Všeobecné informácie

Všeobecne záväzné podmienky pre uchádzačov o mobilitný program Erasmus+ vychádzajú z dokumentov Európskej komisie reprezentovanej na účely realizácie tohto programu v podmienkach Slovenskej republiky Národnou kanceláriou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC, www.saaic.sk). Rešpektujúc tieto podmienky si každá VŠ, fakulta môže stanoviť na účely čo najobjektívnejšieho výberu ďalšie doplňujúce podmienky a kritériá, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými podmienkami.

Politika EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na podporu reforiem systémov vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch, aby sa dosiahol ich väčší súlad a aby lepšie zodpovedali potrebám znalostnej spoločnosti. Sú potrebné reformy s cieľom čeliť výzvam globalizácie a školiť a preškoliť európsku pracovnú silu. Pomocou reforiem by sa malo umožniť vzdelávacím inštitúciám zohrávať rozhodujúcu úlohu v Európe znalostí a významne prispieť k podpore stratégie EÚ,  a najmä k jednému z jej hlavných cieľov – zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 až 34 rokov, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie (alebo jeho obdobu) na 40 % do roku 2020. Zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020 sú pre politiku v oblasti vysokoškolského vzdelávania najpodstatnejšie: Mládež v pohybe, program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a iniciatíva Európa inovácií.

V rámci každej iniciatívy budú musieť EÚ a vnútroštátne orgány koordinovať svoje snahy tak, aby sa navzájom posilňovali. V programe vysokoškolského vzdelávania má vysokú prioritu dôraz na podporu mobility, ako sa uvádza v záveroch Rady z novembra 2008, v ktorých sa zdôrazňuje, že každá mladá osoba by mala mať príležitosť zúčastniť sa na určitej forme mobility. Reformy sú zároveň v súlade s rozvojom cieľov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) na rok 2020 (bolonský proces) prijatých na konferencii ministrov v Leuven/Louvain-la-Neuve v roku 2009. Ministri EHEA sa konkrétne dohodli na ciele mobility, podľa ktorého by do roku 2020 malo 20 % európskych absolventov stráviť určitý čas štúdiom alebo na stáži v zahraničí.

Priority politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú stanovené v oznámení Uskutočňovanie programu modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie; tieto priority sa opätovne prehodnotia a doplnia v oznámení o tejto oblasti politiky, ktoré sa má uverejniť v roku 2011. Tieto myšlienky boli potvrdené v rôznych záveroch a uzneseniach Rady.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa vyzývajú, aby sa naplno podieľali na znalostnom trojuholníku (vzdelávanie, výskum a inovácie) a aby sa zapájali do projektov zameraných na posilnenú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, čo je priorita, ktorá je zdôraznená vytvorením Európskeho inovačného a technologického inštitútu 47, ale je veľmi dôležitá aj pre vysokoškolské vzdelávanie vo všeobecnosti. Európske fórum na dialóg medzi univerzitami a podnikmi, ktoré iniciovala Komisia a s ním súvisiace oznámenie Komisie, sú takisto zamerané na posilnenie spolupráce v tejto oblasti.

Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave sa počas vysokoškolského štúdia môže zúčastniť  Erasmus+ mobility– zahraničná praktická stáž opakovane. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

V prípade predčasného návratu z mobility je povinnosťou študenta vopred písomne informovať o tejto skutočnosti koordinátora z Oddelenia medzinárodnej mobility (OMM) a príslušného koordinátora fakulty. Študent, ktorý sa predčasne vráti z mobility, je povinný vrátiť celý grantový príspevok alebo jeho pomernú časť na účet, z ktorého mu bol poukázaný. Presnú výšku sumy určí OMM podľa zásad stanovených Národnou kanceláriou (SAAIC).

Ak sa študent vzdá účasti na programe Erasmus+ – zahraničná praktická stáž po nominácii fakultou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomnou formou (e-mailom) oznámiť koordinátorovi OMM.

Výberové konanie

Fakulta zverejní výzvu na podávanie prihlášok spolu s podmienkami na zaradenie do výberového konania obvykle po začiatku akademického roka. Študenti musia absolvovať stáž v tom istom akademickom roku (vrátane obdobia prázdnin), v ktorom si podávali prihlášku na stáž.

Každá fakulta  si zorganizuje výberové konanie samostatne.

Fakultný koordinátor  doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných študentov a zoznam náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na stáž pre každého nominovaného študenta. Koordinátor z OMM po skontrolovaní úplnosti dokumentácie nadviaže elektronickú komunikáciu so študentom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou praktickej stáže.

Príprava stážistického pobytu

Študent si vhodnú firmu a pozíciu na stáž vyhľadáva samostatne. Môže pritom čerpať z ponuky stáží  (k dispozícii na vyžiadanie u koordinátora OMM pre študentov nominovaných na mobilitu) a tiež z vlastných informačných zdrojov. V prípade potreby môže požiadať o osobnú konzultáciu koordinátora OMM.

