Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019   

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho stupňa štúdia/magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR.

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. januári 2018.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku nájdete fpm.euba.sk.

 

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií nájdete TU.

 

Termíny zasielania prihlášok a prijímacích konaní

I. stupeň 

Podávanie prihlášok na I. stupeň štúdia do 31. marca 2018 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia 11. - 15. jún 2018 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Pozn. počet dní konania prijímacích skúšok na danej fakulte bude závisieť od počtu prihlásených). Náhradný termín prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia nebude stanovený pre žiadne dôvody neúčasti na riadnom termíne prijímacích skúšok.

 

II. stupeň

Podávanie prihlášok na II. stupeň štúdia (všetky fakulty)  do 15. apríla 2018
Prijímacie skúšky II. stupeň štúdia NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ 20. júna - 3. júla 2018
Prijímacie skúšky II. stupeň štúdia PHF so sídlom v Košiciach 24. augusta 2018
Stanovenie náhradného termínu je v kompetencii príslušnej fakulty a iba na základe povolenia príslušnej fakulty pre ospravedlnených z riadneho termínu prijímacích skúšok – všetky fakulty.

Ako a kam uhrádzať poplatky za prihlášku

POPLATOK 32 €

 • za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia). Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky, resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium). EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

POPLATOK 40 €

 • za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe (uvedená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ (www.portalvs.sk), je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40 € (bez nároku na znížený poplatok), resp. 60 € pre študijný program ekonómia a právo.

POPLATOK 60 €

 • za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €) s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EU v Bratislave najneskôr do 31. mája 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu (okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – ekonómia a právo):

 • názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
 • číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
 • číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
 • názov banky: Štátna pokladnica
 • variabilný symbol:
  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)
 • špecifický symbol:
  • Národohospodárska fakulta 1010003
  • Obchodná fakulta 1020003
  • Fakulta hospodárskej informatiky 1030003
  • Fakulta podnikového manažmentu 1040003
  • Fakulta medzinárodných vzťahov 1050003
  • Fakulta aplikovaných jazykov 1060003
  • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN:

 • SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 • SK17 8180 0000 0070 0008 1308 - pre PHF v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):

 • SPSRSKBA
 • Banka: Štátna pokladnica
 • Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

 • SUBASKBX
 • Banka: VÚB, a. s.
 • Mlynské Nivy, Bratislava

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa uhrádza na túto adresu:

 • názov fakulty v nasledujúcom tvare: NHF EP EUBA
 • číslo účtu: 7000080671
 • kód banky: 8180 – Štátna pokladnica
 • variabilný symbol:
  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)
 • špecifický symbol: Národohospodárska fakulta – 1010013
 • číslo účtu v tvare IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

 • IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:

 • SWIFT: SPSRSKBA
 • Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín:

 • Banka príjemcu: STATNA POKLADNICA
 • Radlinskeho 32 810 05 Bratislava Slovakia
 • BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Sprostredkujúca banka príjemcu**:

 • Vseobecna uverova banka, a. s.
 • Mlynske Nivy 1 829 90
 • Bratislava Slovakia
 • BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX

Informácie o počte prijímaných uchádzačov na fakultách EU v Bratislave

Národohospodárska fakulta

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPočet
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika D D 3, 2 35/35
Ekonómia a právo D/E   3/4 70/45
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E   3/4 180/50
Ľudské zdroje a sociálny manažment D   3/4 35
Národné hospodárstvo D   3/4 70
Poisťovníctvo D D 3, 2, 3/5 35, 35
Verejná správa a regionálny rozvoj D D 3, 2, 3/5 35, 35
Bankovníctvo   D 2/3 80
Daňovníctvo a daňové poradenstvo   D/E 2 80/40
Financie   D 2 40
Hospodárska politika   D 2, 3/5 50
Sociálny rozvoj a sociálna politika   D 2 35
Medzinárodné financie   D 2 25
International Finance (v anglickom jazyku)   D 2 20
Global Finance (v anglickom jazyku)   D 2 20
Právo a ekonómia   D 2 80

 

Obchodná fakulta

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPlánovaný počet
Podnikanie v obchode D/E   3/4 100/20
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách D/E   3/4 100/20
Medzinárodné podnikanie D/E   3/4 100/20
Marketingový a obchodný manažment   D/E 2/3 150/30
Manažment medzinárodného obchodu   D/E 2/3 100/30
Manažment cestovného ruchu   D/E 2/3 100/30
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)   D 2 20

 

Fakulta hospodárskej informatiky

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPlánovaný počet
Hospodárska informatika D/E   3/4 150/30
Manažérske rozhodovanie D   3 100
Účtovníctvo   D   3 120
Aktuárstvo      D 2 25
Informačný manažment   D/E 2/3 120/30
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)   D 2 30
Operačný výskum a ekonometria   D 2 25
Štatistické metódy v ekonómii    D 2 25
Účtovníctvo a audítorstvo   D/E 2/3 120
Účtovníctvo a finančný manažment   D 2 40

 

Fakulta podnikového manažmentu

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPlánovaný počet
Ekonomika a manažment podniku (v slovenskom jazyku) D   3 300
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) D   3 30
Finančný manažment D   3 70
Ekonomika podniku   D 2 70
Manažment a ekonomické znalectvo   D 2 30
Manažment výroby a logistika   D 2 30
Personálny manažment podniku   D 2 50
Podnikové financie   D 2 70
Všeobecný manažment  (v anglickom jazyku)   D 2 20
Všeobecný manažment  (v slovenskom jazyku)   D/E 2/3 50/70

 

Fakulta medzinárodných vzťahov

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPlánovaný počet
Medzinárodné ekonomické vzťahy D   3 160
Hospodárska diplomacia   D 2 150

 

Fakulta aplikovaných jazykov

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPlánovaný počet
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia D D 3, 2 80/50

 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Študijné programy1. stupeň2. stupeňDĺžka štúdiaPlánovaný počet
Ekonomika a manažment podniku (Košice) D/E    3/4 100/15
Ekonomika a manažment podniku (Michalovce) D/E   3/4 20/15
Obchodné podnikanie   3 20
Finančné riadenie podniku (Košice)   D/E 2/3 120/15
Finančné riadenie podniku (Michalovce)   D/E 2/3 20/15

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2018/2019 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

Informácie o počte prijímaných uchádzačov na fakultách EU v Bratislave

 

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2018/2019 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2018/2019 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2017.

 

Tézy požiadaviek na prijímaciu skúšku na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave

Tézy požiadaviek na prijímaciu skúšku budú zverejnené v marci 2018 ...

 

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

scio logo

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125