Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019   

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho stupňa štúdia/magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR.


I. stupeň 

Podávanie prihlášok na I. stupeň štúdia do 31. marca 2018 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia 11. - 15. jún 2018 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Pozn. počet dní konania prijímacích skúšok na danej fakulte bude závisieť od počtu prihlásených). Náhradný termín prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia nebude stanovený pre žiadne dôvody neúčasti na riadnom termíne prijímacích skúšok.

 

II. stupeň

Podávanie prihlášok na II. stupeň štúdia (všetky fakulty)  do 15. apríla 2018
Prijímacie skúšky II. stupeň štúdia NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ 20. júna - 3. júla 2018
Prijímacie skúšky II. stupeň štúdia PHF so sídlom v Košiciach 24. augusta 2018
Stanovenie náhradného termínu je v kompetencii príslušnej fakulty a iba na základe povolenia príslušnej fakulty pre ospravedlnených z riadneho termínu prijímacích skúšok – všetky fakulty.

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. januári 2018.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku nájdete fpm.euba.sk.

 

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií nájdete TU.

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2018/2019 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

Informácie o počte prijímaných uchádzačov na fakultách EU v Bratislave

 

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2018/2019 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2018/2019 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2017.

 

Tézy požiadaviek na prijímaciu skúšku na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave

Tézy požiadaviek na prijímaciu skúšku budú zverejnené v januári 2018 ...

 

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

scio logo

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125