Po obdržaní akceptácie z firmy (stačí v mailovej podobe) pripraví študent v spolupráci s firmou Learning Agreement for Traineeships (LA-T). V tejto zmluve sa uvádza presný termín stáže, program a úlohy študenta počas stáže, pracovná doba študenta ako aj ďalšie relevantné informácie. Kompletne podpísané vyhotovenie LA-T študent nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/ . Koordinátor OMM pripraví na základe zmluvy LA-T a informácii o osobnom bankovom účte študenta pre študenta Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Pred vycestovaním študent nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/ kópiu certifikátu a poistnej zmluvy komerčného poistenia ERAPO pre balík "ERAPO standard" alebo "ERAPO premium" (ERAPO je špecializované poistenie pre Erasmus+ mobility, určené pre potreby študentov, idúcich na Erasmus+ študijné pobyty a stáže. Zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít a garantuje jeho správnosť. Viac info nájdete na www.erapo.sk) a kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia. V prípade, že študent absolvuje celú stáž, alebo jej časť v období trvania výučby  (alebo „počas semestra“), nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/ aj súhlas s uvoľnením zo štúdia. Koordinátor OMM zabezpečí vyplatenie grantového príspevku na osobný účet študenta.

Každý študent - stážista je povinný  absolvovať on-line jazykové hodnotenie v cudzom jazyku (OLS) pred mobilitou a na konci mobility. Na základe dosiahnutého výsledku v úvodnom teste môže študent získať prístup do bezplatného OLS online jazykového kurzu. Ak prístup do jazykového kurzu získa, je povinný jazykový kurz realizovať čo najskôr a vyťažiť z neho čo najviac.

Po návrate zo stáže študent  doručí na OMM najneskôr do 10 dní po ukončení stáže ( v prípade ak sa s koordinátorom OMM nedohodne inak) nasledovné dokumenty:

  • dve originálne vyhotovenia dokumentu Europass Mobility vyplnené a potvrdené firmou, v ktorej absolvoval stáž,
  • dve originálne vyhotovenia výpisu výsledkov práce študenta tzv. Traineeship Certificate 
  • potvrdenie o podaní Správy zo stáže - EU SURVEY. Správu zo stáže študent vypĺňa elektronicky on-line. Koordinátor OMM vopred študenta zaregistruje na portáli pre podávanie správ. Bezprostredne po skončení stáže študentovi príde priamo na osobný e-mail automaticky generovaná výzva na podanie správy zo stáže spolu s prístupovými údajmi..
  • Potvrdenie o absolvovaní záverečného on-line jazykového hodnotenia.

Otázky a odpovede

1. V akých krajinách môžem absolvovať stáž?

Stáž je možné absolvovať v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Island, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. 


2. Ako si nájdem prijímajúcu/hostiteľskú organizáciu?

Hostiteľskú organizáciu si môžete hľadať samostatne alebo prostredníctvom univerzitného koordinátora z OMM. V oboch prípadoch je nutné aktívne komunikovať a organizáciami, v ktorých by ste chceli stážovať. Overte si, či konkrétna organizácia prijíma stážistov, kontaktujte HR oddelenie alebo inú kontaktnú osobu uvedenú v ponuke alebo na stránke organizácie. Napíšte stručný e-mail, v ktorom vyjadríte svoj záujem, vysvetlíte motiváciu a uvediete preferencie týkajúce sa náplne práce, termínu a dĺžky stáže. Nezabudnite pripojiť štrukturovaný životopis. Nenechajte sa odradiť v prípade, že na Váš email nedostanete odpoveď alebo odpoveď bude zamietavá. Pri hľadaní  môžete sledovať rôzne internetové databázy so stážistickými ponukami.

Ak by sa Vám dlhšie nedarilo nájsť hostiteľskú organizáciu, dohodnite si konzultáciu s koordinátorom z OMM.


3. Aký je deadline na prihlasovanie?

Sledujte všetky dostupné informačné kanály (oznamy pre študentov na www.euba.sk, fakultné webstránky, FB, vývesky...). Aktuálne informácie sa pravidelne zverejňujú. Zvyčajne býva deadline na prihlasovanie počas mesiaca október v danom akademickom roku.


4. Môžem ísť na stáž opakovane?

Áno, na stáž môžete ísť aj opakovane. V zmysle pravidiel programu Erasmus+ má študent na každom stupni štúdia (Bc., Ing., Phd) k dispozícii 12 tzv. Erasmus mesiacov. Tieto mesiace je možné využiť na ľubovoľnú kombináciu študijného pobytu, študentskej stáže alebo absolventskej stáže.


5. Je nejaký deadline, dokedy si musím nájsť prijímajúcu organizáciu?

O deadline Vás bude informovať koordinátor z OMM. Zvyčajne by ste mali mať dohodnutú prijímajúcu organizáciu minimálne mesiac pred začiatkom stáže, aby bolo dostatok času na prípravu zmluvnej dokumentácie a ostatných organizačných náležitostí.


6. Môžem sa o stáž ešte uchádzať, ak som nestihol podať prihlášku včas?

Áno, zvyčajne je možné podať prihlášku aj dodatočne, ale už iba ako náhradník. Ak sa uvoľnia disponibilné finančné prostriedky na realizáciu Vašej stáže, koordinátor z  omm Vás bude proaktívne kontaktovať.


