1xbet

Zabezpečuje stratégiu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetky pracoviská EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave.

Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy a vykonáva implementáciu legislatívnych úprav do existujúcich interných dokumentov a metodicky riadi v danej oblasti jednotlivé pracoviská. Zabezpečuje podklady pre rozhodovanie o výbere, prijatí, funkčnom a platovom zaradení, preradení alebo uvoľnení zamestnancov a vyhotovuje pracovnoprávne dokumenty v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Podieľa sa na tvorbe organizačnej a riadiacej štruktúry EU v Bratislave, najmä na skladbe a počte funkcií.

Usmerňuje a realizuje politiku zamestnanosti, zabezpečuje realizáciu ustanovení kolektívnej zmluvy EU v Bratislave aj KZ vyššieho stupňa v oblasti personálnej a sociálnej politiky a pripravuje súvisiace podklady na použitie prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľa. Zabezpečuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov formou ponuky rôznych školení v rámci EU v Bratislave i mimo nej.

Aktualizuje informácie o možnostiach odbornej zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov a komplexne vykonáva poisťovaciu agendu zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia zamestnancov EU v Bratislave. V predmete svojej činnosti vyhotovuje rozbory a štatistické výkazy.

Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec rektorovi.

 

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00 h   14:00 – 15:30 h
Utorok 08:00 – 12:00 h    -
Streda 08:00 – 12:00 h    14:00 – 15:30 h  
Štvrtok 08:00 – 12:00 h    -
Piatok 08:00 – 12:00 h    -

 

KONTAKTY

LUKÁČOVÁ, Daniela, RNDr.

LUKÁČOVÁ, Daniela, RNDr.

vedúca oddelenia

D1.38 +421 2 6729 5288 daniela.lukacova@euba.sk
JONOVÁ, Janka

JONOVÁ, Janka

referentka

D1.37 +421 2 6729 5287 janka.jonova@euba.sk
BLÁHOVÁ, Zuzana

BLÁHOVÁ, Zuzana

referentka

D1.35 +421 2 6729 5285 zuzana.blahova@euba.sk
BOLEDOVIČOVÁ, Kamila

BOLEDOVIČOVÁ, Kamila

referentka

D1.36 +421 2 6729 5286 kamila.boledovicova@euba.sk
KLIEŠTENCOVÁ, Katarína

KLIEŠTENCOVÁ, Katarína

referentka

D1.34 +421 2 6729 5264 katarina.kliestencova@euba.sk