Pojmy plagiátorstvo, etika, integrita a ďalšie majú väzbu na CRZP/APS. Definície týchto a súvisiacich pojmov nájdete vo voľne stiahnuteľnom slovníku Glossary for Academic Integrity. Dokument General Guidelines for Academic Integrity slúži ako podpora pre slovník – je tiež voľne stiahnuteľný, popisuje a vysvetľuje definície pojmov uvedených v slovníku, uľahčuje pochopenie otázok integrity nielen v akademickej sfére, ale aj v podnikateľskej. Slovník a aj všeobecné usmernenia sú výstupmi medzinárodného projektu European Network for Academic Integrity riešeného v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte spolupracuje CVTI SR.