Je identifikačným preukazom študenta dennej formy štúdia univerzity EU a súčasne je aj medzinárodným študentským preukazom ISIC.

Preukaz študenta I. stupňa štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (Inžinierske a Doktorandské štúdium), ak sa nemení forma štúdia. 

Preukaz je majetkom študenta (pri akomkoľvek ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi ).

 

Možnosti využitia preukazu

 • prístup do akademického informačného systému EU (AIS)
 • prístup do počítačovej siete
 • prístup do vyhradených priestorov ( budovy EU)
 • ovládanie a automatizácia prístupu k stravovacím službám na EU
 • stravovanie SALTO na internáte v Mlynskej doline
 • ovládanie a automatizácia služieb SEK EU
 • externá akceptácia preukazov v dopravných podnikoch (MHD, SAD, ...)
 • zľavy v železničnej doprave
 • FAX Copy, TicketPortal, Univerzitná knižnica...
 • zľavy pri návšteve kultúrnych ustanovizní (múzeá, výstavy, ...) a iné.

Ďaľšie informácie o zľavách na http://www.isic.sk/

Platnosť preukazu ISIC sa predlžuje po zápise do ďalšieho akademického roka tzv. prolongačnou známkou ISIC. Preukaz študenta ISIC je zároveň členským preukazom CKM SYTS.

Doktorandi dennej formy štúdia dostávajú preukaz študenta s vizualizáciou medzinárodného preukazu ISIC na základe dohody s CKM SYTS bez nároku na zľavu v doprave.

Študenti a doktorandi externej formy štúdia dostávajú preukaz externého štúdia (nie ISIC).

 

Vizuály preukazov používaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave

ISIC karta   ISIC karta

ISIC karta 2017   ISIC karta 2017 - zadná strana

ITIC karta   ITIC karta

Karta externého študenta   Zamestnanecká karta

Univerzitný terminál

Slúži na:

 • elektronický zápis a aktualizáciu údajov v univerzitných kartách študentov EU pre interné aplikácie EU 
 • elektronický zápis údajov pri realizácii externých aplikácií (napr. v dopravných systémoch), kde je treťou stranou požadovaná priebežná, minimálne ročná aktualizácia zápisu "študent dennej formy štúdia", ktorá nahrádza papierové potvrdenia o štúdiu 
 • iné priebežne dopĺňané aplikácie ( Fax&Copy, Ticketportal, knižnice,stravovací systém SALTO.......)

Elektronická aktivácia univerzitných preukazov sa vykoná priložením študentskej karty na snímaciu plochu univerzitného terminálu.

terminal

 

Aktivácia preukazu študenta na príslušný akademický rok je možná vždy po zápise do nového ročníka a zaplatení príslušného poplatku. (Týka sa študentov druhých a vyšších ročníkov.)

Univerzitný terminál sa nachádza:

 • v miestnosti "Register študenta" A9.05, V2 (budova rektorátu EU)
 • vo vestibule na 9.poschodí V2 
 • pri vrátnici na prízemí v budove V1 ( budova NHF, OF)
 • PHF v Košiciach

Poplatky

Poplatky je možné realizovať výhradne bankovým prevodom ( nie poštovým peňažným poukazom ) na číslo účtu takto:

 • IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671
 • variabilný symbolrodné číslo platiteľa (bez lomítka) - u platiteľa bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr  ( napr. pre 2.5.1966 – 020596)
 • špecifický symbol :
  • Národohospodárska fakulta – 1010007
  • Obchodná fakulta – 1020007
  • Fakulta hospodárskej  informatiky – 1030007
  • Fakulta podnikového manažmentu – 1040007
  • Fakulta medzinárodných vzťahov – 1050007
  • Fakulta aplikovaných jazykov – 1060007
  • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach – 1070007

Adresa:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

V podmienkach EU sa pre akademický rok 2017/2018 určujú nasledovné výšky poplatkov:    

