Termíny pre akademický rok 2025/2026 na štúdium v slovenskom jazyku

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia

od 15. septembra 2024 do 30. apríla 2025

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia

od 15. septembra 2024 do 30. apríla 2025

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

16. – 20. jún 2025

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

5. 5. – 25. 7. 2025 / 11. 8. – 15. 8. 2025

 

Termíny pre akademický rok 2025/2026 na štúdium v anglickom jazyku

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia 

od 15. septembra 2024 do 28. februára 2025

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia

od 15. septembra 2024 do 28. februára 2025

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

25. marca 2025

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

1. 3. – 25. 7. 2025 (podľa fakúlt)

 

Podaj si prihlášku

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2025/2026

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 15. septembri 2024.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijných programoch v anglickom jazyku nájdete naadmission.euba.sk.

 

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2024/2025 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

 

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

scio logo

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125