Termíny pre akademický rok 2022/2023

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia

od 1. novembra 2021 do 31. marca 2022

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia

od 1. novembra 2021 do 30. apríla 2022

 

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

13. – 16. jún 2022

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

1. máj – 1. júl 2022,

15. – 24. august 2022

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2022/2023

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. novembri 2021.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijných programoch v anglickom jazyku nájdete naadmission.euba.sk.

 

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2022/2023 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

 

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

scio logo

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125