Preukaz študenta v dennej forme štúdia (ISIC - nový 22 €
Preukaz študenta v externej forme štúdia (nový) 9 €
Preukaz študenta pri zmene študijného programu z externej formy na dennú 22 €
Preukaz študenta pri zmene študijného programu z dennej formy na externú 9 €
Duplikát preukazu študenta dennej formy štúdia pri poškodení alebo strate 22 €
Duplikát preukazu študenta externej formy štúdia pri poškodení alebo strate 9 €
Prolongácia - nastavenie internej a externej funkcionality preukazu denného študenta 
(v tom licenčné poplatky ISIC, prístup do AIS, prístup do počítačovej siete, prístup do knižnice,
prístup do stravovacieho systému, dopravné služby ) na jeden akademický rok.
12 €

Interní doktorandi - poplatok za ISIC licenciu na akademický rok 2017/2018 - 10,00 € ( bez nároku zľavy na dopravu ).

 

ISIC cobrand 2017 back    letiaca znamka isic 2018

Aktuálne informácie

Všetky podrobné informácie o vydávaní a preberaní IČK (identifikačnej čipovej karty) získajú študenti v budove Výučba 2 - budova rektorátu na pracovisku CIT – 9.poschodí REGISTER ŠTUDENTA miestnosť A9.05, tel. +421 2 6729 5369e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Úradné hodiny

Utorok 09:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 
Štvrtok 09:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00

 

Študenti denného štúdia nastupujúci do prvých ročníkov ( Bc. a Ing. ) si môžu preukazy vyzdvihnúť v septembri po zápise na A9.05.  

Študenti 2. a vyššieho ročníka, ktorí majú preukaz denného študenta ISIC, si môžu po zápise v septembri prolongovať preukaz na A9.05. Po zápise do príslušného ročníka sa študent preukáže dokladom o zaplatení poplatku (viď poplatky) za prolongáciu (aktivačný poplatok 12 € ) v miestnosti register študenta A9.05, kde mu bude ISIC preukaz prolongovaný na ďaľší a.r. 2017/18

 

Po prolongácii je potrebné aktivovať preukaz na Univerzitnom termináli priložením preukazu v spodnej šikmej časti terminálu !!! 

 • Poplatok za prolongáciu na ďalší akademický rok 2017/2018 je pre študentov denného štúdia druhého a vyššieho ročníka 12 €  (doktorandi 10 €)
 • Študenti denného štúdia, ktorí už majú preukaz študenta EU a mali prerušené štúdium alebo opakujú ročník platia iba poplatok za prolongáciu (aktivačný poplatok 12 €)
 • Študenti denného štúdia, ktorí prestupujú na inú fakultu môžu pokračovať s pôvodným preukazom, platia poplatok 12 € za prolongáciu
 • Študenti denného štúdia, ktorí pokračujú na druhom stupni štúdia platia poplatok 12 € za prolongáciu ( nepotrebujú nový preukaz )
 • Aktivácia preukazu študenta externého štúdia je bezplatná a môže sa uskutočniť až po zápise študenta priložením preukazu k terminálu. V prípade, že terminál po priložení externého preukazu študenta nezobrazuje správny akademický rok 2017/2018, treba prísť na A9.05 alebo napísať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • Študenti externého štúdia, ktorí už majú preukaz študenta EU a mali prerušené štúdium alebo opakujú ročník  majú aktiváciu zdarma.
 • Interní doktorandi - poplatok za ISIC licenciu na a. r. 2017/2018 - 10 € ( bez nároku zľavy na dopravu )
 • Železničná spoločnosť Slovensko - Zľava pre žiakov a študentov

/Zľavnené cestovné je poskytované počas trvania štúdia, pričom ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa považuje za ukončenie štúdia, tak isto ako ukončenie 2. stupňa vysokoškolského štúdia. To znamená, že po skončení študijného programu 1. stupňa absolvent nie je študentom, a to ani v prípade prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia, a to až do zápisu na ďalšie štúdium. Do zápisu na ďalšie štúdium nemá nárok na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov škôl podľa PP ZSSK./

 

Milí študenti, 

aktualizujte si kontakty vo svojom ISIC konte (link: http://online.syts.sk/doplnenie-udajov.html) a priamo v ňom po prihlásení nájdete výber z najobľúbenejších kupónov z tohtoročnej kupónovej knižky!