Základné informácie o spôsobe realizácie zákona č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších prepisov na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“), rieši interná smernica číslo 7/2019, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.8.2019.

Ekonomická univerzita v Bratislave ako povinná osoba v zmysle uvedeného zákona povinne zverejňuje tieto informácie:

 

Bratislava 23. 7. 2019