Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2016 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. Viac informácií o projekte nájdete v priloženom dokumente.

 

Projekt 2016

Projekt 2016 je možné realizovať od 01.06.2016 do 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

 • Čína - Southwestern University of Finance and Economics Soochow University
 • Gruzínsko - Georgian Institute of Public Affairs
 • Kambodža - Zaman University
 • Juhoafrická republika

- Cape Peninsula University of Technology

- University of Cape Town

 

V rámci projektu je možné realizovať nasledovný počet mobilít:

Študenti

Počet študentovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 4 2
Gruzínsko 4 0
Kambodža 0 0
JAR 0 0

Poznámka: Priemerná dĺžka mobility 1 študenta je 6 mesiacov, pričom minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

 

Učitelia

Počet učiteľovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 0 0
Gruzínsko 0 0
Kambodža 1 1
JAR 1 1

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 učiteľa je 5 dní bez dní potrebných na cestu. Učiteľ je povinný počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Zamestnanci

Počet zamestnancovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 2 2
Gruzínsko 2 1
Kambodža 2 1
JAR 1 2

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 zamestnanca je 5 dní bez dní potrebných na cestu.

 

Prihlasovanie a výber účastníkov

Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) zverejní výzvu na prihlasovanie s uvedením konkrétnych podmienok po začiatku príslušného akademického roka.

Za výber účastníkov na všetky typy mobilít je zodpovedná celouniverzitná výberová komisia, ktorá pozostáva minimálne z 3 členov a ktorej predsedom je spravidla prorektor pre medzinárodné vzťahy. Výber účastníkov na všetky typy mobilít je ukončený spravidla najneskôr do konca novembra s platnosťou na obdobie trvania projektu.

O výsledku výberového konania budú všetci uchádzači informovaní písomne/e-mailom.

Zápisnica z výberového konania bude zverejnená na webovom sídle univerzity.

 

Finančné zabezpečenie účastníkov mobility

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE (Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami)

 

Podpora na cestovné náklady

Mobilita zamestnancov VŠ a študentov

Vzdialenostné pásma Suma
medzi 100 a 499 km 180 EUR na účastníka
medzi 500 a 1999 km 275 EUR na účastníka
medzi 2000 a 2999 km 360 EUR na účastníka
medzi 3000 a 3999 km 530 EUR na účastníka
medzi 4000 a 7999 km 820 EUR na účastníka
8000 KM alebo viac 1100 EUR na účastníka

Poznámka: "vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.

 

Individuálna podpora

Mobility zamestnancov do a z partnerských krajín

Prijímajúca krajina   Zamestnanci z partnerských krajín
iastka na deň v EUR)
Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 160
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko,
Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko
140
FYROM - Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko 120
Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko 100

 

Prijímajúca krajina Zamestnanci z krajín programu
(čiastka na deň v EUR)
Partnerské krajiny 160

 

Poznámka: suma na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

do 14.dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie

od 15. do 60. dňa aktivity: 70% zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

 

Mobilita študentov do a z partnerských krajín

Do Suma 
Oprávnené partnerské krajiny Krajiny programu – skupina 1 850 EUR mesačne
Krajiny programu – skupina 2 800 EUR mesačne
Krajiny programu – skupina 3 750 EUR mesačne
Krajina programu Partnerské krajiny 650 EUR mesačne

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Účastníci EU v Bratislave odchádzajúci na mobility

Povinná dokumentácia PRED vycestovaním na mobilitu – štúdium

 • prihláška na študijný pobyt,
 • akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou, ktorá dokument vystaví na základe nominácie študenta zo strany OMM,
 • Learning Agreement - LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný ak. rok na zahraničnej univerzite). Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela hostiteľská univerzita priamo na e-mail študenta. Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty/garantovi programu, ktorý jeho podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domovskou fakultou/programom v súlade s platnými zásadami programu Erasmus+. Študent je povinný potvrdený dokument nahrať do systému ešte pred podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Povinnosťou študenta je absolvovať minimálne 5 predmetov / 30ECTS kreditov.
 • kópia poistnej zmluvy, (komplexné komerčné poistenie zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie),
 • súhlas s uvoľnením zo štúdia - keď študent obdrží akceptačný list od zahraničnej univerzity a doloží ho na OMM, koordinátor mu vystaví potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí a študent si môže následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia na študijnom oddelení domácej fakulty,
 • platné cestovné víza, pokiaľ sú do danej krajiny potrebné,
 • platný cestovný lístok/letenka,
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi EU v Bratislave a študentom na OMM, pokiaľ sa nedohodne inak. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platnej podpísanej zmluvy!!! Študent obdrží pred nástupom na mobilitu 80% grantového príspevku a zvyšných 20% mu bude doplatených po návrate z mobility a splnení všetkých povinných náležitostí.

Povinná dokumentácia PRED vycestovaním na učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu

 • Prihláška na mobilitu
 • Akceptácia z prijímajúcej inštitúcie / pozývací list
 • Zmluva o mobilite / Staff Mobility agreement for Teaching/Training upravujúca program mobility. Učitelia sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 hodín/pracovný týždeň.
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa podpisuje medzi EU v Bratislave a študentom na OMM, pokiaľ sa nedohodne inak. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny učiteľ/zamestnanec nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platnej podpísanej zmluvy!!! Zamestnanec obdrží pred nástupom na mobilitu 100% grantového príspevku na pobytové a cestovné náklady.
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu
 • Požiadavka na objednávku letenky (POBJ)
 • Platné komplexné komerčné poistenie (zahŕňajúce minimálne poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a zodpovednosti za škodu)
 • Platné cestovné víza, pokiaľ sú do danej krajiny potrebné
 • Platný cestovný lístok / letenka

Povinná dokumentácia účastníka mobility - štúdia PO návrate

 • Letter of Confirmation / Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje hostiteľská univerzita)
 • Transcript of Records / Výpis známok (vystavuje hostiteľská univerzita),
 • Proof of Recognition / Uznanie predmetov (potvrdzuje domáca univerzita)
 • Správu študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent bude môcť správu vyplniť, obdrží po ukončení mobility e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.
 • Boarding Pass/Palubný lístok
 • E-mailová žiadosť o doplatenie zvyšnej časti grantového príspevku

Povinná dokumentácia účastníka učiteľskej a zamestnaneckej mobility PO návrate

 • Certifikát o absolvovaní mobility potvrdený prijímajúcou inštitúciou s uvedením aktivít realizovaných počas mobility (pri mobilite výučba je potrebné uviesť počet a témy odučených prednášok/cvičení).
 • Správu účastníka, ktorú účastník vyplní online cez portal EU Survey. Každý účastník obdrží po ukončení mobility e-mailom prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.
 • Boarding Pass/Palubný lístok
 • Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty.

 

 

Kontakty

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

E3.09 +421 2 6729 5359 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
TRUBENOVÁ, Lucia

TRUBENOVÁ, Lucia

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny             

pondelok:
09:00 – 12:30

utorok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

streda: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

štvrtok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30