Rigorózne konanie na EU v Bratislave sa uskutočňuje sa v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a internej smernice č. 2/2021 – Zásady rigorózneho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Rigorózne konanie je možné v súčasnosti absolvovať na Fakulte aplikovaných jazykov v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry. Po vykonaní rigoróznej skúšky mu EU v Bratislave udelí akademický titul “doktor filozofie” (v skratke “PhDr.”).

Postup pri uchádzaní sa o rigoróznu skúšku je uvedený v internej smernici č. 2/2021 – Zásady rigorózneho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Poplatky spojené s rigoróznym konaním a vydaním diplomu sú zverejnené každý rok v smernici o školnom a poplatkoch na EU v Bratislave.

O podrobnostiach priebehu rigoróznej skúšky na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave sa je možné informovať na dekanáte Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

 

Dokumenty

Oznam a kontakty

Prihláška na rigoróznu skúšku

Zadanie rigoróznej práce

Zásady rigorózneho konania - interná smernica č. 2/2021

Rigorózne práce

 

Kontakt

JAKABOVIČOVÁ, Ingrid

JAKABOVIČOVÁ, Ingrid

sekretárka dekana, referentka pre vedu a výskum

D2.25 +421 2 6729 5225 dek.faj@euba.sk