Termíny pre akademický rok 2023/2024 na štúdium v slovenskom jazyku

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia

od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia

od 1. novembra 2022 do 30. apríla 2023

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

12. – 16. jún 2023

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

najneskôr do 31. augusta 2023

 

Termíny pre akademický rok 2023/2024 na štúdium v anglickom jazyku

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia 

od 1. novembra 2022 do 28. februára 2023

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia

od 1. novembra 2022 do 28. februára 2023

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

27. – 31. marca 2023

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

podľa fakúlt

 

Podaj si prihlášku

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2023/2024

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. novembri 2022.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijných programoch v anglickom jazyku nájdete naadmission.euba.sk.

 

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2023/2024 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

 

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

scio logo

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125