Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o slobode informácií), povinne zverejňuje tieto informácie:

Interná smernica č. 13/2009 o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Organizačná štruktúra EU v Bratislave

EU v Bratislave sa člení na tieto súčasti:

 • fakulty, ktoré sa členia na katedry, resp. oddelenia, ƒ
 • iné pedagogické, výskumné a vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská,
 • účelové zariadenia.

Výkonným útvarom EU v Bratislave je rektorát. Vnútorné predpisy súčastí EU v Bratislave musia byť v súlade s vnútornými predpismi univerzity podľa § 21 ods. 3. Spôsob schvaľovania ich vnútorných predpisov upravuje § 15 zákona o VŠ .

Základnou organizačnou súčasťou EU v Bratislave je fakulta, ktorá:

 1. prispieva k plneniu poslania EU v Bratislave a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh EU v Bratislave vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje jej názov,
 2. rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných alebo súvisiacich študijných odborov a uskutočňuje jeden študijný program alebo viac študijných programov v tomto odbore alebo odboroch,
 3. vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.

Na EU v Bratislave sú tieto fakulty: ƒ

 • Národohospodárska fakulta EU v Bratislave (NHF) ƒ
 • Obchodná fakulta EU v Bratislave (OF) ƒ
 • Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave (FHI) ƒ
 • Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave (FPM) ƒ
 • Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (FMV) ƒ
 • Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave (FAJ)
 • Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF)

Do samosprávnej pôsobnosti fakulty patrí: vnútorná organizácia fakulty, určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom EU v Bratislave, určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte, voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty, uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte EU v Bratislave a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich úloh; fakulta sa tiež vyjadruje o nakladaní s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh.

 

Celouniverzitné pracoviská

Celouniverzitné pracoviská a ústavy EU v Bratislave sú pedagogické, vedeckovýskumné, hospodárskosprávne a informačné pracoviská. Zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje ich rektor po vyjadrení Akademického senátu EU v Bratislave. Postavenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie a činnosť celouniverzitných pracovísk určujú ich organizačné poriadky v súlade so štatútom EU v Bratislave.

 

Účelové zariadenia

Účelové zariadenia servisným spôsobom zabezpečujú činnosť EU v Bratislave a starostlivosť o študentov a zamestnancov EU v Bratislave. Zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje ich rektor po prerokovaní v Akademickom senáte EU v Bratislave. Organizáciu, riadenie a hospodárenie účelových zariadení určujú ich organizačné poriadky v súlade so štatútom EU v Bratislave.

 

Rektorát

Rektorát je výkonným útvarom EU v Bratislave. Zabezpečuje hospodársku a administratívnu činnosť a pripravuje podklady na rozhodnutia rektora, prorektorov a kvestora a zabezpečuje výkon týchto rozhodnutí. Usmerňuje dekanáty fakúlt, vedúcich celouniverzitných pracovísk a účelových zariadení EU v Bratislave. Postavenie, pôsobnosť, organizačnú štruktúru a náplň činnosti jednotlivých útvarov rektorátu určuje rektor v organizačnom poriadku rektorátu v súlade so štatútom EU v Bratislave.

Spôsob zriadenia univerzity, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), povinne zverejňuje tieto informácie:

SPÔSOB ZRIADENIA UNIVERZITY, JEJ PRÁVOMOCI, KOMPETENCIE A POPIS ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY

Ekonomická univerzita v Bratislave bola zriadená v roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola so sídlom v Bratislave s právom verejnosti. V roku 1944 bola premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú a nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Sb. bola poštátnená. V roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola hospodárskych vied. Vládnym nariadením č. 40/1952 Zb. sa upravil názov školy na Vysoká škola ekonomická. Podľa ustanovenia zákona č. 292/1992 Zb. SNR sa názov zmenil na Ekonomická univerzita v Bratislave. EU v Bratislave je univerzitnou verejnou vysokou školou.