7. Aká je minimálna a maximálna dĺžka stáže?

Minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace a maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Konečná dĺžka stáže však závisí od toho, či ste na danom stupni štúdia už absolvovali iný druh Erasmus+ mobility.


8. Na aké obdobie stáže môžem získať finančný príspevok z programu Erasmus+?

Grantový príspevok na stáž môžete získať maximálne na obdobie 4 mesiacov. Ak by stáž trvala dlhšie, obdobie stáže presahujúce 4 mesiace by muselo byť vykázané ako obdobie s nulovým grantovým príspevkom.


9. Aký vysoký je finančný príspevok a ako ho získam?

Sadzby finančného príspevku sú stanovené Európskou komisiou a sú zverejnené na www.euba.sk v časti medzinárodné vzťahy/ Erasmus+ praktické stáže.

Výška finančného príspevku závisí od krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční a od dĺžky trvania stáže. Presnú výšku upravuje Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi EU v Bratislave a študentom.

Finančný príspevok na Erasmus+ stáž Vám zašleme na bankový účet pred začiatkom stáže pod podmienkou, že máte kompletnú zmluvnú dokumentáciu.


10. Môžem ísť cez program Erasmus+ na platenú stáž?

Áno. Ak Vám prijímajúca organizácia poskytne finančnú odmenu alebo iný benefit, je to výhoda pre Vás a neovplyvňuje to výšku Erasmus+ finančného príspevku.


11. Aké dokumenty a náležitosti je potrebné vyplniť pred, počas a po skončení stáže?

Pred stážou:

  • Prihláška, Learning Agreement for Traineeship, Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia (ak je stáž plánovaná na obdobie výučby), Zmluva o poskytnutí fin. príspevku (pripravuje univerzitný koordinátor),  Poistná zmluva, Európsky preukaz zdravotného poistenia, úvodné online jazykové hodnotenie

Počas stáže:

  • Sledovať si mailovú adresu a inštrukcie koordinátora z OMM. V prípade akýchkoľvek komplikácií počas stáže, kontaktujte koordinátora z OMM a postupujte podľa jeho inštrukcií.
  • Ak Vám bola pridelená licencia na bezplatný online jazykový kurz, je potrebné ho počas stáže absolvovať.

Po stáži:

  • Traineeship certificate, Europass Mobility, online záverečná správa zo stáže v aplikácii Mobility Tool, záverečné online jazykové hodnotenie

12. Je potrebné dokladovať vyúčtovanie k ceste a ubytovaniu (letenky, lístky na autobus, fakúra...)?

Nie je to potrebné.


13. Kedy môžem podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku?

Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre Vás pripraví koordinátor z OMM a môžete ju podpísať hneď, ako si skompletizujete Learning Agreement for Traineeships. Zmluvu je možné podpísať osobne na OMM, v kancelárii A3.16 alebo Vám ju môže koordinátor zaslať na podpis e-mailom. Termín podpisu zmluvy na OMM  si vopred dohodnite s koordinátorom.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku musí byť podpísaná pred začiatkom stáže.


14. Aké komerčné poistenie potrebujem?

Počas celého obdobia stáže musíte mať platné komplexné poistenie, ktoré musí zahŕňať minimálne liečebné poistenie, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Okrem komerčného poistenia musíte mať platný Európsky preukaz zdravotného poistenia.


15. Môžem Vás kontaktovať aj počas stáže?

Samozrejme,  v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sme Vám k dispozícií.


16. Môžem dodatočne požiadať o predĺženie stáže?

O predĺženie stáže môžete požiadať, ak máte disponibilné tzv. Erasmus+ mesiace. Výška finančného príspevku na dodatočné obdobie závisí od disponibilných finančných zdrojov univerzity.


17. Ako postupovať v prípade problémov počas stáže?

V prípade akýchkoľvek problémov počas stáže bezodkladne kontaktujte koordinátora z OMM a požiadajte ho o radu.


18. Ako mám postupovať, ak sa rozhodnem stáž ukončiť predčasne?

Bezodkladne kontaktujte koordinátora z OMM a vysvetlite dôvody, prečo chcete stáž predčasne ukončiť. Koordinátor Vašu situáciu posúdi a navrhne ďalší postup.

Minimálna dĺžka stáže 2 mesiace musí byť dodržaná. Prerušenie stáže pred uplynutím 2 mesiacov je možné len z dôvodu vyššej moci. O výške fin. príspevku, ktorú bude potrebné vrátiť, Vás bude informovať koordinátor.z OMM.


19. Kto mi pomôže nájsť si ubytovanie?

Ubytovanie si hľadajú študenti samostatne. V prípade potreby neváhajte požiadať o pomoc prijímajúcu organizáciu.  

 

 

Kontakty

BOCKO, Dávid, Mgr.

BOCKO, Dávid, Mgr.

koordinátor pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5386 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok až štvrtok:
8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

(presný termín stretnutia je potrebné dohodnúť si vopred)