdravotného znevýhodnenia (odporúčaný čas - jún príslušného akademického roka).
 5. Koordinátor na základe žiadosti, lekárskeho potvrdenia a osobnej konzultácie vypracuje návrh o rozsahu podporných služieb a primeraných úprav platných pre prijímaciu skúšku na príslušnej fakulte.
 6. Rozhodnutie o priznaní primeraných úprav a podporných služieb vydáva dekan príslušnej fakulty na základe odporúčania fakultného koordinátora. Rozhodnutie sa doručuje poštou na adresu trvalého pobytu.
 7. Sledovať aktuálne informácie o priebehu prijímacích skúšok na stránke univerzity.

 

KONTAKT

BRYNKO, Olha, Ing., Mgr.

BRYNKO, Olha, Ing., Mgr.

referentka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 olha.brynko@euba.sk