Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2016 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. Viac informácií o projekte nájdete v priloženom dokumente.

 

Projekt 2016

Projekt 2016 je možné realizovať od 01.06.2016 do 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

  • Čína - Southwestern University of Finance and Economics Soochow University
  • Gruzínsko - Georgian Institute of Public Affairs
  • Kambodža - Zaman University
  • Juhoafrická republika

- Cape Peninsula University of Technology

- University of Cape Town

 

V rámci projektu je možné realizovať nasledovný počet mobilít:

Študenti

Počet študentovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 4 2
Gruzínsko 4 0
Kambodža 0 0
JAR 0 0

Poznámka: Priemerná dĺžka mobility 1 študenta je 6 mesiacov, pričom minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

 

Učitelia

Počet učiteľovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 0 0
Gruzínsko 0 0
Kambodža 1 1
JAR 1 1

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 učiteľa je 5 dní bez dní potrebných na cestu. Učiteľ je povinný počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Zamestnanci

Počet zamestnancovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 2 2
Gruzínsko 2 1
Kambodža 2 1
JAR 1 2

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 zamestnanca je 5 dní bez dní potrebných na cestu.

 

Prihlasovanie a výber účastníkov

Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) zverejní výzvu na prihlasovanie s uvedením konkrétnych podmienok po začiatku príslušného akademického roka.

Za výber účastníkov na všetky typy mobilít je zodpovedná celouniverzitná výberová komisia, ktorá pozostáva minimálne z 3 členov a ktorej predsedom je spravidla prorektor pre medzinárodné vzťahy. Výber účastníkov na všetky typy mobilít je ukončený spravidla najneskôr do konca novembra s platnosťou na obdobie trvania projektu.

O výsledku výberového konania budú všetci uchádzači informovaní písomne/e-mailom.

Zápisnica z výberového konania bude zverejnená na webovom sídle univerzity.

 

Finančné zabezpečenie účastníkov mobility

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE (Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami)

 

Podpora na cestovné náklady

Mobilita zamestnancov VŠ a študentov

Vzdialenostné pásma Suma
medzi 100 a 499 km 180 EUR na účastníka
medzi 500 a 1999 km 275 EUR na účastníka
medzi 2000 a 2999 km 360 EUR na účastníka
medzi 3000 a 3999 km 530 EUR na účastníka
medzi 4000 a 7999 km 820 EUR na účastníka
8000 KM alebo viac 1100 EUR na účastníka

Poznámka: "vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.

 

Individuálna podpora

Mobility zamestnancov do a z partnerských krajín

Prijímajúca krajina   Zamestnanci z partnerských krajín
iastka na deň v EUR)
Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 160
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko,
Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko
140
FYROM - Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko 120
Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko 100

 

Prijímajúca krajina Zamestnanci z krajín programu
(čiastka na deň v EUR)
Partnerské krajiny 160

 

Poznámka: suma na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

do 14.dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie

od 15. do 60. dňa aktivity: 70% zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

 

Mobilita študentov do a z partnerských krajín

Do Suma 
Oprávnené partnerské krajiny Krajiny programu – skupina 1 850 EUR mesačne
Krajiny programu – skupina 2 800 EUR mesačne
Krajiny programu – skupina 3 750 EUR mesačne
Krajina programu Partnerské krajiny 650 EUR mesačne

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Účastníci EU v Bratislave odchádzajúci na mobility

 

 

Kontakty

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

E3.09 +421 2 6729 5359 simona.kosztanko@euba.sk
TRUBENOVÁ, Lucia

TRUBENOVÁ, Lucia

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 lucia.trubenova@euba.sk
MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Úradné hodiny             

pondelok:
09:00 – 12:30

utorok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

streda: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

štvrtok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30