Čo je HRS4R?

Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R) predstavuje nástroj na zosúladenie riadenia ľudských zdrojov so štyridsiatimi princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov ako súborom všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum a Kódexom správania pre nábor výskumných pracovníkov, tvoriacim súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov.

Zosúladenie stratégie ľudských zdrojov s princípmi Charty a Kódexu Európska komisia oceňuje udelením značky HR Excellence in Research Award, ktorá v európskom výskumnom priestore zvyšuje atraktivitu inštitúcie ako zamestnávateľa a potenciálneho projektového partnera v rámci medzinárodných konzorcií.

 

HRS4R na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov dňa 1. februára 2021, čím sa zaviazala implementovať princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).

Európska komisia udelila 5. mája 2022 Ekonomickej univerzite v Bratislave prestížne ocenenie „HR Excellence in Research“. Momentálne sa univerzita nachádza v Implementačnej fáze, kde začína prebiehať realizácia úvodného Akčného plánu. Po 24 mesiacoch Ekonomická univerzita v Bratislave predloží dokumenty k priebežnému hodnoteniu plnenia Akčného plánu Európskou komisiou. 

hrs4r procedure flow slide sk

Zdroj: EURAXESS

 

Dokumenty

Európska charta a kódex výskumných pracovníkov

Endorsement Letter

HRS4R - Opis procesu

HRS4R - GAP analýza | Príloha

HRS4R - OTM-R kontrolný zoznam

HRS4R - Akčný plán

 

Školenia a tréningy

Workshop: How to build your research profile (Andrés Rodríguez-Pose)

 

Organizačná štruktúra riadenia a implementácie projektu

Pri výbere členov riadiaceho výboru sa zohľadnili tieto skutočnosti:

  • udržateľnosť HRS4R štruktúr
  • efektivita riadenia procesov na univerzite
  • zahrnutie širokého spektra zainteresovaných strán v prijímacom procese a pri riadení ľudských zdrojov na EUBA

 

Riadiaci výbor

Predseda
prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. rektor univerzity

 

Podpredsedníčka
doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD. prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 

Členovia
doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. prorektorka pre vzdelávanie
doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ, PhD. prorektorka pre manažovanie akademických projektov
doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD. prorektor pre medzinárodné vzťahy
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. prorektor pre rozvoj
doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD. prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
prof. Ing. Erika PASTORÁKOVÁ, PhD. dekanka Národohospodárskej fakulty
doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty
prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. dekan Fakulty hospodárskej informatiky
prof. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD. dekan Fakulty podnikového manažmentu
doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD. dekan Fakulty medzinárodných vzťahov
doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., PhD. dekan Fakulty aplikovaných jazykov
Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. dekan Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach
Ing. Mária DZIUROVÁ kvestorka
Ing. Zora SZAKALOVÁ predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV
prof. Ing. Helena MAJDÚCHOVÁ, CSc. predsedníčka Akademického senátu EU v Bratislave
doc. Ing. Mgr. Gabriela DUBCOVÁ, PhD. predsedníčka Etickej komisie EUBA

 

Monitorovací výbor

Predsedníčka
doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD. prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 

Členovia
Ing. Marcel Novák, PhD. prodekan Národohospodárskej fakulty
Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA prodekan Obchodnej fakulty
Ing. Miriama Blahušiaková, PhD. prodekanka Fakulty hospodárskej informatiky
doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. prodekanka Fakulty podnikového manažmentu
Mgr. Michael Augustín, PhD. prodekan Fakulty medzinárodných vzťahov
Mgr. Michaela Čiefová, PhD. odborná asistentka, Fakulta aplikovaných jazykov
Ing. Matej Hudák, PhD. prodekan Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach
RNDr. Daniela Lukáčová vedúca Oddelenia pre personálne a sociálne otázky
Ing. Jana Tkáčová vedúca Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium
Mgr. Alexander Platzner (do 31.1.2022) Projektové centrum
Ing. Ida Ivanová (od 1.2.2022) Projektové centrum

 

Pracovné skupiny

Za účelom implementácie projektu na jednotlivých fakultách boli zriadené pracovné skupiny, ktorých úlohou je príprava podkladov slúžiacich na vypracovanie fakultných GAP analýz a OTM-R checklistov. Na základe týchto čiastkových dokumentov sa následne pripraví celouniverzitná GAP analýza a OTM-R checklist, z ktorých sa bude vychádzať pri formulovaní Akčného plánu EU v Bratislave.

 

Kontakt

TKÁČOVÁ, Jana, Ing.

TKÁČOVÁ, Jana, Ing.

vedúca oddelenia

E3.27 +421 2 6729 5377 jana.tkacova@euba.sk
HRIČOVÁ, Marianna, Mgr.

HRIČOVÁ, Marianna, Mgr.

referentka

E3.06 +421 2 6729 5278 marianna.hricova@euba.sk

 

Rozvojový projekt č. 005EU-2-1/2021 „EUBA na ceste k HR Award“ je financovaný zo zdrojov MŠVVaŠ SR.

minedu