Oddelenie pre personálne a sociálne otázky zabezpečuje tvorbu stratégie riadenia ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetkých zamestnancov EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, smerníc s celouniverzitnou pôsobnosťou, pracovného poriadku a kolektívnej zmluvy.

Zabezpečuje podklady pre rozhodovanie o výbere, prijatí, funkčnom a platovom zaradení, preradení alebo uvoľnení zamestnancov, vyhotovovanie ich pracovných zmlúv v zmysle platných zákonov a interných predpisov. Podieľa sa na tvorbe organizačnej a riadiacej štruktúry EU v Bratislave, najmä na skladbe a počte funkcií. Usmerňuje a realizuje politiku zamestnanosti, prirodzenej reprodukcie zamestnancov, motivácie učiteľov, adaptácie, výchovy a vzdelávania vedúcich zamestnancov. Vypracováva koncepciu sociálneho programu EU v Bratislave a starostlivosti o zamestnancov. Zabezpečuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov EU vBratislave všetkých kvalifikačných a profesijných štruktúr formou rôznych školení v rámci univerzity i mimo nej. Komplexne vykonáva poisťovaciu agendu zdravotného, sociálneho a doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov EU v Bratislave. Vykonáva rozborovú činnosť a štatistické výkazníctvo. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci priamo rektorovi.

 

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00 h   14:00 – 15:30 h
Utorok 08:00 – 12:00 h    -
Streda 08:00 – 12:00 h    14:00 – 15:30 h  
Štvrtok 08:00 – 12:00 h    -
Piatok 08:00 – 12:00 h    -

 

KONTAKTY

LUKÁČOVÁ, Daniela, RNDr.

LUKÁČOVÁ, Daniela, RNDr.

vedúca oddelenia

D1.38 +421 2 6729 5288 daniela.lukacova@euba.sk
JONOVÁ, Janka

JONOVÁ, Janka

referentka

D1.37 +421 2 6729 5287 janka.jonova@euba.sk
BOLEDOVIČOVÁ, Kamila

BOLEDOVIČOVÁ, Kamila

referentka

D1.36 +421 2 6729 5286 kamila.boledovicova@euba.sk
BURAJOVÁ, Patrícia, JUDr.

BURAJOVÁ, Patrícia, JUDr.

referentka

D1.35 +421 2 6729 5285 patricia.burajova@euba.sk