Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov EU v Bratislave každoročne realizuje mobilitné projekty v rámci grantovej schémy programu Erasmus+ Kľúčová akcia 107 - spolupráca s krajinami mimo Európskej únie. V roku 2019 získala EU v Bratislave projekt v rámci spolupráce s partnerskými univerzitami v Albánsku, Číne a na Ukrajine. Na základe uvedeného je opäť možnosť uchádzať sa o učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci daného projektu s realizáciou mobility od apríla 2020 do júla 2021. Súčasťou projektu sú tieto univerzity:

Pojmy plagiátorstvo, etika, integrita a ďalšie majú väzbu na CRZP/APS. Definície týchto a súvisiacich pojmov nájdete vo voľne stiahnuteľnom slovníku Glossary for Academic Integrity. Dokument General Guidelines for Academic Integrity slúži ako podpora pre slovník – je tiež voľne stiahnuteľný, popisuje a vysvetľuje definície pojmov uvedených v slovníku, uľahčuje pochopenie otázok integrity nielen v akademickej sfére, ale aj v podnikateľskej. Slovník a aj všeobecné usmernenia sú výstupmi medzinárodného projektu European Network for Academic Integrity riešeného v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte spolupracuje CVTI SR.