Hlavným poslaním EU v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je poskytovaním vysokoškolského vzdelávania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a spoločenských vied a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

V tomto zmysle EU v Bratislave najmä:

 • poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch všetkých troch stupňov a vykonáva najmä základný výskum. Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti ekonomickej vedy a v súlade s aktuálnym stavom v tejto oblasti,
 • poskytuje ďalšie vzdelávanie,
 • vytvára podmienky na slobodné a tvorivé vedecké bádanie, vykonáva základný a aplikovaný výskum a vývoj,
 • rozvíja a sprostredkováva poznatky ekonomickej teórie, a to tak na úrovni národného hospodárstva, medzinárodných vzťahov, regionálnej a lokálnej úrovni, na úrovni podnikov a jednotlivých sektorov národného hospodárstva, ako aj v oblasti ich interakcií,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so vzdelávacími, vedeckovýskumnými a inými ustanovizňami z oblasti hospodárskeho života,
 • rozvíja medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu podporou spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou študentov a zamestnancov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní,
 • má právo udeľovať akademické tituly („Bc.“, „Ing.“) absolventom vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa, akademické tituly („PhD.“) absolventom doktorandského štúdia, vedeckopedagogické tituly a čestné tituly, ƒ
 • poskytuje knižničné a iné informačné služby, ƒ
 • poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi,
 • vedie register študentov EU v Bratislave.

 

Akademické slobody a akademické práva

Na EU v Bratislave sú zaručené akademické slobody a práva podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o VŠ. Ich využívanie musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom. Zaručuje sa nedotknuteľnosť akademickej pôdy EU v Bratislave okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, majetku alebo prípadov živelnej pohromy.

Akademickú pôdu EU v Bratislave tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý EU v Bratislave vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy univerzity. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu povoľuje rektor.

Na EU v Bratislave nesmú politické strany a politické hnutia vytvárať svoje organizácie ani vykonávať a propagovať svoju činnosť.

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

Podľa ustanovenia § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. stanovujem výšku materiálnych nákladov súvisiacich s poskytnutím informácií takto:

 1. Nosiče dát:
  • 1 ks CD (kompaktný disk) – čistý 2,00 € 60,25 Sk
  • 1 ks disketa – čistá 0,49 € 14,76 Sk
 2. Papierové výrobky 1 ks:
  • obálka A/4 0,14 € 4,22 Sk
  • obálka A/5 0,06 € 1,81 Sk
  • obálka A/6 0,03 € 0,90 Sk
  • obálka podlhovastá 0,06 € 1,81 Sk
  • obálka s dnom 0,21 € 6,33 Sk
  • obálka taška A/4 0,14 € 4,22 Sk
  • obálka kartónová A/5 0,16 € 4,82 Sk
  • obálka kartónová A/4 0,29 € 8,74 Sk
  • obálka bublinková (so vzduchovým vankúšom) 0,46 € 13,86 Sk
  • hárok papiera 0,02 € 0,60 Sk
 3. Fotokópie
  • čiernobiela 0,03 € 0,90 Sk
  • farebná 0,49 € 14,76 Sk
 4. Poštovné:
  • podľa platného cenníka, bude sa hradiť dobierkou.

Bratislava 8. 8. 2009

Opravné prostriedky

Článok IV
Opravné prostriedky

 1. Proti rozhodnutiu EU v Bratislave o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva rektorovi EU v Bratislave.
 2. Rektor EU v Bratislave rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. V prípade ak rektor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 3. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie, náležitosti žiadosti

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, náležitosti žiadosti

Informácie týkajúce sa zriadenia, právomoci, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry EU v Bratislave, ako i iné informácie týkajúce sa činnosti EU v Bratislave sú prístupné v sídle na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave na informačnej tabuli (úradnej výveske) umiestnenej vo vestibule Výučba 1 a Výučba 2, ako aj v sieti internetu na elektronickej adrese www.euba.sk.

V prípade, ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať písomnú (na adresu sídla EU v Bratislave) alebo ústnu žiadosť v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 h. Žiadosť je možné podať i faxom na čísle 02/67295101, telefonicky, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií

 1. Žiadosť sa podáva v štátnom jazyku.
 2. Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
 3. V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v bode 8 tohto článku, poverený zamestnanec EU v Bratislave vyzve žiadateľa, aby ich v lehote 7 kalendárnych dní doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, EU v Bratislave žiadosť odloží.