Akreditované študijné odbory a študijné programy doktorandského štúdia na EU v Bratislave

Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018

Manuál E-prihláška III. stupeň

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave (platné pre študentov prijímaných od 1.9.2016)

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave (platné pre študentov prijímaných od 1.9.2012)

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave (platné pre študentov prijímaných pred 1.9.2012)

Spoločné zásady v oblasti štruktúry a hodnotenia 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave

Interná smernica č. 7/2009 - Dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou

Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na EU v Bratislave

Vydávanie osvedčení o oprávnení používať akademický titul „PhD“ absolventom vedeckej výchovy pred účinnosťou zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (interná smernica rektora EU z 3. 12. 2007)

Interná smernica č. 5/2015 - Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Interná smernica č. 10/2014 - Zásady uvoľnenia pedagogických zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave z plnenia pedagogických úloh

Príloha k internej smernici č. 10/2014

Interná smernica č. 6/2014 - Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z "Fondu rozvoja vedy"

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii "hosťujúci profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave