Ekonomická univerzita v Bratislave prešla počas svojho doterajšieho pôsobenia mnohými míľnikmi a aj vďaka ním sa vyformovala do svojej terajšej podoby.

 

 
2022

Zisk prestížneho ocenenia „HR Excellence in Research“

 
2021

Zisk prestížnej medzinárodnej akreditácie AACSB

 
2020

110 000 absolventov

 
2020

80. výročie založenia EU v Bratislave

 
2017

100 000 absolventov

 
2015

75. výročie založenia EU v Bratislave

 
2011

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí

 
2010

70. výročie založenia EU v Bratislave

 
2010

Vznik Fakulty aplikovaných jazykov ako siedmej fakulty EU v Bratislave

 
2008

Otvorenie Kongresového a podnikateľského centra Auly EU v Bratislave

 
2005

65. výročie založenia EU v Bratislave

 
2004 - 2005

Predstavenie troch úrovní vzdelávania

Tri úrovne vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské), a všetky študijné programy boli upravené a akreditované so systémom Bolonského procesu.

 
2002

Inštitucionálne hodnotenia Asociáciou európskych univerzít

 
2001

Akreditácia študijných programov - právo udeľovať tituly docent a profesor

 
2000

Vznik Fakulty medzinárodných vzťahov ako šiestej fakulty EU v Bratislave

 
2000

60. výročie založenia EU v Bratislave

 
1996

Realizácia European Credit Transfer System (ECTS)

 
1996

Založenie Vydavateľstva EKONÓM

 
1996

Otvorenie objektu Výučba 2 v novom areáli

 
1993

Premenovanie Ústrednej ekonomickej knižnice na Slovenskú ekonomickú knižnicu EU v Bratislave

 
1992

Nový názov Ekonomická univerzita v Bratislave

Transformáciou na trhovú ekonomiku tento rok priniesol zmeny nielen v novom názve - Ekonomická univerzita v Bratislave - ale aj radikálne zmeny vo výchovných hodnotách, rovnako ako v obsahu a forme štúdia

 
1992

Rozdelenie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

Rozdelená bola na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici.

 
1992

Vznik Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 
1991

Zmena názvu Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na Fakultu podnikového manažmentu a Fakulty riadenia na Fakultu hospodárskej informatiky

 
1991

Zavedenie päťročného štúdia

 
1991

Otvorenie objektu Výučba 1 v novom areáli

 
1989

Pád "Železnej opony"

Nasledovaný začiatkom politických, hospodárskych a sociálnych zmien na Slovensku, čo malo vplyv aj na vzdelávacie inštitúcie zahŕňajúce aj EU.

 
1981

Začiatok výstavby nového areálu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave - Petržalke

 
1977

Zmena detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty na Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici

 
1975

Pripojenie detašovaného pracoviska v Košiciach k Fakulte riadenia

 
1973

Zriadenia detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty v Banskej Bystrici

 
1969

Vznik detašovaného pracoviska v Košiciach

 
1969

Rozčlenenie Fakulty odvetvových ekonomík a následný vznik Obchodnej fakulty a Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví

 
1968

Premenovanie Fakulty politickej ekonómie na Fakultu národohospodársku a Inštitútu národohospodárkeho plánovania na Fakultu riadenia

 
1968

Premenovanie Výskumného ústavu na Výskumný ústav národohospodársky

 
1966

Začiatok pôsobenia študentskej organizácie AIESEC na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave

 
1964

Premenovanie Výskumného kabinetu na Výskumný ústav

 
1963

Získanie vydavateľského oprávnenia a zriadenia Edičného strediska

 
1962

Nadviazanie spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Berlíne a Ekonomickou fakultou Univerzity Martina Luthera v Halle-Wettenbergu

 
1960

Presťahovanie časti školy do novostavby na ul. Odbojárov v Bratislave

Vlastníkom budovy bola Univerzita Komenského

 
1959

Vznik Výskumného kabinetu

 
1959

Zriadenie Inštitútu národohospodárskeho plánovania

 
1959

Premenovanie Národohospodárskej fakulty na Fakultu politickej ekonómie

 
1958

Vznik Národohospodárskej fakulty a Fakulty odvetvových ekonomík

 
1958

Zánik Fakulty vnútorného obchodu a financií, Všeobecnoekonomickej fakulty a Výrobno-ekonomickej fakulty

 
1953

Vznik Fakulty vnútorného obchodu a financií, Všeobecnoekonomickej fakulty a Výrobno-ekonomickej fakulty

 
1953

Založenie externého a diaľkového štúdia

 
1953

Nový názov Vysoká škola ekonomická v Bratislave

 
1949

Nový názov Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave

 
1948

Založenie Ústrednej knižnice

 
1947

Odovzdanie insígnií a reťaze rektorskej, prorektorskej a promótorskej

 
1940

Založenie súkromnej Vysokej školy obchodnej

Prvá vysoká škola tohto typu na Slovensku. Jej cieľom bolo pripraviť odborníkov pre komerčné, priemyselné a bankové sféry.